Openbare Basisschool De Springplank

Lijsterstraat 2 4793 GZ Fijnaart

  • We hebben er zin in!
  • Engels goed zichtbaar in de school.

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

De school presteert al jaren boven het niveau dat op basis van de leerlingenpopulatie verwacht mag worden.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?Voor het meten van de tussenresultaten gebruiken wij de M-toetsen van het CITO-LOVS. Deze geven een indicatie waar kinderen staan in hun ontwikkelingslijn, ten opzichte van "gemiddelde scores". De toetsen worden meestal afgenomen in januari/februari. Elk jaar wordt er een toetskalender samengesteld .Leerkrachten, IB-er en directie analyseren de resultaten per kind en per leerjaar. Indien resultaat afwijkt van het verwachtingspatroon, wordt kritisch gekeken naar het aanbod en de ontwikkeling van de leerling.Uiteindelijk moet dit leiden tot een aanpak op verschillende niveaus: Het aanbod kan aangepast worden, de wijze van aanbieden kan aangepast worden of het aanbod voor één of meerdere leerlingen kan aangepast worden.

Daarnaast wordt er getoetst d.m.v. observaties. Deze observaties worden verwerkt in ZIEN. 
Groep 1-2 werken met leerlijnen waardoor ze d.m.v. observaties de ontwikkeling van de leerlingen registreren.

Deze tussentijdse resultaten worden schoolbreed besproken d.m.v. opbrengstgesprekken waar vooral de analyses besproken worden. Tijdens consultaties / leerlingbesprekingen en groepsbesprekingen worden de analyses en plannen van aanpak besproken. Leerkrachthandelen staat hierin centraal

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Welk niveau van voortgezet onderwijs voor uw kind haalbaar is, hangt niet alleen af van de kwaliteit van de basisschool, maar ook van de interesse, motivatie en aanleg van het kind. Met onderwijs op maat proberen we op OBS De Springplank het maximale uit ieder kind te halen en er zo voor te zorgen dat uw kind in de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terechtkomt en op die school goed mee kan komen.  

Het Voortgezet onderwijs vraagt van de basisscholen twee gegevens: een schooladvies a.d.h.v. de plaatsingswijzer.                                     OBS De Springplank gebruikt hiervoor het NIO (Nederlands Intelligentie Onderzoek). Het schooladvies wordt gebaseerd op de behaalde resultaten bij de methode-gebonden toetsen, het overzicht van de gegevens van de leerlingenzorg op school (CITO-LOVS), maar ook het plezier waarmee de kinderen naar school gaan en de taakgerichtheid waarmee ze hun schooltaken vervullen.   Wij vinden het schooladvies belangrijk, omdat we in de meeste gevallen de leerling al 8 jaar meegemaakt en gevolgd hebben. De school voert met de leerling en de ouders het adviesgesprek voor het VO aan de hand van een schooladvies, de toets-uitslagen die in een plaatsingswijzer staan en de wensen en motivatie van de leerling.   De uitslag van de NIO, de plaatsingswijzer en het schooladvies worden aan de ouders meegegeven zodat zij zelf hun kind op de school van hun keuze kunnen gaan aanmelden. Bij het aanmelden bij de VO-school besluiten ouders zelf of zij de uitslag van de eindtoets aan de VO-school doorgeven. Ouders en kinderen kunnen zich op verschillende scholen voor Voortgezet Onderwijs oriënteren door het bezoeken van Open Dagen. Op onze school wordt jaarlijks een voorlichting gegeven aan de ouders van groep 8 over de verschillende vormen van VO. Aanmelding van een leerling bij de nieuwe school gebeurt door de ouders. Dit is op alle scholen begin maart.   

Belangrijke punten bij de schoolkeuze De schoolkeuze voortgezet onderwijs is onder andere afhankelijk van de volgende elementen: het advies van de school, de uitslagen van de IEP-eindtoets en eventueel ook andere testgegevens.  

Advies van de school

Het advies van de school wordt met de groepsleerkracht, de IB-er en de directeur opgesteld. Het advies van de groepsleerkracht is belangrijk bij een schoolkeuze. Hij/zij heeft meestal een goed inzicht in de mogelijkheden van uw kind. Daarbij zijn niet alleen de leerprestaties belangrijk, maar ook gegevens over de belangstelling van, de zin in studeren, de wil om zich ergens voor in te zetten en de behoefte aan hobby's en vrije tijd. Dit advies bespreken we met u en u krijgt er een afschrift van.

De Plaatsingswijzer

De Plaatsingswijzer is een instrument met een eenduidige systematiek die de CITO-gegevens verzameld en een overzicht geeft over de ontwikkeling van het individuele kind. Het gaat niet uit van één meetmoment in groep 8, (zoals de CITO Eindtoets) maar biedt zicht op de meerjarige ontwikkeling van een kind vanaf groep 6 tot en met groep 8. Dit op basis van de toetsen binnen het Cito leerlingvolgsysteem. In die zin toont het niet een ‘foto’ van het kind, maar een ‘film’. Daarnaast geeft de Plaatsingswijzer in de vorm van onderwijsprofielen aan of uw kind bijvoorbeeld net iets beter scoort dan zijn of haar onderwijsniveau of daaronder zit. Met de Plaatsingswijzer denken we het schooladvies goed te kunnen onderbouwen en we proberen er mee te bereiken dat onze leerlingen op de voor hen meest passende plek in het voortgezet onderwijs terechtkomen. Al met al leidt dat tot betere kansen voor uw kind. Meer informatie over de Plaatsingswijzer en de profielen kunt u vinden op de site www.plaatsingswijzer.nl .

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven