Openbare Basisschool De Springplank

Lijsterstraat 2 4793 GZ Fijnaart

  • We hebben er zin in!
  • Engels goed zichtbaar in de school.

Het team

Toelichting van de school

We streven naar een evenwichtige verdeling tussen vrouwen en mannen. Op dit moment werken er alleen vrouwen op onze school.

Hoe wordt vervanging geregeld?

Overzicht verlofregelingen

De wet op primair onderwijs onderscheidt de volgende verlofregelingen:

Vakantieverlof

Zwangerschaps- en bevallingsverlofAdoptieverlof

Kraam- of partnerverlof

Ouderschapsverlof

Kort buitengewoon verlof (met behoud van salaris)

Langdurend zorgverlof (zonder behoud van salaris)

Een uitleg van de volledige regels is terug te vinden in de geldende cao en in de Wet arbeid en zorg, waarin een groot deel van de regelingen is vastgelegd. Voor meer informatie over de verlofregelingen, kunt u ook contact opnemen met de Helpdesk van de PO-Raad (alleen voor leden van de PO-Raad).


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze ervaring is dat kinderen in combinatiegroepen grote zelfstandigheid ontwikkelen en leren omgaan met uitgestelde aandacht. Regelmatig worden de combigroepen voor een bepaalde les even opgesplitst.  Topondernemers worden ook groepsdoorbrekende samenwerkingsvormen toegepast. Deze methode wordt verder uitgewerkt bij Vak- enVormingsgebieden – Wereldoriëntatie.

Plezier in en vertrouwen op eigen kennen en kunnen is de hoofdregel van ons pedagogisch klimaat.

Engels wordt gegeven vanuit een samenwerking met EarlyBird.

Engels horen en zien we overal. Ook jonge kinderen komen er al voortdurend mee in aanraking. Via tv, iPad en smartphone bijvoorbeeld. Engels maakt dus al onderdeel uit van hun wereld, en is minder vreemd voor ze dan we geneigd zijn te denken. De kinderen leren de taal spelenderwijs en je geeft ze een uitstekende basis mee waar ze hun hele leven profijt van hebben. Bovendien hebben ze  meer leertijd, omdat ze eerder starten met Engels. En juist dat leidt uiteindelijk weer tot een hoger taalniveau. De school is  lid bij Early Bird http://www.earlybirdie.nl . Er komt een vakleerkracht op school en de kwaliteit wordt geborgd.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Er zijn 2 heterogene kleutergroepen op onze school. Zij hebben ieder hun eigen inloop, kringactiviteiten en pauze/moment. De andere activiteiten worden zoveel mogelijk gezamenlijk gedaan, zodat de leerlingen contact kunnen houden met de leerlingen van de andere groep en ook van elkaar blijven leren.  Ieder kind heeft een vaste plaats in de klas aan een gekleurd groepje. Deze vaste plaats is voor alle activiteiten gedurende de dag, behalve tijdens werktijd en kringactiviteiten. Deze plaats wisselen we na elke vakantie, zodat de kinderen steeds met andere kinderen leren samen te werken en interactie te beleven met steeds andere kinderen.   We starten de dag met een inloop, waarbij de ouders hun kind naar binnen brengen en samen met het kind kunnen beginnen aan het werkje wat er die dag voor het kind klaarligt. Nadat de bel gaat, vertrekken de ouders en starten we met het begroeten van alle kinderen. Tijdens het zelfstandig afmaken van de inloopwerkjes, komen de kinderen in kleine groepjes bij de leerkracht om een taalactiviteit (fonemisch bewustzijn) te doen. De andere kinderen werken ondertussen in stilte verder aan de eigen tafel.   Na de inloop doen we de dagopening, waar we de dagen van de week, vandaag - morgen -overmorgen - gisteren - eergisteren bespreken. Ook nemen we de activiteiten van de dag door, de hulpjes, datum, maand en het weer. Daarnaast besteden we extra aandacht aan de letter, cijfer en tegenstelling/ voorzetsel van de week.   Gedurende de dag hebben we verschillende kringactiviteiten, die aansluiten bij het thema dat centraal staat. Tijdens deze kringactiviteiten wordt veel aandacht besteed aan voorbereidende taal- en rekenactiviteiten. Deze activiteiten worden voornamelijk in spelvorm aangeboden waarbij er veel bewogen en samengewerkt wordt. Daarnaast besteden we aandacht aan de sociale/emotionele en motorische ontwikkeling, muziek, verkeer, wereldoriëntatie, voorbereidende schrijfactiviteiten, burgerschapsvorming en Engels.   Het eten en drinken van de kinderen gebeurd wisselend in de kring of aan tafel op hun vaste plaats.  

Elke dag wordt er door de kinderen gewerkt aan een verplichte opdracht.

Dit werkje kan bestaan uit:

-          Het werken met ontwikkelingsmaterialen.

-          Werken in verschillende hoeken.

-          Knutselopdracht.

-          Kiezen uit een werkje van het planbord ( kastwerk, hoek of creatief ).

Tijdens de andere werktijden maken de leerlingen indien nodig hun werk af of kunnen een werkje zelf kiezen.   Ook hebben we nog verplichte of vrije activiteiten, die we buiten of binnen in de gymzaal uitvoeren

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De interne begeleider (I.B.-er) van OBS de Springplank is continu bezig het leerlingvolgsysteem en het onderwijskundig proces op school ( oa de groepsplannen en de kwaliteitszorg te optimaliseren en samen met de directeur en het team de nieuwste ontwikkelingen op het onderwijsgebied nauwgezet te volgen en indien nodig te implementeren op school. Daarnaast besteedt zij een groot deel van haar tijd om leerlingen te begeleiden, eventueel te onderzoeken of zo maar een gesprek mee te voeren. Dit betreft voornamelijk kinderen met dyslexie, ADHD, ADD, autisme en hoogbegaafdheid . Indien nodig wordt voor deze kinderen in overleg met ouders, leerkracht en eventueel externen een plan opgesteld.

Als bijlage treft u het document aan waarin beschreven welke ondersteuning wij uw kind kunnen bieden.  

Scholen werken met elkaar samen in grotere verbanden, waarin afspraken gemaakt zijn over de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven