Rooms Katholieke Basisschool Kennedy

Prinses Irenestraat 1 4793 CW Fijnaart

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Kennedy

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de website van "Scholen op de Kaart".

Deze site geeft u inzicht in de resultaten van de Kennedyschool te Fijnaart.
De gegevens zijn afkomstig van school, de Onderwijsinspectie en DUO.
Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten.
Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Wij wensen u veel leesplezier toe.

Team Kennedyschool
Kanjers in IJzersterk Onderwijs

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kanjerschool
  • LesKracht
  • Kind staat centraal
  • Ouderbetrokkenheid
  • Openheid in Vertrouwelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
131
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven