CBS De Frissel

De Wylgen 1 9269 SN Feanwâlden

  • Schoolfoto van CBS De Frissel
  • Schoolfoto van CBS De Frissel
  • Schoolfoto van CBS De Frissel

Het team

Toelichting van de school

Als team zijn we betrokken bij kinderen, ouders en collega’s. Leerkrachten voelen zich verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling en de eigen deskundigheidsontwikkeling. We waarderen en benutten hierbij elkaars talenten, delen onze kennis en bundelen onze krachten om samen doelen te bereiken. Bij ons op school werkt een gemotiveerd professioneel team. We leren van en met elkaar. Ons team bestaat uit leerkrachten, directeur, onderwijsassistent en vrijwilligers. Daarnaast hebben we altijd veel stagiaire(s) binnen onze school. Op die manier dragen we bij aan het opleiden van jongen mensen zodat we ook in de toekomst over voldoende gekwalificeerd personeel kunnen beschikken. 

Meer informatie over ons team vindt u op onderstaande link:

https://defrissel.pcbodantumadiel.nl/overdefrissel/onsteam.html  

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ons beleid bij vervanging is erop gericht dat er niet teveel verschillende leerkrachten voor één groep komen. We moeten constateren dat het ook bij ons steeds moeilijker wordt om vervangers te vinden. In eerste instantie proberen we het op te lossen door onze parttimers zo mogelijk extra in te zetten. Als dit niet lukt, zullen we iemand van ‘buiten’ moeten zoeken. Zeker als de vervanging langdurig nodig is, kan dit in een groep voor onrust zorgen. We proberen echter altijd te streven naar een zo goed mogelijke oplossing voor de kinderen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De organisatie van ons onderwijs

Samen bouwen we aan een school waar onderwijs op maat wordt gegeven, passend bij ieder kind. Daarbij maken leerkrachten en kinderen gebruik van werkwijzen die belangrijk zijn bij leren. Je kunt hierbij denken aan: gestructureerd werken, goede afspraken, veel aandacht voor zelfstandigheid, effectieve instructie, samenwerken, samen leren en plannen maken.

Het zelfstandig werken wordt volgens een vast stramien toegepast in de lessen, waarbij het omgaan met uitgestelde aandacht een belangrijk item is. We werken met een gedifferentieerd aanbod en evalueren dit regelmatig aan de hand van de resultaten en het proces. We maken gebruik van coöperatieve werkvormen waardoor het samenwerken wordt versterkt.

‘Begeleid zelfstandig leren’ betekent door middel van een week- of dagplan leren om zelfstandig een aantal taken te plannen. We hebben keuzes gemaakt zodat er een doorgaande lijn in de school ontstaat. Voor iedere leerling vanaf groep 4 is er een Chromebook waarop opdrachten gemaakt kunnen worden. In de groepen 1, 2 en 3 wordt gebruik gemaakt van tablets. De inzet hiervan wordt bewust gekozen. De middelen worden ingezet als dit van meerwaarde is voor ons onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In deze klokurentabel wordt globaal aangegeven hoeveel tijd per week aan verschillende vakken wordt besteed. Het gaat om een gemiddeld aantal uren.

Op school werken we regelmatig met thema's. Meerdere vakgebieden kunnen dan benut worden en dan kan er niet altijd precies aangegeven worden hoeveel tijd er gespendeerd wordt per vak. 

Op school maken we voor de sociaal emotionele vorming gebruik van de Kanjertraining. Dit gebruiken we in alle groepen. De leerkrachten op school zijn gecertificeerd en mogen deze lessen geven.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op locatie De Luchtballon verzorgen zij de voorschoolse educatie. Door gebruik te maken van een doorgaande leerlijn sluit het onderwijs van groep 1, de zogenaamde vroegschoolse educatie, goed aan.

Er is regelmatig overleg tussen de medewerkers van de onderbouw en van de kinderopvang. Wanneer kinderen de overstap maken naar onze school gebeurt dit door middel van een warme overdracht. 

Terug naar boven