Dr Theun de Vriesskoalle

Johannes Prinsstrjitte 30 9269 NZ Feanwâlden

  • Schoolfoto van Dr Theun de Vriesskoalle
  • Schoolfoto van Dr Theun de Vriesskoalle

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In januari/februari worden de tussentoetsen van CITO afgenomen. Deze toetsen worden uitgebreid geanalyseerd en besproken met de interne begeleider. Indien nodig wordt er actie ondernomen op deze resultaten. Ook worden de resultaten van deze toetsen besproken met de ouders tijdens de contactgesprekken.

De interne begeleider neemt deze resultaten mee naar het kwaliteitsteam en de reken-en taalcoördinator nemen de resultaten ook mee naar de netwerkbijeenkomsten. Hier wordt gekeken hoe de resultaten tot stand zijn gekomen en hoe de resultaten verbeterd kunnen worden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De dr. Theun de Vriesskoalle heeft een positief inspectierapport (april 2010).
Zowel de eind- als tussenopbrengsten bleken voldoende. De laatste 3 jaren scoorden de leerlingen aan het eind van de basisschoolperiode op het niveau dat verwacht mocht worden.

De inspectie heeft 12 november 2013 een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Hierbij werd vooral gekeken naar de doorstroom peuter - basisschool. De inspectie beoordeelde de kwaliteit over het geheel genomen van voldoende tot goed niveau.

Citaat inspectierapport: Bijzonder is ook dat de school en de peuterspeelzaal zich in het kader van de doorgaande lijn actief en expliciet inzetten voor inhoudelijke afstemming op het gebied van VVE.

Binnen ROOBOL is een audit-commissie aangesteld. Dit team bezoekt elke school elke 2 jaar. Ze kijken hoe de school er voor staat, wat gaat goed en wat kan beter. Dit kan gezien worden als een inspectiebezoek, maar dan van het eigen bestuur. Zo willen we er met elkaar voor zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs binnen ROOBOL hoog blijft en we elkaar scherp houden. Het resultaat van dit bezoek was: Ruim voldoende / goed. Op school is een rapport aanwezig, die u altijd in kunt zien.

Terug naar boven