CBS De Frissel

De Wylgen 1 9269 SN Feanwâlden

  • Schoolfoto van CBS De Frissel
  • Schoolfoto van CBS De Frissel
  • Schoolfoto van CBS De Frissel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school doet mee aan de IEP-toets. In het jaar 2020-2021 scoorde de school met 87 % ruim boven het landelijk gemiddelde (norm: 79,7 %).

We zijn ontzettend trots op deze score!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tijdens de gehele schoolloopbaan van uw kind(eren) worden er regelmatig toetsen afgenomen. De resultaten van die toetsen worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. We maken gebruik van het IEP (Inzicht Eigen Profiel) leerlingvolgsysteem. Aan de hand van de groepsoverzichten en individuele uitkomsten beoordelen we de resultaten van een bepaald vak/vormingsgebied en proberen we deze bij te stellen indien dit hiertoe aanleiding geeft. Deze bijstelling kan inhouden dat er een andere werkwijze moet worden toegepast of dat er wellicht een andere methode voor dit vakgebied moet worden aangeschaft.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020/2021 zijn de leerlingen van groep 8 met de volgende adviezen uitgestroomd:

VWO 3

HAVO/VWO 1

HAVO  5

VMBO TL/HAVO  1                           

VMBO KL/VMBO TL 1   

VMBO TL 6

VMBO KL 

VMBO BL 

Praktijkonderwijs           

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven