Farmsumerborg

borgshof 16 9936 CS Farmsum

Schoolfoto van Farmsumerborg

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wat is de eindtoets?

Tot en met schooljaar 2022-2023 maken alle leerlingen aan het eind van de basisschool een eindtoets. Dit is verplicht. Met de eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de leerlingen een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Schoort de leerling beter op toets dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dat niet.

Wat is de doorstroomtoets?

Met ingang van het schooljaar 2023-2024 wordt de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. De doorstroomtoets vindt plaats in februari en geeft leerlingen een gelijke kans om zich eind maart aan te melden voor de middelbare school van hun voorkeur die het beste past bij hun niveau. De uitslagen van de doorstroomtoets worden in de schoolgids van 2024-2025 voor het eerst zichtbaar gemaakt.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Aan de hand van toetsen (LVS en methode toetsen) worden de resultaten gemeten. In het schooljaar 2023-2024 zijn wij gestart met de toetsen van DIA.

Als het resultaat van een toets niet zo is als wij verwachten, betekent dat misschien wel dat we consequenties moeten trekken uit onze manier van lesgeven of dat we onderdelen van het onderwijsprogramma moeten verbeteren. Wij maken daarom jaarlijks een zgn. trendanalyse middels een meerjarenoverzicht. Hiervoor gebruiken wij de overzichten uit FOCUS PO. De vakken rekenen, lezen en taal worden op verschillende onderdelen getoetst. De resultaten van de toetsen worden besproken met directie, leerkrachten en intern begeleidster. U kunt aan de groepsleerkrachten vragen wat de resultaten van uw kind zijn. Het leerlingvolgsysteem biedt ons een overzicht van leerlingen die extra hulp nodig hebben. Niet alleen op cognitief gebied maar in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf het schooljaar 2023-2024 maken alle leerlingen in groep 8 de doorstroomtoets. Inhoudelijk verandert er niets aan de toets. De naam is gewijzigd omdat een kind zich na de basisschool door-ontwikkelt op de middelbare school. 

Het moment van de doorstroomtoets is in februari. 

Data schooljaar 2023-2024:

-tussen 10-31 januari ontvangen ouders en leerlingen het voorlopig schooladvies. Dit advies berust op observaties en toetsgegevens van de afgelopen schooljaren.

-In de eerste helft van februari maken alle leerlingen van groep 8 de doorstroomtoets op school.

-Halverwege maart krijgen de leerlingen de uitslag van de doorstroomtoets.

-Uiterlijk 24 maart ontvangen de leerlingen hun definitief schooladvies.

-Tussen 25 en 31 maart melden alle leerlingen zich aan met hun definitieve advies bij de middelbare school. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wat verstaan we onder sociale opbrengsten?

Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met anderen om te gaan en om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig op school en ontwikkelen we onze leerprestaties. kinderen nemen op een positieve wijze deel aan de maatschappij.

Wij werken op onze school met de methode van Vreedzame School. Dit is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. Vreedzame School zet in op een positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. We verwachten van u als ouder ondersteuning bij dit programma. Alleen samen kan je iets bereiken. 

Het team is geschoold is de ABC-methodiek. We hebben geleerd hoe we naar gedrag van kinderen kunnen kijken en hoe we hiermee om kunnen gaan. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Een fijne en veilige (leer)plek
  • Leren en plezier gaan samen
  • een positieve sfeer

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven