Samenwerkingsschool De Regenboog

Graaf Florisstraat 6 4121 EL Everdingen

  • Een prachtig cadeau van oud-leerlingen
  • Ons ruime schoolplein
  • Het schoolgebouw van buiten
  • De aula van onze school met (zelfstandig) werkplekken en techniektorens

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Bij alle groepen maken wij gebruik van het landelijk erkende Cito volgsysteem voor de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen. Daarnaast maken wij gebruik van het digitale meetsysteem Scol waarbij wij observaties maken op het sociaal emotionele spectrum. Het gaat steeds om de vraag of de ontwikkeling van het kind in overeenstemming is met de leeftijd. Hoe ontwikkelt het zich? Stagneert de ontwikkeling? Dit leerlingvolgsysteem geeft naast de signalering ook mogelijkheden voor nader onderzoek en begeleidingshulp voor leerkrachten en ouders.

Toetsen is een noodzakelijk hulpmiddel om te onderzoeken of het geleerde werkelijk is opgenomen. We maken onderscheid tussen methodegebonden en niet methodegebonden toetsen. De methodegebonden toetsen geven ons inzicht welke onderdelen van het hoofdstuk door de leerling worden beheerst of waar extra aandacht aan gegeven moet worden. Toch is het ook belangrijk enkele malen per jaar, niet methodegebonden toetsen af te nemen.  Wij gebruiken hiervoor de Cito-toetsen. De resultaten van deze toetsen vertellen ons niet alleen iets over het niveau van het kind in de klas, maar ook over het niveau van het kind t.o.v. de hele leeftijdsgroep op een landelijk niveau. Ook het algemeen resultaat van de hele groep wordt zo beter zichtbaar. Op deze wijze volgen wij de hele schoolloopbaan van het kind die eindigt met de toetsen en de adviezen in groep 8.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voorafgaand aan de doorstroomtoets (voorheen de eindtoets) krijgt de leerling al een schooladvies van de school. Dit advies bestaat uit een pre-advies eind groep 7 (juni) en een voorlopig schooladvies half januari, wanneer de leerling in groep 8 zit. Begin februari maken de leerlingen de doorstroomtoets, waarvan de school uiterlijk half maart de uitslag ontvangt. Is de uitslag hoger dan het voorlopig schooladvies dat door de school is afgegeven, dan moet dit advies bijgesteld worden. Alleen als een bijstelling van het schooladvies niet in het belang van de leerling wordt geacht, kan de school besluiten het advies niet te wijzigen. Dit besluit moet dan gemotiveerd worden. Is de uitslag van de doorstroomtoets lager dan het voorlopig schooladvies, dan verandert er niks en wordt het voorlopig schooladvies definitief gemaakt. Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk eind maart van hun school het definitieve schooladvies. Daarna volgt de centrale aanmeldweek en  kunnen leerlingen zich eind maart aanmelden bij de school naar keuze.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We vinden het belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen op school. Als kinderen weten wat er van hen verwacht wordt en wat ze van elkaar en van de groepsleerkracht kunnen verwachten, geeft dat een stuk zekerheid en veiligheid. Daarvoor zijn regels nodig en daarom maken we afspraken met de kinderen. De Regenboog werkt met het programma van De Vreedzame School.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samenwerken
  • Veiligheid
  • Zekerheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven