Samenwerkingsschool De Regenboog

Graaf Florisstraat 6 4121 EL Everdingen

  • Een prachtig cadeau van oud-leerlingen
  • Ons ruime schoolplein
  • Het schoolgebouw van buiten
  • De aula van onze school met (zelfstandig) werkplekken en techniektorens

Het team

Toelichting van de school

Het schoolteam van de Regenboog bestaat uit teamleden die samen de schouders eronder zetten. In het team zijn een Intern Begeleider, Rekencoördinator, Taal-/Leescoördinator en Interne Cultuurcoördinator aanwezig. Samen dragen de leerkrachten de verantwoordelijkheid voor alle leerlingen in de school en begeleiden hen zo goed mogelijk in hun ontwikkeling. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op De Regenboog draaien wij de reguliere vakantiestructuur. Personeel mag vanuit de CAO voor bepaalde afspraken verlof aanvragen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Samen streven wij ernaar dat alle kinderen uit het dorp Everdingen en haar regio op Samenwerkingsschool “De Regenboog” onderwijs kunnen volgen. Hierbij kijken wij naar de mogelijkheden en talenten van ieder individueel kind en de school. Ons onderwijs is erop gericht dat de leerlingen leren leren in een veranderende samenleving met mensen die verschillende visies, levensovertuigingen en culturele achtergronden hebben.  

Door kleinere groepen kunnen wij betere zorg bieden. Binnen de groep is dagelijks Arrangementstijd. Deze wordt ingezet voor kinderen die extra instructie nodig hebben of meer uitdaging. Ook is er een nauwe samenwerking met het OEC en SWV als er extra zorg nodig blijkt.

Binnen de school hebben wij bepaald welke kinderen wij geen passend zorgarrangement kunnen bieden:
- Blind
- Downsyndroom 
- Verstandelijke handicap
- Angststoornissen
Daarbij is wel een grensonderbouwing opgesteld, namelijk:
- Wanneer er sprake is van complexe of meervoudige problematiek
- Wanneer een kind volledig blind is
- Wanneer ouders niet meewerken of de problematiek niet onderkennen
- Wanneer de veiligheid van de (mede)leerling en leerkracht niet gewaarborgd kan worden
- Wanneer er geen vroegtijdige signalering en hulp aanvraag plaatsvindt.

Er is ook een zogenaamde middengroep. Hierin staan de orthobeelden waarvoor nog niet collectief bepaald is of dit een kunde of een grens betreft. Hier behoeft het team hulp of aanvullende ondersteuning:
- Albinisme, zeer slechtziend
- Lichamelijke handicap 
- Slechthorend in combinatie met spraaktaal problematiek
- Hoogbegaafdheid in combinatie met gedragsproblematiek
- Non-verbale leerstoornis
- PTSS en dissociatie
- PDD NOS
- Reactieve hechtingsstoornis
- Faalangst

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school streeft ernaar om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zowel aan de bovengrens als de ondergrens, in school en in de klas te begeleiden. Blijkt dit niet mogelijk, dan zoeken wij binnen ons netwerk naar mogelijkheden om aan de ondersteuningsbehoefte van leerlingen te voorzien.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op woensdag en vrijdag zijn de kinderen en leidsters van peuterspeelzaal 'De Zonnestraaltjes' aanwezig van 8.30 uur tot 12.30 uur.

Terug naar boven