De Hofstee, katholieke basisschool

Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur

  • Schoolfoto van De Hofstee, katholieke basisschool
  • Schoolfoto van De Hofstee, katholieke basisschool
  • Schoolfoto van De Hofstee, katholieke basisschool
  • Schoolfoto van De Hofstee, katholieke basisschool
  • Schoolfoto van De Hofstee, katholieke basisschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Hofstee heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een brede zorgschool. De school is er in geslaagd leerlingen met beperkingen (dyslexie, SBO), stoornissen (REC 1, 2, 3 en 4) en erg veel meer- en hoogbegaafden (al dan niet met twice acceptional) passend onderwijs aan te bieden. De Hofstee is hier in verder ontwikkeld dan de 'gemiddelde' basisschool. De school staat hierom bekend in Etten-Leur. Dit heeft geleid tot instroom van 'oudere' leerlingen met zorgbehoefte. Daar wij in veel gevallen die uitdaging aangaan, ondanks de beperkingen van het kind, heeft dit gevolgen voor onze opbrengsten. Desondanks wordt al enkele jaren intensief gewerkt aan het verhogen van de opbrengsten. Hierin worden wij begeleid door externen. Onze ambitie is ondanks de veranderende populatie aan het landelijk gemiddelde te voldoen. De tussentijdse resultaten laten een positieve ontwikkeling zien.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Als school maken wij gebruik van het meten van resultaten en opbrengsten d.m.v. methodetoetsen, alsook Cito-toetsen.

Halfjaarlijks bekijkt, analyseert en bespreekt het team samen met directie en de IB-ers de opbrengsten van de gehele school.

Er wordt geëvalueerd, interventies worden besproken, waar nodig voortgezet en geborgd.

Er wordt onderzocht of interventies vast ingezet worden in ons basisaanbod of dit eenmalige, nodige interventies zijn.

Naar aanleiding van de analyse van de opbrengsten worden groeps- en schoolkeuzes gemaakt. Dit betreft inzet in formatie, scholing, etc.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven