De Hofstee, katholieke basisschool

Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur

  • Schoolfoto van De Hofstee, katholieke basisschool
  • Schoolfoto van De Hofstee, katholieke basisschool
  • Schoolfoto van De Hofstee, katholieke basisschool
  • Schoolfoto van De Hofstee, katholieke basisschool
  • Schoolfoto van De Hofstee, katholieke basisschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Er zijn vaste leerkrachten die de ingeplande verlofdagen van de leerkrachten op zich nemen.

Dit zijn dus herkenbare en steeds dezelfde personen.

Voor invallers vanwege calamiteiten zijn er vast invallers binnen SKPOEL en zijn wij daarnaast aangesloten bij Leswerk voor het oproepen van invalkrachten.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De jongste kinderen worden in een heterogene groep (groep 1/2) geplaatst. Vanaf groep 3 kiezen wij voor homogene groepen. Wij zijn van mening dat wij op deze wijze beter kunnen inspelen op de verschillen tussen kinderen. Hierdoor zijn wij bovendien in staat beter tegemoet te komen aan de behoefte van elk kind.  Richtinggevend voor de inrichting van ons onderwijs is onze schoolvisie. Bij het aanbieden van de leerstof gaan wij uit van zogenaamde minimumdoelen; doelen die in principe voor elk kind haalbaar zijn. Daarnaast bieden wij kinderen de gelegenheid op hun eigen niveau te werken aan bepaalde herhalings- en/of verdiepingsstof. Inde dagelijkse praktijk is dat terug te zien in alle groepen, onder andere door het gebruik van de zogenaamde instructietafels. Na een (korte) uitleg aan de groep kan een leerling zichzelf uitnodigen, of wordt door de leerkracht uitgenodigd om een lastig onderdeel nog eens gezamenlijk (in een kleiner groepje) te bekijken. Na de zomervakantie gaan dekinderen in principe door naar het volgende leerjaar.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Hofstee heeft zich ontwikkeld tot een school waar veel kinderen in een rustige, gestructureerde omgeving tot ontwikkeling kunnen komen. Het pedagogisch klimaat en het gedifferentieerd aanbod zorgen voor een veilige leeromgeving en welbevinden. Verschillen tussen kinderen worden als vanzelfsprekend ervaren.   In vergelijking tot andere scholen nemen veel (hoog)begaafde en REC4-leerlingen deel aan het (reguliere) onderwijs binnen onze school. De school wil op de huidige sterke punten blijven inzetten en verder doorontwikkelen. De financiële middelen die daarbij horen zijn echter noodzakelijk.   Daarnaast staat het welbevinden van alle betrokkenen voorop; evenals de continuering van het verzorgen van goed onderwijs. Dit houdt in dat maximum aantallen gekoppeld zijn aan de zorgzwaarte van iedere groep.   Hoogbegaafde leerlingen, leerlingen met bv. dyslexie, autisme, andere gedragsproblemen en/of lichamelijke beperking blijven/zijn welkom. Iedere onderwijsbehoefte wordt specifiek bekeken. Wij staan als school bekend dat wij veel kinderen binnen onze reguliere school kunnen begeleiden en ondersteunen. Als wij echter handelingsverlegen zijn, is plaatsing op een andere school of afwijzing van een aanmelding noodzakelijk. Dit proces doorlopen we vanzelfsprekend samen met ouders en eventuele ketenpartners om zo de best passende plek voor ieder kind te kunnen vinden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven