Protestants Christelijke basisschool de Klankhof

Hobodreef 3 4876 XB Etten-Leur

Schoolfoto van Protestants Christelijke basisschool de Klankhof

Het team

Toelichting van de school

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer onze leerkrachten afwezig zijn in verband met verlof of ziekte vangen wij dit zoveel mogelijk op met onze eigen medewerkers. Hiervoor hebben wij diverse mensen in dienst binnen de stichting.  Mocht dit niet lukken dan maken wij gebruik van een uitzendbureau of een vervangingspool.

Bij onverwachte uitval van de groepsleerkracht waarvoor (nog) geen vervanger is gevonden zullen wij in eerste instantie de leerlingen verdelen over de andere groepen. Mocht dit langer duren dan zijn wij genoodzaakt in het uiterste geval de leerlingen naar huis te sturen. Ouders worden hiervan op tijd op de hoogte gebracht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij geloven dat onderwijs geen doel op zich is, maar een middel om de ambities van kinderen waar te maken. Het is onze ambitie dat ieder kind wordt gezien en tot zijn recht komt, door aan te sluiten bij zijn/ haar behoeftes. Hierin zijn we goed op weg, maar we zijn pas tevreden als ieder kind gezien wordt en tot zijn recht komt. Om dit waar te maken dient de basisondersteuning nog verder te worden verstevigd.

Opbrengstgericht werken: We hebben ambitieuze normen voor de te bereiken resultaten;

Ondersteuning: We voeren een adequaat beleid t.a.v. dyslexie, gedragsproblemen, leerproblemen;

Beleid leerlingenzorg: We hebben een duidelijke visie op de ondersteuning van de leerlingen en de interne ondersteuningsprocedures zijn vastgelegd;

Ondersteuningsteams: We informeren ouders over de ondersteuningsmogelijkheden.

Het dyscalculiebeleid wordt (nog) niet actief uitgevoerd (er zijn op dit moment geen leerlingen waarbij dit speelt);

De afgelopen jaren is een kwaliteitsslag ingezet op het gebied van ondersteuning. Er is veel gedaan om de kwaliteit van de basisondersteuning te verbeteren (bv technieken van Teach Like a Champion, handelingsgericht werken, opbrengstgericht passend onderwijs en interactief en gedifferentieerd directe instructie). We blijven kritisch naar onszelf kijken en willen het niveau van de basisondersteuning de komende jaren naar een hoger plan trekken.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven