Basisschool De Ester

St. Machutusweg 2 A 5364 RB Escharen

Schoolfoto van Basisschool De Ester

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Sinds 2017 - 2018 maken de kinderen Route 8 als eindtoets. We hebben hiervoor gekozen omdat we bij de start van groep 8 de kinderen de Adit laten maken. Deze is gerelateerd aan Route 8. Daarnaast is het voor kinderen prettig dat deze toets adaptief waardoor ze op eigen niveau de eindtoets maken. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Grote schoolbespreking

Doel:

Het doel van de grote schoolbespreking is het tussentijds bespreken wat het effect is van de verbeteraanpak en/of interventies. De grote schoolbespreking vindt plaats na de CITO-Lovs toetsen en duurt maximaal een dagdeel. 

Structuur:

De schoolbespreking bestaat uit een schoolgerichte en groepsgerichte fase. In de schoolgerichte fase en groepsgerichte fase bespreken we voor de groepen 3 tot en met 8 de vakgebieden begrijpend lezen, rekenen/wiskunde, spelling en technisch lezen besproken en voor de groepen 1 – 2 de vakgebieden beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid en fonemisch bewustzijn. Beide fases zijn opgedeeld in drie stappen: evaluatie, analyse en planning. Tijdens de grote schoolbespreking bespreken we of we de schoolambities behalen. Als dit niet zo is, dan stellen we, indien we dit noodzakelijk vinden, een verbeteraanpak op schoolniveau of een interventie op groepsniveau. De schoolbespreking bestaat uit een schoolgerichte en groepsgerichte fase. In de schoolgerichte fase en groepsgerichte fase bespreken we voor de groepen 3 tot en met 8 de vakgebieden begrijpend lezen, rekenen/wiskunde, spelling en technisch lezen besproken en voor de groepen 1 – 2 de vakgebieden beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid en fonemisch bewustzijn.

Korte schoolbespreking:

Doel: Het doel van de kleine schoolbespreking is het tussentijds bespreken wat het effect is van de verbeteraanpak en/of interventies. De kleine schoolbespreking vindt tweemaal per jaar plaats, ongeveer tien weken na de grote schoolbespreking, en duurt maximaal een uur. 

Structuur: 

Terugkijken

  • Wat leveren de verbeteraanpak en de interventies tot nu toe op?
  • Waaruit leidt je dat af? Kijk naar de leerdoelbeheersing (tussendoelen/observaties) en de betrokkenheid van de leerling.
  • Zijn de leerlingen in staat het geleerde van de afgelopen 10 weken toe te passen in een onbekende situatie? Waaruit leidt je dat af? 

Voorspellen

  • Doe eens een voorspelling van wat we tijdens de volgende bespreking te zien krijgen wat betreft de school- of groepsopbrengsten;
  • Welke interventies moeten eventueel worden bijgesteld?

Leerlingbespreking

Tweemaal per jaar is er formeel gelegenheid om met de intern begeleider leerlingen te bespreken bij wie de verbeteraanpak(ken) en/of interventie(s) niet tot het gewenste resultaat leiden. Daarnaast is er gelegenheid om leerlingen te bespreken waarover leraren zich zorgen maken of graag eens wil sparren op cognitief en/of sociaal emotioneel gebied.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het van groot belang dat iedereen mag zijn wie hij/zij is en hebben respect voor elkaar. We dragen op deze manier gezamenlijk zorg voor een goed leefklimaat binnen de school. Door kinderen een kritische en rechtvaardige houding aan te leren, willen we bereiken dat ze in conflictsituaties geen fysiek en verbaal geweld gebruiken. Wij leren de kinderen op een vreedzame en constructieve manier problemen op te lossen. Onze aanpak is erop gericht preventief te zijn. Voor een optimaal pedagogisch klimaat hebben we onderling afspraken gemaakt, op schoolniveau en in de groep. Daarnaast is er een gedragsprotocol en pestprotocol, hebben we een leerlingenraad en is er een open houding en dito communicatie met de leerlingen, ouders en binnen het team.  

We maken kinderen medeverantwoordelijk voor de sfeer in de groep. De klassenregels en missie die de leerlingen samen opstellen, zijn de leidraad hiervoor. Op deze manier staat het gewenste gedrag en de omgang met elkaar centraal. Dit is een cruciale voorwaarde om samen te werken, te overleggen en te organiseren.

 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect voor elkaar
  • Zijn wie je bent
  • Goed leefklimaat

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven