Basisschool De Ester

St. Machutusweg 2 A 5364 RB Escharen

Schoolfoto van Basisschool De Ester

Het team

Toelichting van de school

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leraren voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Er zijn leerlingen die extra ondersteuning krijgen van een specialist. We proberen dit zoveel als mogelijk op school aan te bieden. 

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van een leraar regelen we vervanging via het Centrum Personeelsvoorziening (CPV) Ingenium, dat gevestigd is in Grave. Als we geen vervanging kunnen krijgen, dan zoeken we een interne oplossing. In uiterste nood blijven de kinderen thuis. In elke groep is een informatiemap voor de vervanger beschikbaar zodat zij op een prettige manier met de kinderen kunnen werken. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Ons leerstofaanbod is gebaseerd op de leergebieden voor het jonge kind zoals beschreven door het SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling), waarin de leer- en ontwikkelingsdoelen zijn vastgesteld. Door deze leer- en ontwikkelingsdoelen te volgen ontstaat een doorlopende leerlijn en sluit het onderwijs in groep 1 - 2 aan bij het onderwijs in groep 3. We besteden aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling, taal, rekenen, wereldoriëntatie, digitale geletterdheid en kunstzinnige oriëntatie.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Ons leerstofaanbod is gebaseerd op de kerndoelen van het basisonderwijs. We werken met de volgende methodes: Veilig leren lezen (lezen groep 3), Leesparade (technisch lezen groep 3 – 4), Kwink (Sociaal Emotioneel Leren), Getal en Ruimte (rekenen groep 3 – 8) en Alles-apart/ Alles-in-1 (groep 4 – 8):  Voor Engels, de wereld oriënterende en de creatieve vakken gebruiken we de methode ‘Alles-in-1’: Dit is thematisch onderwijs voor de groepen vier tot en met acht. Jaarlijks zijn er vijf thema’s.

Extra mogelijkheden op deze school

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We bieden kinderen onderwijs aan via thema’s, veelal vanuit Kleuteruniversiteit. Deze thema’s volgen het ritme van het jaar (bijvoorbeeld herfst, Sinterklaas enzovoort) en sluiten waar mogelijk aan bij de thema’s van ‘Alles-in-1’. De leraar geeft het onderwijs vorm door gebruik te maken van beredeneerd aanbod. Dit betekent dat in de groep betekenisvolle en samenhangende activiteiten plaatsvinden die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau en de onderwijsbehoeften van de kinderen. 

Terug naar boven