Samenwijs Torenlei

Dorpsstraat 8 5085 EG Esbeek

  • Schoolfoto van Samenwijs Torenlei
  • Samenwijs Torenlei is gevestigd in het kerkgebouw van Esbeek.
  • Schoolfoto van Samenwijs Torenlei

In het kort

Toelichting van de school

Een keuze voor een school, of opvanglocatie, maakt u niet zomaar. Het is een keuze die u voor jaren neemt. Samen met u, als ouders, zijn wij medeverantwoordelijk voor de groei en ontwikkeling, die uw kind doormaakt. 

Samenwijs Torenlei bevindt zich op een unieke locatie. Sinds januari 2019 hebben onderwijs en opvang hun intrede genomen in het kerkgebouw van Esbeek.

In de informatiegids over ons Samenwijscentrum geven we u een inkijk in onze manier van werken: Wat vinden we belangrijk binnen ons centrum, bij de opvang en in het onderwijs. U kunt ook een bezoek brengen aan onze website: www.stichtingsamenwijs.nl/torenlei. De praktijk ervaren en een rondleiding krijgen is vaak de beste manier om een goede indruk te krijgen van ons Samenwijscentrum. Neem dan ook gerust contact met ons op om een afspraak te maken.

Deze gids is in gezamenlijkheid met onze opvangcollega’s geschreven en onderdelen van opvang zullen verweven zijn met delen die voor het onderwijs gelden. We hopen met deze gids uw interesse in Samenwijs Torenlei te wekken.

Met vriendelijke groet, namens het gehele opvang- & onderwijsteam van Torenlei,

Ester de Bruijn

directeur Samenwijs Torenlei Opvang en Onderwijs

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Samenwerken
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs  

Een doorlopende ontwikkellijn voor uw kind van baby tot puber. Dat is het doel van Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs, kortweg: Samenwijs. Opvang en onderwijs hebben de pedagogische aanpak, de didactische leerlijn en de ondersteuningsstructuur op elkaar afgestemd. Dit in het belang van het kind en van ouders, die een Samenwijscentrum zien als dé verblijfplaats voor hun kind, voor opvang, onderwijs, ontwikkeling en ontspanning. Met de vorming van Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs per 1 januari 2018 kunnen wij de doorlopende ontwikkellijn van kinderen nog beter ondersteunen. Onze missie luidt dan ook: Samen spelen, samen leren, samen werken: Samenwijs!

Samenwijs Torenlei is één van de zes Samenwijscentra. Ook op Torenlei is er sprake van één team met één pedagogische visie en één leidinggevende voor alle kinderen van 0 - 13 jaar. Het college van bestuur van Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van opvang en onderwijs. Samen werken we aan goede opvang en goed onderwijs. Dat betekent dat kinderen niet alleen kansen krijgen om basiskennis en -vaardigheden op te doen, maar ook om hun talenten te ontdekken en te ontplooien.

Bovendien streeft Samenwijs niet alleen naar passend onderwijs, maar ook naar passende opvang voor ieder kind. Want ieder kind is uniek! Samenwijs speelt daar op in door een breed aanbod, met de juiste ondersteuning en in verbinding met alle partners rondom het kind. Op de eerste plaats betreft dat u als ouder / verzorger. Maar het gaat ook om de vele instanties op het gebied van jeugdzorg, sport, cultuur, en natuur en milieu.

Medewerkers die de ontwikkeling van kinderen als uitgangspunt nemen, geven het beste van zichzelf als ze hun kwaliteiten kunnen benutten. Samenwijs gelooft daarom niet alleen in leren en ontwikkelen voor kinderen, maar ook voor onze medewerkers. Samenwijs biedt dan ook kansen voor professionalisering, loopbaanontwikkeling en mobiliteit.

Hopelijk slagen we er zo in elk kind de beste basis voor de toekomst te geven en elke medewerker een fijne werkplek. Langs deze weg wenst Samenwijs alle kinderen en medewerkers een heel fijn jaar met veel ontwikkelkansen!

Arnoud van Leuven, voorzitter College van Bestuur 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
82
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij zien graag dat leerlingen zich thuis voelen op Torenlei. Dan ontwikkelen leerlingen zich immers het best. We zorgen voor een ongedwongen sfeer. Er is aandacht voor gedragsregels. We hebben respect voor elkaar en we proberen zuinig om te gaan met zowel de eigen als met andermans spullen. Gedragsregels moeten gerespecteerd worden.

Op school leren leerlingen niet alleen rekenen en taal, ze ontwikkelen ook hun persoonlijkheid door zelfvertrouwen op te bouwen, zelfkennis te verwerven. Ze leren omgaan met elkaar, verdraagzaam te zijn en kennis op te doen van de eigen en andere culturen en opvattingen. We proberen dit onder meer te bereiken door (kring)gesprekken, vieringen en projecten. Presteren is een relatief begrip. We vinden het belangrijk, dat leerlingen op school prestaties leveren, maar we weten, dat die voor ieder kind verschillend zijn.

Terug naar boven