Basisschool De Empel

Melkerstraat 1 5469 SL Erp

 • Schoolfoto van Basisschool De Empel
 • Schoolfoto van Basisschool De Empel
 • Schoolfoto van Basisschool De Empel
 • Schoolfoto van Basisschool De Empel
 • Schoolfoto van Basisschool De Empel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op basisschool De Empel nemen we in alle groepen de toetsen van Leerling in beeld af. We gebruiken deze toetsen om de onderwijsbehoefte van onze kinderen mede te bepalen. Daarnaast gebruiken we de toetsgegevens om ons onderwijs te evalueren: wat gaat goed en wat kan beter, hebben we de doelen gehaald die we onszelf hebben gesteld. Als school zijn wij wettelijk verplicht om in groep 8 een doorstroomtoets af te nemen.

Vanaf schooljaar 2020-2021 nemen de AMN-toets af. Deze toets is digitaal afgenomen. De doorstroomtoets laat zien in welke mate onze leerlingen de referentieniveaus voor taal en rekenen beheersen. Daarnaast geeft de toets een indruk welk type vervolgonderwijs een leerling aankan. De gegevens van de doorstroomtoets gebruiken wij als school om onze eigen kwaliteit te meten en ons onderwijs hier eventueel op aan te passen. ?Daarnaast zijn wij bij een hogere score op de doorstroomtoets t.o.v. ons schooladvies verplicht het advies te heroverwegen. Het advies kan dan in overleg met ouders en leerling naar boven worden bijgesteld. Wanneer de score op de doorstroomtoets lager of gelijk is aan ons schooladvies, dan gebeurt er niets.

Referentieniveaus

Het referentiekader bestaat uit fundamentele niveaus en streefniveaus. Het fundamentele niveau (F-niveau) is de basis die zo veel mogelijk leerlingen moeten beheersen. Het streefniveau (S-niveau) is voor leerlingen die meer aankunnen.

Van onze school wordt verwacht dat minimaal 85% van onze leerlingen het F-niveau haalt en minimaal 52,1% van onze leerlingen het S-niveau haalt. 

Onze scores van de afgelopen 3 jaar:

2020/2021:   99,1% F-niveau en 61,8% S-niveau

2021-2022:   98,4% F-niveau en 67,2% S-niveau

2022-2023:   98,8% F-niveau en 69,7% S-niveau

Analyse resultaten

In het schooljaar 2018-2019 is de cito-eindtoets op landelijk niveau gescoord. In 2019-2020 is vanwege het coronavirus geen eindtoets afgenomen. In het schooljaar 2020-2021 zijn we overgestapt op de AMN-toets. Bij deze de AMN in het schooljaar 2021-2022 is er bovengemiddeld gescoord. In het schooljaar 2022-2023 is er ook bovengemiddeld gescoord. Op het fundamenteelniveau (1F) is er ruim hoger gescoord dan bij vergelijkbare scholen. Op het streefniveau (1S/2S) is er alleen op rekengebied lager dan vergelijkbare scholen gescoord. Dit beeld wordt bevestigd door de scores van de tussentoetsen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?  

In groep 7 vindt er een pré-adviesgesprek plaats met leerlingen en ouders waarbij een inschatting wordt gemaakt van het schooladvies van de leerling.

In januari in groep 8 ontvangen de leerlingen en ouders op papier het voorlopig schooladvies. Als dit voorlopig schooladvies afwijkt van het pré-advies in groep 7 wordt er vooraf persoonlijk contact opgenomen met de leerlingen en ouders.

De leerlingen maken in de eerste twee weken van februari de doorstroomtoets.

Uiterlijk 15 maart ontvangt de school de uitslag van de doorstroomtoets. Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van de school het definitieve schooladvies. Wanneer de score van deze toets lager uitvalt dan het voorlopig advies, dan gebeurt er niets. Wanneer de score hoger uitvalt dan het voorlopig advies, dan is de school verplicht het definitieve schooladvies in heroverweging te nemen.

In de periode van 15 maart tot 24 maart vinden de definitieve schooladviesgesprekken met leerlingen en ouders plaats. Bij de schooladvisering zijn de groepsleerkracht(en), internbegeleider(s) en directie betrokken.

Tussen 25 en 31 maart kunt u uw kind aanmelden op de school voor voortgezet onderwijs naar keuze. Voor precieze data kunt u te zijner tijd op de website van de VO-school terecht.

De adviezen worden gebaseerd op de volgende gegevens:

 • AMN Aansluitingtoets
 • Gegevens LOVS afgelopen schooljaren
 • Methodegebonden toetsen
 • Werkhouding en zelfstandigheid van de leerling
 • Leermotivatie (huiswerk maken en leren van toetsen)
 • Ontwikkelprognose vanuit LOVS
 • Gegevens vanuit leerlingbesprekingen/oudergesprekken/groepsbesprekingen  
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven