Basisschool De Empel

Melkerstraat 1 5469 SL Erp

  • Schoolfoto van Basisschool De Empel
  • Schoolfoto van Basisschool De Empel
  • Schoolfoto van Basisschool De Empel
  • Schoolfoto van Basisschool De Empel
  • Schoolfoto van Basisschool De Empel

Het team

Toelichting van de school

De directie vormt samen met twee collega’s, die de taak adjunct-directeur en intern begeleider op zich hebben genomen, het managementteam (MT) van de school. Het team bestaat uit:1 directeur, 1 adjunct-directeur, 13 groepsleerkrachten, 2 leraarondersteuners, 1 intern begeleider, 1 administratief medewerker en 1 conciërge.

Van de 18 medewerkers zijn er 17 vrouw en 1 man.

De gemiddelde leeftijd van het team is 44 jaar. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verdi werkt met een vervangerspool. De medewerkers van de pool worden bij verzuim en verlof van medewerkers ingezet. Indien alle poolers ingezet zijn, doen we een beroep op onze eigen collega's van het team van De Empel. Wanneer er geen enkele mogelijkheid is om een medewerker in de groep te laten vervangen, zullen we groepen samenvoegen en/of verdelen. De laatste maatregel (waarvan we hopen dat we deze niet hoeven uit te voeren) is het naar huis sturen van kinderen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. Er worden zowel homogene als gecombineerde groepen gevormd. De indeling van klassen vindt dan plaats op basis van een sociogram, om rekening te houden met de verschillende behoeften van de leerlingen. 

Wij hebben 7 groepen: 1-2A, 1-2B, 3A, 3-4B, 5, 6-7A, 7-8B. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor het leren van onze leerlingen. Om verlies van leertijd te voorkomen en om het informele contact met ouder te bevorderen, hanteren wij een inlooptijd van 5 minuten zodat we 's morgen precies op tijd kunnen starten. We werken vanuit een lessentabel (zie bijlage), een weekoverzicht en een dagvoorbereiding. We trachten alle leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen en het maximale uit al onze leerlingen te halen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De zorgroute is erop gericht om leerlingen te herkennen in wie ze zijn, wat ze kunnen en nodig hebben om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Het is een werkwijze die de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding voor alle kinderen beoogt te verbeteren. Het maakt passend onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding compleet.

Wij bieden leerlingen die zorg nodig hebben ondersteuning. Dit geldt voor leerlingen die boven de norm presteren en leerlingen die onder de norm presteren. Binnen onze school werken wij met verrijkingsgroepen, waarin kinderen cognitief uitgedaagd worden om te ‘leren leren’.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Hoewel diversiteit vaak wordt gezien als een uitdaging, zien wij het als een kans. Een huis bouw je tenslotte ook niet met alleen een groep timmermannen. Het vergt een team van specialisten dat onder de juiste leiding nauw samenwerkt. Zo zien we onszelf: niet als zomaar een groep scholen, maar als scholenteam, met Verdi als mentor. Waarbij elk lid z’n eigen rol heeft en de naam van het team met trots draagt. Want die staat ergens voor. Die maakt ons bijzonder en verbindt ons met elkaar. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In de school is ook een peuterspeelzaal gevestigd. De peuterspeelzaal is een voorziening die de mogelijkheid biedt aan kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar om te spelen, ontwikkelen en elkaar te ontmoeten. Op de peuterspeelzaal komen peuters in contact met leeftijdsgenootjes. Spelenderwijs worden kinderen gestimuleerd om sociale vaardigheden op te doen en plezier te beleven aan activiteiten met leeftijdsgenootjes. Om de ontwikkeling te stimuleren wordt er gewerkt met de educatieve methode van Piramide en het observatiesysteem van KIJK. In de Piramide methode komen verschillende thema`s aan de orde zoals verkeer, lente, kunst en wonen. Omdat we het belangrijk vinden dat de overstap voor kinderen van de peuterspeelzaal naar de basisschool soepel verloopt, ondernemen we gedurende het jaar verschillende activiteiten met de kleuters. De peuterspeelzaal heeft ook een preventieve functie. Kinderen die de peuterspeelzaal bezocht hebben, wennen over het algemeen makkelijker op de basisschool. Bovendien spelen de pedagogisch medewerkers een belangrijke rol in het vroegtijdig onderkennen van ontwikkelingsproblemen.

Groepen en openingstijden.

Maandagmorgen 08.15-12.15 uur

Woensdagmorgen van: 08.30 - 12.30 uur 

De speelzaal is 40 weken per jaar geopend, tijdens de schoolvakantie zijn wij niet geopend. Studiedagen en andere schoolvrije dagen is de peuterspeelzaal wel geopend. Alle kinderen worden deze twee dagdelen verwacht, 1 dagdeel wordt in principe niet aangeboden, maar is in voorkomende gevallen wel bespreekbaar. Er zijn op dit moment maximaal 16 kinderen aanwezig met 2 pedagogisch medewerkers. 

Telefoonnummer: 0413-726820

Terug naar boven