Basisschool Maria

Horstakker 38 5469 HH Erp

  • Schoolfoto van Basisschool Maria
  • Schoolfoto van Basisschool Maria
  • Schoolfoto van Basisschool Maria
  • Schoolfoto van Basisschool Maria
  • Schoolfoto van Basisschool Maria

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindresultaten van de school voldoen ruim op 1F niveau, maar zitten net onder de signaleringswaarde voor het 1S/2F niveau.
Corona beïnvloedt onze eindresultaten negatief. De groep 8 in het schooljaar 2020-2021 heeft de eindtoets ver onder niveau gemaakt, wat er voor zorgt dat onze gemiddelde resultaten lager zijn dan we in de afgelopen jaren hebben gehad..
Door extra ondersteuning aan individuele of groepjes leerlingen in het schooljaar 2021-2022 heeft 100% van de leerlingen, op alle onderdelen, het 1F niveau gehaald. Ook het 1S/2F niveau zat met 55% ruim boven de signaleringswaarde en was hoger dan op basis van de prognoses werd verwacht.

In het schooljaar 2021-2022 zijn we overgestapt van de DIA Eindtoets naar de Route 8 Eindtoets.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school gebruiken we diverse instrumenten om de ontwikkeling van kinderen planmatig en gestructureerd te volgen.
Vanuit ons 'Sturend Onderwijskundig Kader' ligt de focus op vijf resultaatgebieden:
- resultaatgebied 1: Een positief leefklimaat (welbevinden);
- resultaatgebied 2: Een positief leerklimaat (betrokkenheid);
- resultaatgebied 3: Een hoog niveau van zelfstandig en verantwoordelijk functioneren;
- resultaatgebied 4: Sociaal vaardig gedrag: ruimte kunnen vragen en ruimte kunnen geven;
- resultaatgebied 5: Leeropbrengsten die recht doen aan het potentieel van de leerling.

Voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling gebruiken we ZIEN!. Voor het volgen van de ontwikkeling van onze kleuters gebruiken we het KVM (KindVolgModel). Voor de cognitieve ontwikkeling in de groepen 3 tot en met 8 gebruiken we het LVS (leerlingvolgsysteem) van Cito. Op basis van de schoolweging hebben we per leerjaar jaarnormen vastgesteld waarop gestuurd wordt.
Met de gegevens die we verzamelen door het gebruik van deze systemen, bepalen we of de kinderen voldoende profiteren van ons onderwijsaanbod; of we goede resultaten boeken op de vijf resultaatgebieden. 
We gebruiken de uitslagen van observaties, testen en toetsen om het aanbod en de focus in dat aanbod af te stemmen op de onderwijsbehoefte van het individuele kind of een groep kinderen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de leerlingen. We doen dit omdat we onze leerlingen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Persoonlijk leiderschap
  • Wederzijds vertrouwen
  • Pro-actieve houding

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs geeft onze school een voldoende beoordeling.

Terug naar boven