Basisschool Maria

Horstakker 38 5469 HH Erp

  • Schoolfoto van Basisschool Maria
  • Schoolfoto van Basisschool Maria
  • Schoolfoto van Basisschool Maria
  • Schoolfoto van Basisschool Maria
  • Schoolfoto van Basisschool Maria

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien een leerkracht afwezig is in verband met verlof of verzuim door ziekte kunnen we als school gebruik maken van invalleerkrachten uit de Verdi-vervangerspool. Het komt echter steeds vaker voor dat er geen vervanger beschikbaar is. Als scholencluster zullen we ons in een dergelijke situatie altijd tot het uiterste inspannen om te voorkomen dat kinderen niet naar school kunnen komen. Om in een dergelijke situatie adequaat, planmatig en verantwoord te kunnen handelen is er een opvangplan opgesteld. Indien er geen vervangers uit de Verdi-vervangerspool beschikbaar zijn, treedt het opvangplan in werking, volgens de volgende stappen:

- Als eerste worden collega's gebeld die op betreffende dag niet werken en aangegeven hebben eventueel beschikbaar te zijn voor vervangingen.

- Ten tweede  worden leerkrachten ingezet, die op de betreffende dag geen lesgevende maar andere taken hebben zoals schoolontwikkeling of werkdrukondersteuning.

- Ten derde worden leerkrachten die op de betreffende dag ambulant zijn ingezet.
Bijzondere status IB-er: De werkzaamheden van de IB-er kunnen veelal niet overgenomen worden door collega’s en kunnen vaak niet blijven liggen. Om de kwaliteit van de zorg en begeleiding op school niet teveel onder druk te zetten, wordt de IB-er alleen in uiterste nood en zeer beperkt ingezet in het kader van dit opvangplan binnen het totale cluster.

- Ten vierde wordt gekeken of de groep van de afwezige collega kan worden opgesplitst en herverdeeld over andere groepen. Voor alle groepen is hiervoor bij aanvang van het schooljaar een herschikkingsplan gemaakt. Het kan hierbij noodzakelijk zijn om meerdere groepen te herverdelen. Hierbij wordt er altijd voorkomen dat er extreme, niet passende combinaties ontstaan en dat er niet een te groot aantal leerlingen in één groep komen.

- Indien in een extreme situatie alle bovengenoemde noodmaatregelen niet mogelijk of uitvoerbaar zijn, kan het nodig zijn om te besluiten dat een groep tijdelijk thuis moet blijven. Indien dit voor een langere periode nodig is, wordt er met leerkrachten geschoven zodat telkens een andere groep aan de beurt is.

Indien de afwezigheid van een leerkracht minimaal een dag van te voren bekend is, wordt gekeken of er via Qrabbl een vervangende docent te vinden is. Een zogenaamde Qrabblaar is geen gewone invalleerkracht, maar bijvoorbeeld een theatermaker, een striptekenaar, een muzikant, een kunstenaar of game designer. Qrabblaars zijn bevlogen vakmensen die heel goed zijn in hun vakgebied en kinderen met veel plezier een dag of dagdeel meenemen in hun wereld. De inzet van Qrabblaars wordt evenredig verdeeld over de verschillende groepen op school. Het kan dus voorkomen dat een vaste collega de vervanging doet en de Qrabblaar in de groep van de betreffende collega is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op basisschool Maria werken we volgens het leerstofjaarklassensysteem met 10 groepen: groep 1-2A, 1-2B, 1-2C, 3, 3-4, 4, 5, 6, 7 en 8. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op basisschool Maria werken we met een continurooster volgens het '5 gelijke dagenmodel’. Dit geldt zowel voor de groepen 1-2 als voor de groepen 3 t/m 8. U leest daar hieronder meer over.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het ‘5 gelijke dagenmodel’ betekent dat alle kinderen van 8:30 uur tot 14:00 uur naar school gaan. De kinderen lunchen gezamenlijk met hun klas, tijdens een pauze van een half uur. Ter verantwoording van de wettelijke onderwijstijd maakt de school jaarlijks een urenberekening van het kindrooster. In dit rooster worden vakanties en vrije dagen opgenomen en wordt aangetoond en inzichtelijk gemaakt dat de kinderen in hun basisschooltijd minimaal 7520 lesuren hebben, hiervan zijn minimaal 3520 lesuren in de groepen 1 t/m 4. Daarnaast bevat de berekening een zogenaamd cohortenoverzicht. Het cohortenoverzicht toont aan dat de kinderen gedurende de gehele basisschoolperiode voldoende les krijgen. Het kindrooster wordt jaarlijks vastgesteld met instemming van de MR. Het kindrooster met urenberekening en een jaaroverzicht is te vinden op de website van de school.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Als school bieden we geen onderwijs aan specifieke doelgroepen. 
In principe zijn alle doelgroepen op onze school welkom. We proberen alle kinderen binnen de school de juiste ondersteuning te bieden.  De school heeft hiervoor diverse deskundigen in huis zoals een IB-er en een meerbegaafheidsspecialist en er is een orthopedagoog voor enkele uren per week aan school verbonden.  Daarnaast kunnen we beschikken over specialisten uit het team O2 (Onderwijs en Opvang, Verdi) en vanuit het samenwerkingsverband 3006, cluster 1 (blinden en slechtzienden) en cluster 2 (spraak en taal). 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In diverse groepen is in het komend schooljaar extra ondersteuning aanwezig om leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften te kunnen begeleiden. 
In het schooljaar 2023-2024 wordt een nieuw schoolplan 2024-2028 gemaakt. In deze beleidsperiode werken we aan een doorlopende leer- en ontwikkellijn van 0 tot en met 12. We willen samen met onze partners in ons multifunctionele gebouw 'De Trommel' een kindcentrum realiseren. Ook zullen we bepalen hoe we er in de komende jaren voor gaan zorgen, dat we steeds meer recht kunnen doen aan verschillen en talenten van kinderen. Hiermee willen we ons onderwijs, binnen de mogelijkheden van de dorpsschool die we zijn, steeds inclusiever maken.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In ons multifunctionele gebouw 'De Trommel' is ook peuterspeelzaal Maria Start gevestigd. De peuterspeelzaal is een voorziening die de mogelijkheid biedt aan kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar om te spelen, ontwikkelen en elkaar te ontmoeten. Op de peuterspeelzaal komen peuters in contact met leeftijdsgenootjes. Spelenderwijs worden kinderen gestimuleerd om sociale vaardigheden op te doen en plezier te beleven aan activiteiten met leeftijdsgenootjes. Om de ontwikkeling te stimuleren wordt er gewerkt met de educatieve methode van Piramide en het observatiesysteem van KIJK. In de Piramide methode komen verschillende thema`s aan de orde zoals verkeer, lente, kunst en wonen. Omdat we het belangrijk vinden dat de overstap voor kinderen van de peuterspeelzaal naar de basisschool soepel verloopt, ondernemen we gedurende het jaar samen verschillende activiteiten met de peuters en de kleuters. De peuterspeelzaal heeft ook een preventieve functie. Kinderen die de peuterspeelzaal bezocht hebben, wennen over het algemeen makkelijker op de basisschool. Bovendien spelen de pedagogisch medewerkers een belangrijke rol in het vroegtijdig onderkennen van ontwikkelingsproblemen.

Terug naar boven