Basisschool Maria

Horstakker 38 5469 HH Erp

  • Schoolfoto van Basisschool Maria
  • Schoolfoto van Basisschool Maria
  • Schoolfoto van Basisschool Maria
  • Schoolfoto van Basisschool Maria
  • Schoolfoto van Basisschool Maria

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Maria aan de Horstakker in Erp is een gezellige school, gehuisvest in het prachtige, multifunctionele gebouw 'De Trommel'. Met zo'n 250 leerlingen is basisschool Maria een ambitieuze leer- en leefgemeenschap die gericht is op de totale ontwikkeling van het kind. Naast kennisoverdracht is er ook veel aandacht voor sociaal-emotionele en brede ontwikkeling. Een aantal kernbegrippen vormen de basis van onze school: (persoonlijk) leiderschap, respect, overleg en communicatie, kwaliteit en eigen identiteit. Ons motto: Basisschool Maria, daar leer je.

Scholen op de kaart biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo krijgt u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Paul Verrijdt, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Lerend
  • Betrokken
  • Moedig
  • Eenvoud
  • Vrij

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school staat in een wijk in aanbouw. Er zijn volop bouwactiviteiten, waardoor een stijging in leerlingenaantal wordt voorzien.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
253
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid is een basisvoorwaarde om te kunnen leren. We zetten dan ook alles op alles om een veilig leef-, leer- en werkklimaat te realiseren. Een klimaat waarin leerlingen, ouders, teamleden en iedereen die betrokken is bij de scholen zich veilig voelt en zich positief verbonden voelt. Een positieve sociale binding met de school vormt een belangrijke voorwaarde voor een zo optimaal mogelijk leef-, leer- en werkklimaat.  

Ons sociaal veiligheidsbeleid heeft als doel alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen of in de directe omgeving van de scholen van het cluster te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen.  

Ons veiligheidsbeleid betreft geen losstaande aanpak, maar is een integraal onderdeel van ons totale schoolbeleid. 

Terug naar boven