Basisschool Antonius

Antoniusstraat 10 5469 EW Erp

 • Schoolfoto van Basisschool Antonius
 • Schoolfoto van Basisschool Antonius
 • Schoolfoto van Basisschool Antonius
 • Schoolfoto van Basisschool Antonius

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Als school zijn wij wettelijk verplicht om in groep 8 een eindtoets af te nemen. ?Vanaf schooljaar 2020/2021 nemen wij de AMN toets af. Deze toets is digitaal afgenomen. De eindtoets laat zien in welke mate onze leerlingen de referentieniveaus voor taal en rekenen beheersen. Daarnaast geeft de toets een indruk welk type vervolgonderwijs een leerling aankan. De gegevens van de eindtoets gebruiken wij als school om onze eigen kwaliteit te meten en ons onderwijs hier eventueel op aan te passen. ?Daarnaast zijn wij bij een hogere score op de eindtoets t.o.v. ons schooladvies verplicht het advies te heroverwegen. Het advies kan dan in overleg met ouders en leerling naar boven worden bijgesteld. Wanneer de score op de eindtoets lager of gelijk is aan ons schooladvies, dan gebeurt er niets.

Referentieniveau's

Het referentiekader bestaat uit fundamentele niveaus en streefniveaus. Het fundamentele niveau (F-niveau) is de basis die zo veel mogelijk leerlingen moeten beheersen. Het streefniveau (S-niveau) is voor leerlingen die meer aankunnen.

Van onze school wordt verwacht dat minimaal 85% van onze leerlingen het F-niveau haalt en minimaal 49% van onze leerlingen het S-niveau haalt. 

Onze scores van de afgelopen 3 jaar:

2018/2019:   94,1% F-niveau en 69,6% S-niveau

2019/2020:   93% F-niveau en 63,2% S-niveau

2020/2021:   94,7% F-niveau en 65,3% S-niveau

Analyse resultaten

In het schooljaar 2017-2018 en 2018-2019 is de cito-eindtoets op landelijk niveau gescoord. In 2019-2020 is vanwege het coronavirus geen eindtoets afgenomen. In het schooljaar 2020-2021 zijn we overgestapt op de AMN-toets. Bij deze eindtoets is er bovengemiddeld gescoord. Op het fundamenteelniveau (1F) is er ruim hoger gescoord dan bij vergelijkbare scholen. Op het streefniveau (1S/2S) is er hoger dan vergelijkbare scholen gescoord. Dit beeld wordt bevestigd door de scores van de tussentoetsen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Antoniusschool streven we zo hoog mogelijke opbrengsten na m.b.t. met name Taal, Rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. Op onze school gebruiken we het leerlingvolgsysteem ParnasSys om de ontwikkeling van onze leerlingen te monitoren. We monitoren of de leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen tijdens de groepsbesprekingen. Dan bespreken we of de groep zich ontwikkelt conform de verwachtingen, en of dat ook geldt voor de individuele leerlingen.  In groep 1/2 wordt er gebruik gemaakt van het digikeuzebord met de daarbij behorende leerlijnen. Vanaf groep 3 worden de resultaten van de methode gebonden toetsen en de resultaten uit Gynzy regelmatig geanalyseerd om een aankomende periode vorm te geven. We geven de leerlingen inzicht in hun eigen ontwikkeling door de resultaten met hen op niveau te bespreken. We laten hen zo groeien in eigenaarschap en maken daardoor leren zichtbaar! Twee keer per jaar maken de leerkrachten gezamenlijk een analyse van de behaalde Cito-resultaten. Naar aanleiding van deze analyse wordt op de 4 hoofdvakgebieden een datamuur gemaakt. De datamuur geeft een duidelijk overzicht van het niveau, benodigde instructie en het beredeneerd afwijken. Naast de Cito-resultaten wordt gebruik gemaakt van actuele data.

Schooljaar 2020-2021

De Midden toetsen

 1. Rekenen en wiskunde: Groep 3/4 scoort landelijk boven gemiddelde. Groep 5 t/m 8 scoort beneden gemiddeld. Interventies zijn ingezet. 
 2. Begrijpend lezen: Groep 5 en 6 scoort net beneden landelijk gemiddelde. Groep 7 scoort gemiddeld. Geen interventies. 
 3. Spelling: Groep 3, 5 en 8 scoren ruim boven landelijk gemiddelde. Groep 4 scoort net beneden gemiddeld; interventies zijn ingezet. Groep 6 en 7 scoren gemiddeld. 

De Eind toetsen

 1. Rekenen en wiskunde: 
 2. Begrijpend lezen:
 3. Spelling:

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bij ons op school krijgen de leerlingen twee keer een schooladvies. In groep 7 is dit een voorlopig advies, waarbij er een grove inschatting wordt gemaakt over het niveau van de leerling. In groep 8 wordt er een definitief schooladvies gegeven, welke bindend is voor mogelijke plaatsing in het voortgezet onderwijs. Dit advies wordt ondertekend door de groepsleerkracht, intern begeleider en directie. De precieze opbouw en onderbouwing van de adviesprocedure is vastgelegd in het beleidsplan advisering (zie bijlage). Na drie jaar uitstroom volgt het merendeel van onze leerlingen nog steeds het opleidingsniveau conform het gegeven schooladvies. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Van meet af aan werken aan een positieve leefsfeer, groepsvorming. Een goed begin is het halve werk. De school en groep biedt vanaf het begin veiligheid, vertrouwen en grenzen en er ontstaat minder ongenoegen.

De Happy time boodschap op zo veel mogelijk verschillende manieren school breed uitdragen.

Een uitgewerkt gevarieerd activiteitenaanbod in alle groepen.

Binnenkomers en afsluiters; echt contact met elkaar aan het begin en einde van de dag.

Saamhorigheid in voorbereiding en uitvoering. Leerkrachten, directie en ouders werken echt samen voor en met de kinderen.

De leerkracht doet zelf mee en laat zichzelf zien.

Een gezamenlijke opening en sluiting voor, door en met kinderen, ouders en leerkrachten met als thema.

Wij volgen de kinderen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling met behulp van het volgsysteem Zien! Daaraan gekoppeld is er, aan het begin van het schooljaar, een startgesprek. Wij zijn van mening dat de inbreng van de leerling er wezenlijk toe doet. Daarom geven wij het gesprek meer inhoud door de leerling er bij te betrekken. De startgesprekken zijn vanaf groep 3 met de leerkracht, ouders en de leerling.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Betrokkenheid en welbevinden
 • Verantwoordelijkheid
 • Eigenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven