Basisschool Antonius

Antoniusstraat 10 5469 EW Erp

  • Schoolfoto van Basisschool Antonius
  • Schoolfoto van Basisschool Antonius
  • Schoolfoto van Basisschool Antonius
  • Schoolfoto van Basisschool Antonius

In het kort

Toelichting van de school

De Antoniusschool is de spil van het dorp. Kinderen kennen elkaar goed en komen elkaar ook buiten de school vaak tegen bij sportclubs, scouting en activiteiten in de omgeving. Het ‘samen’ gevoel is dan ook heel groot op onze school. De Antoniusschool is een veilige school. De betrokkenheid van ouders is groot. Termen die bij onze school passen: vriendelijk, open, respectvol, betrokken, kindgericht en korte lijnen in de driehoek onderwijsteam, leerlingen en ouders.

Wij vinden het belangrijk onze leerlingen aan te sporen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We willen kinderen vleugels geven om de wereld te ontdekken; met het idee dat ‘als je naar de rand van het nest wordt geduwd, je ontdekt dat je vleugels hebt’.

Wist u dat we in het schooljaar 2023-2024:

-       een voorbeeld willen zijn in onze regio hoe Leren Zichtbaar Maken in de groepen en de school praktisch worden uitgevoerd? De kinderen, ouders en leerkrachten spreken dezelfde leertaal van Leren Zichtbaar Maken.

-       ons lesprogramma ons er meer op gaan richten dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving? We bevorderen actief burgerschap en sociale integratie.

-       onze leerlingen op eigen niveau - op het gebied van rekenen en spelling – leren laten werken, onafhankelijk van tijd en plaats, met behulp van ICT (gepersonaliseerd leren). De kinderen werken op een eigen chromebook aan de verwerking van spelling en rekenen.

-       ons nog meer gaan richten op effectieve verbindingen? In onze combinatiegroepen leggen leerkrachten, vanuit leerlijnen en sturend op tussendoelen, effectief verbindingen tussen jaargroepen en vakken en komen zo tot effectieve instructies (Kansrijk Combineren).

-       De verrijkingsklas voortgezet wordt? Van groep 1 t/m 8 is er een aanbod en uitdaging voor cognitief meer begaafde leerlingen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Welbevinden
  • Verantwoordelijkheid
  • Ontwikkeling
  • Eigenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
123
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wat zijn onze afspraken rondom voeding?

Gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling van kinderen. Daarom willen wij voor ieder kind gezond eten en drinken makkelijk maken op school. En daarvoor hebben we de hulp van de ouders en verzorgers nodig! Dat betekent onder andere dat wij vragen:

· een gezonde pauzehap mee te geven. Lekkere pauzehappen vinden wij groente en/of fruit.

· gezond eten tijdens de overblijf lunch in de broodtrommel te doen. Geschikt vinden wij bijvoorbeeld volkorenbrood met beleg dat niet te veel verzadigd vet of zout bevat, zoals 30+ kaas, zuivelspread en notenpasta of pindakaas zonder toegevoegde suiker en zout.

· alleen water, thee of halfvolle melk mee te geven. Pakjes en flesjes frisdranken en vruchtensappen bevatten namelijk erg veel suiker.

Het beleid geldt natuurlijk niet alleen voor je kind, maar ook voor de leerkrachten. Bekijk onze volledige afspraken rondom voeding in de bijlage bij 'Handige informatie voor ouders'.

Rookvrij schoolterrein.

Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school vanaf januari 2021 een rookvrij schoolterrein. Er mag dan nergens meer op het schoolplein gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd. Het rookverbod geldt dus 24 uur per dag, 7 dagen in de week. 

Waarom een rookvrij schoolterrein?

Onze school wil leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken. Wij vragen u ook om zelf niet te roken buiten het schoolplein, bij de ingang van het plein en achter het hek, in het zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van leerlingen.

Voor meer informatie kunt u op terecht op de volgende link: https://www.rookvrijschoolterrein.nl

Personen die (per abuis) toch op het schoolterrein roken, zullen actief door het personeel van school worden aangesproken. Wij zullen hen verwijzen naar ons beleid en vragen het roken direct te stoppen. Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers. Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samenwerken is. Onze school is een school die open staat voor ouders.  De belangrijkste kenmerken van onze school zijn:

·         Happy Time: een schoolspecifiek programma ter versterking van het pedagogisch klimaat van de school

·         Taakspel: Taakspel is een interventie waardoor leerlingen zich beter aan klassenregels houden. Daardoor neemt onrustig en storend gedrag           af. Leerlingen kunnen dan beter en taakgericht werken. Zo ontstaat er een prettiger klassenklimaat  

Terug naar boven