Protestants Christelijke Basisschool Margriet

Hamburgerweg 141 3851 EJ Ermelo

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Margriet

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij werken aan het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. Op basis van de behaalde resultaten in 2020-2021 hebben we daarom bijvoorbeeld gekozen voor een andere werkwijze (methode en verwerking) van rekenen. We zien dat we op fundamenteel niveau (1F) voldoende scoren, maar er ruimte is voor verbetering. Bij het streefniveau (2F) valt nog veel winst te behalen op grond van de niet behaalde signaleringswaarde.  De ontwikkelingen die we hebben ingezet draaien om een beter aanbod, goed didactisch handelen, en het hebben van hogere verwachtingen van onze leerlingen.  We werken aan een lerende teamcultuur, we leren met en van elkaar en worden hierbij door diverse experts van buiten de school begeleid. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussentijdse toetsen

De tussenresultaten worden gemeten met de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem. De toetsen worden in groep 3 t/m 8 halverwege en aan het eind van het schooljaar afgenomen. Leerlingen worden ondersteund in het behalen van deze tussenresultaten door in de eerste plaats een veilig en prettig schoolklimaat te bieden waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen en goede lessen te geven middels het directe instructiemodel waarbij we in niveaus differentiëren. Tevens wordt er gewerkt met het stellen van groepsdoelen en individuele doelen met de leerlingen. Hierdoor neemt de betrokkenheid toe en ontstaat er inzicht in hoe je leert of nog beter kunt leren. De leerkracht reflecteert hierop met de leerlingen in klassengesprekken en individuele kindgesprekken. Daarnaast wordt ook door de leerkrachten gereflecteerd en geëvalueerd tijdens de groepsbespreking tussen leerkracht en intern begeleider en tijdens vergaderingen in teamverband. Er wordt een opbrengstanalyse opgesteld waarin resultaten geanalyseerd worden en interventies te verbetering van het onderwijs worden opgesteld op groep- en schoolniveau.

De overgang van leerlingen van groep 2 naar groep 3.

We werken in de kleutergroepen met het observatie instrument BOSOS. Op basis van dagelijkse observaties die de leerkracht in het logboek noteert, en de observaties aan de hand van BOSOS, wordt het onderwijs afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerling. In groep 3 beginnen de kinderen met het aanvankelijk leesproces, rekenen en schrijven. Een grote, belangrijke stap voor de kinderen, waar ze natuurlijk ook aan toe moeten zijn. In groep 2 wordt hier heel nadrukkelijk aan gewerkt op allerlei manieren. Voorbereidende schrijfoefeningen, ordenen en tellen maar het kind moet vooral ook op sociaal-emotioneel gebied aan groep 3 toe zijn. Daarom leert het kind samenwerken, concentratie vasthouden, taakgericht werken, zelfstandig taken uitvoeren enzovoort. Al deze aspecten worden in overweging genomen om een zo verantwoord mogelijke keuze voor uw kind te kunnen maken. Hetzij een overgang naar groep 3, hetzij een beargumenteerde keuze voor kleuterverlenging in groep 2. Na overleg met de ouders beslist de school of doubleren wenselijk is voor de leerling en dit een duidelijke meerwaarde zal hebben voor de verdere schoolloopbaan.

De overgang van leerlingen van groep 3 t/m 8.

Bij de keuze voor een overgang of een doublure kijken we niet uitsluitend naar de resultaten op kennisgebieden (methodegebonden / methode onafhankelijke toetsen), maar ook naar het sociaal-emotioneel functioneren van een leerling (b.v. welbevinden, faalangst). Daarnaast wordt gebruik gemaakt van gegevens van externen en ouders. Na overleg met de ouders beslist de school of doubleren wenselijk is voor de leerling en dit een duidelijke meerwaarde zal hebben voor de verder schoolloopbaan. Het beleid t.a.v. de overgang van groep 2 naar 3 en de procedure rondom doublure groepen 3 tot en met 8 wordt jaarlijks geëvalueerd.

Begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs.

De meeste kinderen gaan na gemiddeld 8 jaar basisonderwijs naar een school voor voortgezet onderwijs. Er is dan een keuze uit een aantal scholen voor Voortgezet Onderwijs. De groepsleerkracht (i.s.m. de interne begeleider) probeert de leerlingen en de ouders bij deze keuze te helpen. Hij of zij verstrekt informatie over de verschillende schooltypen. De schoolloopbaan, bevindingen op zowel leer- als sociaal-emotioneel gebied van de leerkrachten en ouders, de behaalde resultaten (Cito LOVS), leerrendementen en de uitslag van de DIA Eindtoets vormen samen de criteria aan de hand waarvan de schoolkeuze wordt bepaald. Met behulp van alle verzamelde gegevens geeft de school een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. De ouders nemen de uiteindelijke beslissing en melden hun kind aan bij de school van hun keuze. De leerkracht van groep 8 heeft jaarlijks, voor de aanname van de leerlingen, gesprekken over deze kinderen met de brugklasbegeleiders van de diverse scholen van het voortgezet onderwijs.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De VO adviezen in schooljaar 2020/2021 waren:

VMBO Basis: 9%
VMBO Kader: 9,1%
VMBO TL: 31,8%
VMBO TL/Havo: 36,4%
Havo/VWO: 4,5%
VWO:9,1%

 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij zijn een KiVa school.

Wij geven schoolbreed lessen uit het KiVa-programma.

We volgen de leerlingen op sociaal emotioneel gebied door vanaf groep 4 2x per jaar de kinderen vragenlijsten over hun welbevinden in te laten vullen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • vertrouwen
  • kinderen van waarde

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven