Protestants Christelijke Basisschool Margriet

Hamburgerweg 141 3851 EJ Ermelo

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Margriet

Het team

Toelichting van de school

Het team: 

Groep 1/2a: juf Sanne
Groep 1/2b: meester Mark
Groep 1/2c: juf Esther en juf Herma
Groep 3: juf Wilja en juf Ingeborg
Groep 4: juf Alie en juf Ellen
Groep 5: meester Simon en juf Ginette
Groep 6: meester Martin en juf Karlijn
Groep 7/8: meester Jack en meester Martin

Op woensdag worden onze gymlessen gegeven door Ruben Postma,  vakleerkracht van Interactie Ermelo.

Onze intern begeleider is juf Ingeborg, zij is er op dinsdag, woensdag en donderdag.
Op maandag is juf Ellen aanwezig voor extra begeleiding van kinderen die in de Plusgroep zitten en op vrijdagmiddag voor de Geluksvogels.

Onze onderwijsassistenten zijn juf Monique ( di, wo, do, vr) en juf Annemiek ( ma, di, do)

Maaike Bikker is onze administratief medewerker, zij werkt op maandag en dinsdag. 

We zijn blij met onze studenten in de school, we bieden stagiaires graag een plek waar zij het vak kunnen leren. We leren daarbij als team ook van hen!  

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging voor verlof van leerkrachten wordt in de meeste gevallen geregeld met een vaste invallerspool of een collega die geen volledige week werkt, te vragen.

Soms is het moeilijk om invallers te krijgen, die afwezigheid of ziekte van een leerkracht kunnen opvangen. Zeker bij (onverwachte) afwezigheid van meerdere leerkrachten.

Soms nemen we intern maatregelen, of de leerlingen worden verdeeld over andere groepen. 

Als er geen andere oplossing mogelijk is, kan het zijn dat we als noodmaatregel leerlingen naar huis moeten sturen.

Hierbij zijn er twee mogelijkheden: naar huis sturen op de dag zelf of leerlingen thuis laten blijven op één van de daarop volgende dagen. Indien leerlingen op de dag zelf naar huis worden gestuurd, nemen we eerst telefonisch contact op met de ouders of het noodadres. Tijdens dat telefoongesprek wordt afgesproken of het kind gehaald wordt of dat het zelfstandig naar huis gaat.

In het tweede geval blijven de kinderen (een van) de volgende dag(en) thuis. De leerlingen krijgen een brief mee waarin dat besluit wordt medegedeeld. De kinderen waarvan de ouders geen opvang kunnen regelen komen gewoon naar school. Het blijven noodoplossingen en gelukkig komt het niet vaak voor, maar de praktijk leert dat we soms geen andere keus hebben. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij werken in groep 1 en 2 met heterogene groepen. Jongste en oudste kleuters leren daar met en van elkaar. Iedere dag besteden we tijd aan godsdienstonderwijs en wordt er minimaal twee keer buiten gespeeld.

Het aanbod van de reken- en taaldoelen als ook de fijne motorische vaardigheden vindt plaats via thematisch werken. Er is een planning van alle reken- en taaldoelen voor de twee kleuterjaren. Deze doelen worden aangeboden in verschillende hoeken in de klas, als ook in de kleine en grote kring. De gekozen thema's zorgen voor een rijke leeromgeving waarin kleuters betekenisvol spelend kunnen leren. 

Naast het buiten spelen worden er gymlessen gegeven in de speelzaal op school. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school


Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Voor de groepen 3 t/m 8 wordt de verdeling zoals deze wordt aangegeven gebruikt bij het maken van het lesrooster per week. Voor individuele groepen kan hier in overleg met de IB-er worden afgeweken van het aantal uren op het verdeelrooster, bijvoorbeeld wanneer de resultaten van een bepaald vakgebied hier om vragen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De leerkracht biedt het basisprogramma, afgestemd op de onderwijsbehoefte van de groep aan. Binnen de diverse methodes is ruimte om te differentiëren in de klas in aanbod, tempo en werkvorm.
Aan de hand van dagelijkse observaties en resultaten van dagelijks werk en methode (-onafhankelijke) toetsen bepaalt de leerkracht het aanbod in de groep en aan de individuele leerling.

Kinderen die dat nodig hebben ontvangen extra of verlengde instructie, bij voorkeur door de eigen leerkracht. Onderwijsassistenten zullen in de groep ondersteunen terwijl de leerkracht een klein groepje extra instructie geeft.  

Ook buiten de groep kan extra ondersteuning worden geboden, door een onderwijsassistent of ambulant begeleider. 

Informatie Plusgroep voor meer-en hoogbegaafde leerlingen.  


De kinderen die op alle gebieden meer aankunnen dan het klassikale aanbod komen in aanmerking voor de Plusgroep. Om in aanmerking te komen voor de Plusgroep wordt er gebruik gemaakt van een signaleringslijst die bijgehouden wordt door de leerkracht. Het gaat niet meer alleen om de resultaten van bijvoorbeeld een Cito-toets maar er worden meerdere factoren meegenomen om te beslissen of een leerling naar de plusgroep kan. De kinderen in de Plusgroep komen elke week bij de Plusgroepleerkracht. De focus van de Plusgroep ligt daar op het Leren, Leren. Want wat moet je doen als het echt moeilijk wordt? Hoe pak je dat aan? Wat is doorzetten? Hoe vraag je om hulp? Deze leerlingen krijgen ook een eigen Plusgroepmap met allemaal nieuwe plusgroepmethodes. Daarin komen bijna alle vakken naar voren in een ander, uitdagender jasje. Het is niet meer alleen maar leuk, het is echt hard werken en zal vooral een uitdaging zijn in het doorzettingsvermogen. Dit alles gaat in een nauwe samenwerking met de leerkracht en de ib’er. De Plusgroep werkt in blokken, d.w.z. van vakantie tot vakantie. Aan het einde van ieder blok wordt er besproken en overlegd met de leerkracht en de plusgroepleerkracht hoe het met de leerling gaat in de Plusgroep, of hij/zij kan blijven of dat het beter is om in de klas voor een enkel vak extra werk te krijgen. Ook kunnen er leerlingen die voor de Plusgroep in aanmerking komen elke keer instromen aan het begin van een nieuw blok. De leerkracht en de ib’er beslissen uiteindelijk of de leerling in de Plusgroep start of stopt. Daarnaast kan de Plusgroepleerkracht de groepsleerkracht ook ondersteunen op het gebied van extra (uitdagende) leerstof die in de groep kan worden aangeboden.    

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven