PCBS Koningin Julianaschool

Spechtstraat 49 3853 VA Ermelo

  • Schoolfoto van PCBS Koningin Julianaschool
  • Schoolfoto van PCBS Koningin Julianaschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten waren volgens verwachting.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussentijdse toetsen

De tussenresultaten worden gemeten met de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteemLeerling in Beeld. De toetsen worden in groep 3 t/m 8 halverwege en aan het eind van het schooljaar afgenomen. Leerlingen worden ondersteund in het behalen van deze tussenresultaten door in de eerste plaats een veilig en prettig schoolklimaat te bieden waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Onze leerlingen goede lessen te geven middels het directe instructiemodel waarbij we in niveaus differentiëren. Tevens wordt er gewerkt met het stellen van groepsdoelen en individuele doelen met de leerlingen. Hierdoor neemt de betrokkenheid toe en ontstaat er inzicht in hoe je leert of nog beter kunt leren. De leerkracht reflecteert hierop met de leerlingen in klassengesprekken en individuele kindgesprekken. Daarnaast wordt ook door de leerkrachten gereflecteerd en geëvalueerd tijdens de groepsbespreking tussen leerkracht en intern begeleider en tijdens vergaderingen in teamverband. Er wordt een opbrengstanalyse opgesteld waarin resultaten geanalyseerd worden en interventies ter verbetering van het onderwijs worden opgesteld op groep- en schoolniveau. Hiervoor gebruiken wij de schoolrapportages vanuit ParnasSys.

De overgang van leerlingen van groep 2 naar groep 3.

We werken in de kleutergroepen met het observatie instrument BOSOS. Op basis van dagelijkse observaties die de leerkracht in het logboek noteert, en de observaties aan de hand van BOSOS, wordt het onderwijs afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerling. In groep 3 beginnen de kinderen met het aanvankelijk leesproces, rekenen en schrijven. Een grote, belangrijke stap voor de kinderen, waar ze natuurlijk ook aan toe moeten zijn. In groep 2 wordt hier heel nadrukkelijk aan gewerkt op allerlei manieren. Voorbereidende schrijfoefeningen, ordenen en tellen maar het kind moet vooral ook op sociaal-emotioneel gebied aan groep 3 toe zijn. Daarom leert het kind samenwerken, concentratie vasthouden, taakgericht werken, zelfstandig taken uitvoeren enzovoort. Al deze aspecten worden in overweging genomen om een zo verantwoord mogelijke keuze voor uw kind te kunnen maken. Hetzij een overgang naar groep 3, hetzij een beargumenteerde keuze voor kleuterverlenging in groep 2. Na overleg met de ouders beslist de school of doubleren wenselijk is voor de leerling en dit een duidelijke meerwaarde zal hebben voor de verdere schoolloopbaan.

De overgang van leerlingen van groep 3 t/m 8.

Bij de keuze voor een overgang of een doublure kijken we niet uitsluitend naar de resultaten op kennisgebieden (methodegebonden / methode onafhankelijke toetsen), maar ook naar het sociaal-emotioneel functioneren van een leerling (b.v. welbevinden, faalangst). Daarnaast wordt gebruik gemaakt van gegevens van externen en ouders. Na overleg met de ouders beslist de school of doubleren wenselijk is voor de leerling en dit een duidelijke meerwaarde zal hebben voor de verder schoolloopbaan. Het beleid t.a.v. de overgang van groep 2 naar 3 en de procedure rondom doublure groepen 3 tot en met 8 wordt jaarlijks geëvalueerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs.

De meeste kinderen gaan na gemiddeld 8 jaar basisonderwijs naar een school voor voortgezet onderwijs. Er is dan een keuze uit een aantal scholen voor Voortgezet Onderwijs. De groepsleerkrachten (i.s.m. de interne begeleider) proberen de leerlingen en de ouders bij deze keuze te helpen. Hij of zij verstrekt informatie over de verschillende schooltypen.

De schoolloopbaan, bevindingen op zowel leer- als sociaal-emotioneel gebied van de leerkrachten en ouders, de behaalde resultaten (Cito Leerling in Beeld), leerrendementen en de uitslag van de doorstroomtoets vormen samen de criteria aan de hand waarvan de schoolkeuze wordt bepaald. Met behulp van alle verzamelde gegevens geeft de school een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. De ouders nemen de uiteindelijke beslissing en melden hun kind aan bij de school van hun keuze. De leerkracht van groep 8 heeft jaarlijks, voor de aanname van de leerlingen, gesprekken over deze kinderen met de brugklasbegeleiders van de diverse scholen van het voortgezet onderwijs. Het eerste advies, indicatie voortgezet onderwijs wordt eind groep 6 gegeven.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid.

Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.  De Koningin Julianaschool werkt volgens de methodiek van de Kanjertraining.

Dit alles  komt op onze school tot uiting in:
- het pedagogisch klimaat (school, plein- en klassenafspraken)
- het respectvol omgaan met elkaar (leerlingen, leerkrachten en ouders)
- ons onderwijsaanbod.

De Koningin Julianaschool is betrokken bij de buurt waarin de school staat  en participeert frequent in de activiteiten van Ermelo wijk-west.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • vertrouwen
  • verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven