PCBS Koningin Julianaschool

Spechtstraat 49 3853 VA Ermelo

  • Schoolfoto van PCBS Koningin Julianaschool
  • Schoolfoto van PCBS Koningin Julianaschool

Het team

Toelichting van de school

Het team:

Groep 1-2 A: Kitty de Weerdt en Wilma van de Krol

Groep 1-2 B: Marieke Schuur en Wilma van de Krol

Groep 3: Nienke Slump

Groep 4 A: Marlinde de Wolf en Dominique Muijnen

Groep 4 B: Wendy Mol 

Groep 5: Carin Houwaard en Wilma van de Krol 

Groep 6: Roel van Staveren

Groep 7: Natascha Boonen en Dominique Muijnen

Groep 8: Bart de Vries

Onze intern begeleider is Marlika Migchielsen

Netty Bosse is onze coördinator voor de Plusgroep

Wilma van de Krol is onze ICO en begeleidt de stagiaires

Maaike Bikker is onze administratief ondersteuner

Wij zijn blij met onze studenten in de school, wij bieden stagiaires graag een plek waar zij het vak kunnen leren. Wij leren daarbij als team ook van hen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging voor verlof van leerkrachten wordt in de meeste gevallen geregeld met een vaste invallerspool of een collega die geen volledige week werkt, te vragen. Soms is het moeilijk om invallers te krijgen, die afwezigheid of ziekte van een leerkracht kunnen opvangen. Zeker bij (onverwachte) afwezigheid van meerdere leerkrachten.

Soms nemen wij intern maatregelen of de leerlingen worden verdeeld over andere groepen. Als er geen andere oplossing mogelijk is, kan het zijn dat we als noodmaatregel leerlingen naar huis moeten sturen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Voor de groepen 3 t/m 8 wordt de verdeling zoals deze wordt aangegeven gebruikt bij het maken van het lesrooster. Voor individuele groepen kan hier in overleg met IB-er worden afgeweken van het aantal uren op het verdeelrooster, bijvoorbeeld wanneer de resultaten van een bepaald vakgebied hier om vragen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Koningin Julianaschool biedt regulier basisonderwijs aan leerlingen in de basisschoolleeftijd.

Inpandig is er een gymzaal voor de leerlingen van de onderbouw, ook hebben we een gemeenschappelijke ruimte met podium en delen we extra ruimte met de buitenschoolse opvang die ook in onze school aanwezig is.

De kleuters hebben een eigen, afgesloten plein tot hun beschikking. Midden en bovenbouw hebben een gezamenlijk ruim opgezet plein.

Plusgroep

De Koningin Julianaschool heeft als doel dat ieder kind tot zijn recht moet komen. Ieder kind moet zich op zijn of haar niveau kunnen ontwikkelen. Er wordt extra zorg besteed aan kinderen die hoog- of meerbegaafd zijn. Uitgangspunten hiervan zijn: 
– Contact met ontwikkelingsgelijken ter bevordering van het sociaal-emotionele welbevinden 
– Verbetering van de werkhouding 
– Optimaliseren van leer- en studievaardigheden 

Voor groep 1 t/m 8 is een leerlijn opgesteld waarbij verschillende leergebieden worden geïntegreerd. Er is een grote variatie in werkvormen en opdrachten. De plusleerkracht geeft instructie, stuurt de werkhouding bij, begeleidt en evalueert de processen. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op het gebied van differentiatie en instructie:
- Individuele/kleine groepen ondersteuning van zowel een onderwijsassistent als leerkracht.                         
- Teamtraining op analyses, reflectie en instructievaardigheden zodat extra ondersteuning beter ingezet kan worden. Deze teamtraining zal er ook toe leiden dat de inzet van extra leermiddelen, zoals instructiemateriaal, effectiever ingezet zullen worden in ons onderwijs. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven