Openbare basisschool de Anbrenge

Semsstraat 2 7887 AD Erica

  • Schoolfoto van Openbare basisschool de Anbrenge
  • Schoolfoto van Openbare basisschool de Anbrenge
  • Schoolfoto van Openbare basisschool de Anbrenge
  • 'Erica lekker water'
  • Geschiedenis van de telefoon

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindopbrengsten van groep 8 zijn boven het landelijk gemiddelde de afgelopen jaren. De Centrale Eindtoets van 2021 laat ondanks het bijzondere jaar 540,3. We hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in de basisvaardigheden, een opbrengstgerichte cultuur en handelingsgericht werken. Komend jaar zetten we ons beleid voort.

De eindopbrengsten liggen de afgelopen jaren boven de inspectienorm en ruim boven het landelijke gemiddelde.  In 2020 is de eindtoets niet afgenomen door Covid-19.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten geven aan hoe de school scoort op belangrijke vaardigheden, naast de scores van de Centrale Eindtoets van groep 8.

Naast deze tussenresultaten, nemen we als school halverwege en aan het einde van het schooljaar diverse Citotoetsen af om te kijken hoe de opbrengsten van de school zijn. Deze toetsen worden planmatig geanalyseerd op leerling-, groeps- en schoolniveau. Zo kunnen we kijken wat goed gaat en eventueel wat minder goed en kunnen we ons onderwijs daar op aanpassen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies wordt zorgvuldig bepaald. In groep 7 krijgen de leerlingen een voorlopig advies. Het definitieve advies volgt in het voorjaar van groep 8. Dit advies wordt bepaald door de plaatsingswijzer (citogegevens van groep 6 t/m groep 8). Naast de plaatsingswijzer worden de resultaten van de leerling in groep 8 en zijn (sociaal-emotionele) ontwikkeling ook meegenomen. De leerkracht van groep 8 gaat over het advies in gesprek met de leerkracht van groep 7, de intern begeleider en de directeur. Zo wordt er een gedegen advies gegeven.

Ouders kiezen met hun kind de juiste vervolgschool en melden hun kind in samenwerking met de basisschool aan.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het auditteam van OOE heeft op 27 mei 2019 een bezoek gebracht aan de Anbrenge. Op alle punten scoorde de Anbrenge basiskwaliteit (voldoende) en op twee punten goed (pedagogisch klimaat en aanbod onderwijsproces).

De directie heeft op 4 februari 2021 online bezoek gehad van een inspecteur van het onderwijs. De inspecteur heeft geconstateerd dat alle zaken op orde zijn.

Terug naar boven