OBS Gildeschool

Sint Crusiusweg 12 8161 HG Epe

Schoolfoto van OBS Gildeschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij nemen de doorstroomtoets van CITO af. De uitslag van de doorstroomtoets geeft informatie over het referentieniveau dat de leerling beheerst én een advies voor het VO. De score op lezen, rekenen & wiskunde en taalverzorging als totaal en per vakgebied wordt voor een optimaal advies gewogen. De rapportage van doorstroomtoets bestaat uit: leerlingenrapporten, een groeps- en schooloverzicht.

Schooladviezen (analyse/conclusie)
De meeste kinderen stromen uit op VMBO-niveau (VMBO KG tot HAVO). Nadat adviezen in groep 7 waren gegeven, zijn deze indien nodig in januari en na de doorstroomtoets bijgesteld.

Adviezen per schooljaar (analyse/conclusie)
De meeste leerlingen stromen dit schooljaar uit naar VMBO GT/HAVO).

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het weergeven van resultaten van het onderwijs is op zichzelf nietszeggend. Deze zijn namelijk afhankelijk van vele factoren, zoals de schoolpopulatie, intelligentie, specifieke leerproblemen (bijvoorbeeld dyslexie), de betrokkenheid van de ouders en het kind. Al deze factoren hebben een steeds wisselende invloed op de resultaten van het onderwijs. Uit de ieder jaar toch steeds verschillende uitslagen van de toetsen en testen van onze groepen, bij vrij gelijkblijvende omstandigheden, blijkt de juistheid van deze stelling. Getallen betreffende verwijzingen naar het voortgezet onderwijs kunnen een vertekend beeld geven van de kwaliteit van de betreffende school en zeggen op zichzelf dus niets over de door de school bestede aandacht aan het kind.
De uitstroom van onze kinderen naar het voorgezet onderwijs is dus ook breed en ieder jaar wisselend, wat aantallen naar de specifieke vormen van voortgezet onderwijs betreft.

De resultaten van ons onderwijs worden voor verschillende doeleinden gebruikt:
·       Als verantwoording naar inspectie, bestuur, medezeggenschapsraad en ouders
·       Als evaluatie-instrument voor ons onderwijs  De inspectie heeft normen vastgesteld voor de kernvakken begrijpend lezen en rekenen.
        Aan deze normen moet de school voldoen. Het toezicht is hierop gericht. De resultaten hiervan staan in de katern Opbrengsten.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Proces schooladviezen groep 8
In groep 8 krijgen de leerlingen van school een advies voor het voortgezet onderwijs. Dit advies wordt gegeven aan de hand van een aantal elementen en wordt zorgvuldig opgesteld door de leerkracht(en) van groep 8 (en ev. groep 7) in overleg met de interne begeleiding en de directeur. Bij het advies is onder andere de schoolloopbaan van uw kind (met name de laatste jaren) van belang evenals de verschillende resultaten van bijvoorbeeld observaties, methodetoetsen, halfjaarlijkse toetsen CITO en gedrag en werkhouding.
Het voorlopige advies wordt in een gesprek (uiterlijk eind januari) met leerling en ouder(s)verzorger(s) gedeeld voorafgaand aan de afname van de CITO doorstroomtoets (afname is in de 1e 2 weken van februari). Op deze manier wordt er gelegenheid gegeven aan leerling en ouder(s)verzorger(s) om met de leerkracht van gedachten te wisselen, bijvoorbeeld over hoe het advies tot stand is gekomen en hoe de verdere aanmelding bij het voortgezet onderwijs verloopt. Als school vinden we het belangrijk hier aandacht voor te hebben.
Na de uitslag van de doorstroomtoets (uiterlijk 15 maart) volgt uiterlijk 24 maart het definitieve schooladvies. Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. De school moet motiveren.
Als ouder(s)verzorger(s) het niet eens zijn met het advies, is er gelegenheid om in gesprek te gaan met de leerkracht, eventueel samen met de intern begeleider en/of de directeur. In het uiterste geval kan daarbij verwezen worden naar de klachtenregeling van de school.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij staan voor een veilige leer-en leefomgeving. We streven naar rust en orde op school en de afspraken die voor iedereen duidelijk zijn. Wij willen een school zijn waar ieder kind zich sociaal aanvaard voelt en zich kan ontwikkelen in een sfeer van veiligheid, acceptatie, erkenning en wederzijds respect en vertrouwen. Het gedrag-/pestprotocol geeft ons richtlijnen om eenduidigheid te krijgen in het omgaan met elkaar. Hierbij gaan wij uit van een oplossingsgerichte werkwijze die gericht is op een positieve houding van alle partijen, d.w.z. van de leerkrachten, kinderen en ouders.

Wij werken vanuit de thema’s en uitgangspunten van KickFit!, aangevuld met activiteiten vanuit de methode "Goed Gedaan".
We zorgen voor een veilig pedagogisch klimaat op school en richten ons op het vergroten van de sociale vaardigheden en het oplossend vermogen van kinderen.
Op systematische wijze leren kinderen op een respectvolle, plezierige en veilige manier met elkaar omgaan. Er wordt aandacht besteed aan het bevorderen van zelfvertrouwen en zelfbeheersing. Ook wordt er gewerkt aan het verminderen van agressie en meeloopgedrag. Daarnaast krijgen kinderen handreikingen om op een goede manier om te gaan met de straatcultuur. Ook van ouders wordt verwacht dat zij met respect spreken over anderen. Uiteindelijk doen we allemaal ons uiterste best naar eer en vermogen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect voor elkaar/omgeving
  • Samen verantwoordelijk
  • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven