OBS Gildeschool

Sint Crusiusweg 12 8161 HG Epe

Schoolfoto van OBS Gildeschool

Het team

Toelichting van de school

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team, dat bestaat uit 20 personen. Het gaat hierbij om de directeur, de Intern Begeleider, leerkrachten (waaronder een vakleerkracht bewegingsonderwijs) en twee onderwijsassistentes, een conciërge en een administratief medewerkster. Naast de vakleerkracht bewegingsonderwijs hebben wij op school ook vakleerkrachten voor humanistisch onderwijs en godsdienst onderwijs. 
Het team gaat voor effectief onderwijs en voor het continu verbeteren van het onderwijs. We zijn een opleidingsschool voor studenten van diverse opleidingen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij kort of lang verlof van personeel, bijvoorbeeld door ziekte of ouderschapsverlof, zetten we ons optimaal in om vervanging te regelen. Daarbij staat in alle gevallen een goede doorgang van ons onderwijs voorop. Soms doen we een beroep op een leerkracht van onze school. We kunnen ook gebruik maken van een invalpool met daarin verschillende groepsleerkrachten die voor onze stichting werken. Invalleerkrachten die ingezet worden op onze school worden goed in hun werkzaamheden begeleid; daar hebben we als stichting afspraken over gemaakt. Alleen als uiterste maatregel kunnen wij genoodzaakt zijn u te vragen uw kind thuis te houden. U wordt daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht. Als u niet thuis voor opvang kunt zorgen, kunt u dit aangeven bij de directeur om samen naar een oplossing te zoeken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school is een openbare school waar gewerkt wordt met jaargroepen met veel aandacht voor het individuele kind; ruimte en aandacht voor ieder kind. De aandacht richt zich vooral op de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen. De sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen is daarnaast een belangrijk aandachtspunt waar structureel en gestructureerd aandacht aan wordt besteed. Hierbij hebben wij aandacht voor het mede opvoeden van de kinderen tot volwaardige en respectvolle burgers. Het is ons doel om kinderen cognitief, creatief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs Onze school staat open voor alle kinderen, die door hun ouders worden aangemeld. De school heeft een ondersteuningsprofiel, dat de grenzen aangeeft van onze mogelijkheden en/of capaciteiten.

Bibliotheek:
Wij hebben een eigen bibliotheek op school en beschikken over inspirerende boeken voor alle leeftijden.

Speellokaal:
In het speellokaal krijgen de kinderen van groep 1 en 2 bewegingsonderwijs. Tevens wordt deze gebruikt voor dans en/of drama, festiviteiten, projecten en KickFit!

Leerstraat:
De Leerstraat is in het centrale gedeelte van de school. Hier vinden onder schooltijd, maar ook daarbuiten regelmatig activiteiten plaats.

Externe werkplekken:
Op beide vides hebben we werkplekken waar kinderen zittend of staand kunnen werken.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Kinderen moeten in de eerste 4 leerjaren (onderbouw) ten minste 3520 uur les krijgen. In de laatste 4 leerjaren (bovenbouw) is dit 3760 uur. De 240 uur die overblijven kunnen scholen naar eigen inzicht verdelen over onderbouw en bovenbouw.

De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen dit schooljaar 940,50 uur les.
Het gemiddelde van het aantal uren van de groepen 1 t/m 8 is dan ook 940,50.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Schoolondersteuningsprofiel
Wij hebben in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) omschreven welke ondersteuning de Gildeschool kan bieden. In dit profiel is te lezen op welke wijze wij de begeleiding aan kinderen vormgeven  en welke mogelijkheden voor extra-ondersteuning wij hebben. Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning werken wij vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW). Dit betekent kort gezegd: Als een kind extra-ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de eerste plaats gekeken naar wat het kind heeft, maar naar wat het kind nodig heeft. Bij HGW is de samenwerking en afstemming met ouders en andere deskundigen een belangrijk aandachtspunt. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften stellen extra eisen aan de school, het gebouw, de leerkrachten, de IB-er en ook de medekinderen. Het uitgangspunt is dat elke leerkracht in principe ruimte heeft voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Denk hierbij aan verschillen in intelligentie, tempo, sociale vaardigheden en leermogelijkheden. Bij ieder verzoek tot plaatsing van een leerling zal een afweging gemaakt worden. Kern van deze afweging is de vraag of de combinatie van specifieke onderwijsbehoeften en de benodigde extra-ondersteuning past binnen de basisondersteuning, die de school kan bieden. Uitgangspunten voor plaatsing zijn o.a.:

  • kan het kind op deze school de gevraagde ondersteuning geboden worden,
  • blijft de aandacht voor de andere kinderen voldoende gewaarborgd,
  • is de gevraagde ondersteuning uitvoerbaar voor de leerkracht.Passend onderwijs en het Samenwerkingsverband 2305 PO (Hanzeland)Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De Wet op Passend Onderwijs bepaalt dat scholen binnen een bepaalde regio de ondersteuning die zij kunnen bieden op elkaar afstemmen, zodat er voor elk kind een passende plaats gevonden kan worden. Onze school is aangesloten bij het SWV 2305 PO. Meer informatie vindt u op de website van SWV 2305 PO: www.2305po.nl. 

Passend onderwijs en het Samenwerkingsverband 2305 PO (Hanzeland)
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De Wet op Passend Onderwijs bepaalt dat scholen binnen een bepaalde regio de ondersteuning die zij kunnen bieden op elkaar afstemmen, zodat er voor elk kind een passende plaats gevonden kan worden. Onze school is aangesloten bij het SWV 2305 PO. Meer informatie vindt u op de website van SWV 2305 PO: www.2305po.nl

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het team van de Gildeschool heeft scholing gevolgd op het gebied van executieve functies. Met de kennis, die we daarmee hebben opgedaan, zullen we de komende jaren verder bouwen aan een beredeneerd aanbod van ons onderwijs dat goed aansluit op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Is uw kind 3 jaar, dan staat er een stoeltje klaar!
Uw kind is welkom bij ons bij de peuteractiviteiten die wij op donderdag en vrijdag in samenwerking met Kindercentrum Kanjers organiseren. Deze groepen bieden peuters vanaf 3 jaar de kans om al spelend met onderbouwkinderen goed voorbereid te worden op de basisschool. Bel of mail gerust voor meer informatie.
Telefoonnummer: 0578-612932
E-mail: gildeschool@stichtingproo.nl  

Peuterbezoek op donderdagochtend
De peuters van kindercentrum Kanjers komen eenmaal in de 14 dagen met een pedagogisch medewerker op bezoek.  Het is leuk om te zien hoe peuters en groep 1 leerlingen al spelend van elkaar leren. 

3+ groep i.s.m. kindercentrum Kanjers
De 3+ groep biedt maximaal twaalf peuters vanaf 3 jaar de kans om al spelend goed voorbereid te worden op de basisschool. De groep is toegankelijk voor alle 3-jarige peuters, die in Epe wonen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Koppel-Swoe, telefoonnr. 0578-676767 of met de Gildeschool, telefoonnr. 0578-612932. U bent natuurlijk ook van harte welkom om eens te komen kijken. Het aanmeldformulier is verkrijgbaar via de planning van Koppel-Swoe, maar ook bij Kindercentrum Kanjers en op de Gildeschool.

Groepen 1 en 2
Het lesgeven in de groepen 1-2 verschilt van dat in andere groepen. Ook de inrichting van het lokaal is anders. Er wordt gespeeld en gewerkt in hoeken, aan tafels, op de speelplaats en in de speelzaal. We beginnen de dag met de spelinloop. De kinderen zitten dit schooljaar in combinatiegroepen (1-2). Hiervoor is gekozen op basis van de leerlingaantallen en omdat kinderen veel van elkaar leren. Het natuurlijke gedrag en de basiskennis nemen ze veelal spelenderwijs van elkaar over. Voor de groep 1 kinderen ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Leren gebeurt vooral spelenderwijs. 

Voor de groep 1 kinderen ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Leren gebeurt vooral spelenderwijs.  Voor de kinderen in groep 2 is de leerkracht geleidelijk aan een meer sturende rol. De meeste leer- en vormingsgebieden komen in samenhang aan de orde aan de hand van een thema. De meeste leer- en vormingsgebieden komen in samenhang aan de orde aan de hand van een thema. We werken planmatig met doelen. We hebben veel aandacht voor het Fonemisch- en Gecijferd Bewustzijn en hebben structureel aandacht voor Begrijpend Luisteren. Dit is de voorloper van Begrijpend Lezen. We bieden de kinderen een aantrekkelijk en beredeneerd aanbod op de gebieden mondelinge taal, woordenschat, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie en motorische ontwikkeling. Natuurlijk houden wij ons niet alleen bezig met de intellectuele ontwikkeling van het kind. Wij besteden ook uitgebreid aandacht aan de emotionele, creatieve, sociale en lichamelijke vaardigheden. Ook gaat er veel aandacht naar het stimuleren van de zelfstandigheid.

Terug naar boven