W.G. van de Hulstschool

Wachtelenbergweg 17 8162 XC Epe

 • Schoolfoto van W.G. van de Hulstschool
 • Schoolfoto van W.G. van de Hulstschool
 • Schoolfoto van W.G. van de Hulstschool
 • Schoolfoto van W.G. van de Hulstschool
 • Schoolfoto van W.G. van de Hulstschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2016-2017 deden 7 leerlingen in groep 8 mee aan de Eindtoets, met een percentage van 4% gewogen leerlingen. Alle leerlingen presteerden naar verwachting.

Schooljaar 2017-2018 ging het om 15 leerlingen en was het gemiddelde eindresultaat boven het landelijk gemiddelde. Bij een leerling werd het schooladvies naar aanleiding van de uitslag van de Eindtoets naar boven toe bijgesteld.

In schooljaar 2020-2021 namen 12 leerlingen deel aan de Eindtoets, waarvan 1 leerling een eigen leerlijn voor diverse vakken heeft gevolgd.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

 1. Eens per 6 weken vinden er groepsbesprekingen plaats.
 2. Daarnaast vinden er ook leerlingbesprekingen plaats.
 3. De uitkomsten van de Kanjervragenlijst en de Sociale Veiligheidslijst worden 2x per schooljaar door de leerkracht besproken samen met de Kanjer coördinator.
 4. Er vinden flitsbezoeken plaats door de IB'er en de directeur. Dit geeft ons een goed inzicht in hoe we gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van de kinderen en onszelf.
 5. In december en januari worden door de leerkracht van groep 8, IB'er en de directie de verwijzingsadviezen besproken.
 6. In februari worden de CITO M toetsen geanalyseerd en teambreed besproken en waar nodig worden plannen van aanpak geformuleerd.
 7. Eind april is de analyse van de centrale eindtoets.
 8. Rond de zomervakantie vindt er een analyse van de CITO E  toetsen plaats. Ook als opmaat naar het nieuwe schooljaar.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bij de verwijzing naar het voortgezet onderwijs heeft de leerkracht van groep 8 in januari/februari gesprekken met ouders en kinderen. Onderdeel van de gesprekken en de basis voor de verwijzing vormen onder meer de CITO toetsen uit het LOVS van CITO, de rapportgegevens, de methode gebonden toetsen, werkhouding en het schriftwerk van de kinderen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via Kanvas kanjerlijsten. De sociale veiligheid wordt zo geanalyseerd en waar nodig worden interventies ingezet.

De W.G. van de Hulstschool is een gecertificeerde Kanjerschool.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Vanuit veiligheid ontplooien
 • Respect voor elkaar
 • Samenwerken

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op de website van de onderwijsinspectie staat bij de W.G. van de Hulstschool: zonder actueel oordeel.

Er is geen compleet onderzoek geweest geweest de laatste jaren. Wel was er een verificatieonderzoek van de inspectie in december 2017.

Het verslag daarvan kwam in het voorjaar van 2018 uit en is te vinden op de website van school: 

https://www.wgvandehulst-epe.nl/Inspectierapport

Terug naar boven