W.G. van de Hulstschool

Wachtelenbergweg 17 8162 XC Epe

  • Schoolfoto van W.G. van de Hulstschool
  • Schoolfoto van W.G. van de Hulstschool
  • Schoolfoto van W.G. van de Hulstschool
  • Schoolfoto van W.G. van de Hulstschool
  • Schoolfoto van W.G. van de Hulstschool

In het kort

Toelichting van de school

Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk.  De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren. Bij de inschrijving ontvangt u in ieder geval onze jaarkalender. Hierin staat veel samengevatte informatie over de school.

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

U bent altijd van harte welkom voor een kennismaking en rondleiding binnen de school. Het is fijn als u daarvoor een afspraak maakt zodat er alle tijd is om u rond te leiden.

We wensen u veel leesplezier en wij wensen u en uw kind(eren) een fijne en goede tijd toe op de W.G. van de Hulstschool.

Namens het team van W.G. van de Hulstschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijke waarden en normen
  • Daltononderwijs
  • Stichting LeerKRACHT
  • flexibele organisatie
  • aansluiten bij leerbehoeftes

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren blijft het leerlingenaantal stabiel. 

Op 1 februari 2023 telden we 149 leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
143
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In Kleurrijk, het gebouw waarin wij gevestigd zijn, biedt KoppelSwoe voor- en naschoolse opvang aan. Zij maken veel gebruik van de omliggende sportterreinen en richten zich dan ook op veel beweging en gezonde leefstijl. Veel van onze leerlingen gaan naar deze opvanglocatie.

Een andere locatie waar de leerlingen heengaan is Kierewam van KoppelSwoe. Zij halen onze leerlingen op met de BSO bus.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het anti-pestprotocol en protocol Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zijn overgenomen uit het Veiligheidsplan van de school en als losse bestanden toegevoegd. 

Terug naar boven