Openbare Basisschool Hoge Weerdschool

Wachtelenbergweg 21 8162 XC Epe

Schoolfoto van Openbare Basisschool Hoge Weerdschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies is gebaseerd op minimaal de adviezen van de leerkrachten van groep 7 en 8 van het kind in samenspraak met de IB-er. Als onderbouwing dienen o.a. de vaardigheidsscores van de CITO-LVS toetsen voor Begrijpend Lezen en Rekenen/Wiskunde in groep 7 en 8, resultaten van methodetoetsen, door het kind geproduceerd werk zoals bijvoorbeeld werkstukken en spreekbeurten en de observaties op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding en motivatie. Deze worden vastgelegd in het leerlingendossier (ParnasSys) Bij speciale onderwijsbehoeften geeft het ontwikkelingsperspectief aanvullende informatie. Er wordt steeds gezocht naar afstemming: Wat zijn de mogelijkheden van het kind, wat wil het kind, wat zijn de wensen van de ouders, wat vraagt het Voortgezet Onderwijs? De IB-er en de leerkracht van groep 8 hebben korte lijnen met het Voortgezet Onderwijs. We willen door een zorgvuldige onderbouwing en een open en eerlijke communicatie bereiken dat het kind op de school komt die bij hem/haar past.

Hier leg je aan ouders uit wat de resultaten betekenen in relatie tot het landelijk gemiddelde, de ondergrens die de inspectie hanteert en een vergelijking met eerdere schooljaren. Je kunt eventueel ook vertellen of de resultaten overeenkomen met de schoolambities en of je daarmee tevreden bent.

Heroverweging schooladvies
Het schooladvies kan bij een hogere score van de IEP-Eindtoets heroverwogen worden als de ouders hier behoefte aan hebben. Ouders kunnen de directie om heroverweging vragen als de eindscore daar aanleiding toe geeft. De directeur betrekt minimaal de leerkracht groep 8 en de IB-er bij deze heroverweging en stelt het advies indien nodig bij.   

Warme overdracht
Alle kinderen worden via een warme overdracht overgedragen aan de vervolgschool. Waar nodig worden de onderwijsbehoeften van de kinderen gecommuniceerd met het Voortgezet Onderwijs door de leerkracht van groep 8 en de IB-er. Ouders worden hierin betrokken. Voor kinderen die naar verwachting extra ondersteuning in het Voortgezet Onderwijs nodig hebben, worden, waar nodig, al in groep 7 contacten gelegd met het Voortgezet Onderwijs. In de driehoek ouders–PO–VO worden afspraken gemaakt op welke wijze en op welke termijn dit kind waar een passende plek in het Voortgezet Onderwijs krijgt. Basis voor de warme overdracht vormt de open communicatie voordat het kind geplaatst wordt op het Voortgezet Onderwijs.  

Uitstroomgegevens
De kinderen van groep 8 doen mee aan de landelijke IEP-toets. Wij volgen de kinderen in hun cognitieve ontwikkeling met het Leerlingenvolg- en Onderwijssysteem van CITO vanaf groep 3 t/m 8 op het gebied van spelling, rekenen en technisch en begrijpend lezen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven