Openbare Basisschool Hoge Weerdschool

Wachtelenbergweg 21 8162 XC Epe

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hoge Weerdschool
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hoge Weerdschool
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hoge Weerdschool
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hoge Weerdschool

In het kort

Toelichting van de school

De Hoge Weerdschool is een openbare school in een prachtig nieuw gebouw in Epe, waar gewerkt wordt vanuit de drie basisbehoeften van ieder kind. Kinderen hebben behoefte aan relatie 'Ik hoor erbij', aan autonomie 'Ik doe het zelf' en aan competentie 'Ik kan het'. 

De warme open sfeer zorgt ervoor dat er een fijn pedagogisch klimaat heerst.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sterk pedagogisch klimaat
  • Kinderyoga
  • Flexplekken voor kinderen
  • Thema-gericht onderwijs
  • Rijke leeromgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Je ziet hier het aantal kinderen dat op 1 februari stond ingeschreven op onze school. Tijdens het schooljaar zal het aantal iets wijzigen, omdat er gedurende het jaar nieuwe kleuters op school komen. De leerlingenaantallen wisselen per jaar door de instroom van nieuwe kleuters, maar ook door leerlingen die later instromen vanwege verhuizingen. Het schooljaar 2023-2024 zal weer starten met 2 kleutergroepen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
133
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken met een continurooster. Dat wil zeggen dat er tussen de middag een half uur pauze is, waarin wordt gegeten en buiten gespeeld. De kinderen eten in hun eigen groep met hun eigen leerkracht. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode
De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Als er op school een vermoeden is dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan doorlopen wij de stappen van de meldcode en kunnen wij een melding doen. Het gaat hier om vermoedens van fysiek geweld, psychisch of seksueel geweld en/of vermoedens van verwaarlozing. Aan de hand van vijf stappen bepalen professionals, zoals leerkrachten, of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Verwijsindex als onderdeel van de meldcode
Soms ondervindt een kind problemen tijdens het opgroeien en zijn er verschillende organisaties die zich bezighouden met een kind en/of een gezin. Het is belangrijk dat de hulpverleners daarvan weten; de hulp kan in samenwerking met elkaar veel beter verlopen. Met het Verino signaleringssysteem (verwijsindex Noord-Veluwe) wordt bijgehouden of meerdere instanties hulp bieden aan hetzelfde kind. Als meerdere instanties in het systeem een melding doen over een kind vindt er een ‘match’ plaats. De instanties komen met elkaar in contact en de ouders worden hiervan per brief op de hoogte gesteld.

Terug naar boven