Openbare Basisschool Nieuwe Wisselse School

Oude Wisselseweg 35 8162 HJ Epe

Schoolfoto van Openbare Basisschool Nieuwe Wisselse School

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Informatie over de IEP-Eindtoets & referentieniveaus
De IEP-Eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen. De uitslag geeft ook informatie over het referentieniveau dat de leerling beheerst én een advies voor het VO. Per onderdeel van de eindtoets wordt bekeken welk referentieniveau de leerling beheerst. Het fundamentele niveau 1F is het niveau dat een leerling aan het einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast hebben we de ambitie dat een groot deel van de leerlingen een hoger niveau haalt; het streefniveau (1S/2F). Onze school heeft eigen schoolnormen vastgesteld, informatie over deze schoolnormen kunt u opvragen bij de schoolleiding. De rapportage op de IEP-Eindtoets bestaat uit: leerlingrapporten en een groeps- en schooloverzicht. De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets en specifiek naar de referentieniveaus. De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie.

Analyse eindtoets 2021-2022

We zien dat het percentage 1F op lezen hoger is geworden door de jaren heen.100% heeft dit niveau gehaald. We hebben dan ook ingezet op meer leestijd en onderwijs van lezen. Ook zijn we de afgelopen jaren gestart met een nieuwe methodiek Close Reading.

We zien dat het percentage 1F op taalverzorging en rekenen lager is geworden door de jaren heen. Met rekenen zijn we overgegaan op Snappet, hierdoor wordt vaker een device gebruikt i.p.v. leren door te doen. Dit heeft invloed op de bewustwording van de leerlingen. Hier is een omslag in nodig.

Op 1S/2F zien we een daling op lezen en rekenen en een groei op taalverzorging. Mogelijke verklaringen hiervoor is dat de leerlingen die hoog score meer zelfstandig aan het werk moeten en minder instructie hebben. Volgend jaar zullen we op het leerplein instructies plannen op doelen voor deze groep en waar mogelijk wiskunde aanbieden om hun inzicht op rekengebied te vergroten.

Ook kan juist voor deze leerlingen de corona negatief effect hebben gehad op hun ontwikkeling aangezien we tijdens de lockdowns vooral ingezet hebben op de basis en te weinig op uitdaging.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de kwaliteit van ons onderwijs te meten en te komen tot verbeterpunten, maken we gebruik van de uitkomsten van verschillende evaluatie instrumenten:

-de uitslagen van de methode-gebonden toetsen
-de uitslagen van de CITO niet-methode gebonden toetsen: Twee keer per jaar maken we vanuit het CITO-leerlingvolgsysteem trendanalyses en dwarsdoorsnedes
-de vragenlijsten:

  • Periodiek de zelfevaluatievragenlijst ten behoeve van de schoolontwikkeling en de teamontwikkeling
  • Eén keer per twee jaar hebben we een personeelstevredenheidspeiling
  • Eén keer per vier jaar een oudertevredenheidspeiling
  • Eén keer per vier jaar een leerlingentevredenheidspeiling voor kinderen vanaf groep 5

Leerlingvolgsysteem
Wij geven het onderwijs zodanig vorm dat het zoveel mogelijk aansluit bij het kind. De school volgt de vorderingen in de ontwikkeling van het kind nauwkeurig. Wij gebruiken voor alle kinderen het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Dit systeem geeft de leerkrachten, interne begeleiders en directie de mogelijkheid de ontwikkeling van de kinderen aan de hand van een groot aantal niet-methode gebonden, landelijk genormeerde toetsen te volgen. Door de interne begeleiders en de groepsleerkracht(en) zullen alle noodzakelijke gegevens over hulp aan kinderen worden vastgelegd in het leerlingendossier. Dit dossier wordt uitsluitend gebruikt om de begeleiding van het kind optimaal te kunnen uitvoeren. Inzage in het dossier hebben: aan de school aangesteld onderwijzend personeel, de interne begeleider, de directie en de ouders van het kind (op verzoek). Externe instanties en/of hulpverleners kunnen slechts na toestemming van de ouders inzage in het dossier krijgen. Het leerlingendossier wordt op school bewaard. De kleuters volgen we aan de hand van een leerlingvolgsysteem waarin de leerlijnen van de 4 tot 6-jarigen zijn opgenomen. In het leerlingvolgsysteem staat per ontwikkelingsgebied omschreven wat van kinderen van een bepaalde leeftijd verwacht mag worden. Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we Zien! (Werkhouding en gedrag).

Ontwikkelingsperspectief
Voor de kinderen van onze school waarvan duidelijk wordt dat zij het eindniveau van groep 8 niet gaan halen wordt een ontwikkelingsperspectief gemaakt. En dan hebben we het over kinderen met een vastgestelde leerstoornis, een lage intelligentie of een gedragsstoornis.  Aan de hand van deze gegevens kunnen we de verwachtingen die we van een kind hebben vaststellen. Zo nodig wordt het ontwikkelingsperspectief aangepast en de uitstroomverwachting bijgesteld. Door op deze manier te werken weten we precies of we alles uit een kind halen wat er in zit.  

Handelingsplannen en groepsoverzichten
Wij werken met groepsplannen voor technisch lezen (groep 3, 4 en 5), begrijpend lezen (groep 5 t/m 8) spelling en rekenen. In een groepsoverzicht staat de doelstelling en de aanpak voor ieder kind beschreven. Er worden logische groepjes gemaakt, afhankelijk van de instructie- en onderwijsbehoeften. Lukt dat niet dan proberen we op een andere manier jullie kind te helpen. Voor specifieke individuele hulp worden nog individuele handelingsplannen gemaakt.  

Test
Als onze extra hulp te weinig effect heeft, kan een onderzoek worden aangevraagd bij het Kenniscentrum Onderwijs. De orthopedagoge van het Kenniscentrum Onderwijs onderzoekt je kind door middel van observaties en testen. Daarnaast bestudeert zij de informatie die ouders leveren over hun kind en samen met de informatie van de leerkracht ontstaat er een duidelijk beeld van de problematiek. In gesprek met elkaar, ouders, leerkracht, intern begeleider en orthopedagoge wordt er vervolgens een plan van aanpak gemaakt. Het mag duidelijk zijn dat, voordat er extra hulp wordt ingeschakeld, ouders hiervan op de hoogte worden gesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In het laatste jaar van de basisschool moet een school voor voortgezet onderwijs worden gekozen. Om een goede keuze te kunnen maken zijn de volgende aspecten van belang:

  • Het advies van de basisschool
  • Toetsuitslagen
  • Informatie van het voortgezet onderwijs, bezoek aan open dagen en informatieavonden, enz.   

Het advies van de basisschool wordt gevormd op grond van gegevens uit observaties door de groepsleerkrachten, uit rapporten van de laatste jaren, proefwerken en toetsen, zoals die in de voorafgaande jaren op de basisschool door uw kind gemaakt zijn. Ook worden gegevens verzameld over de motivatie, de werkhouding, het zelfvertrouwen, het doorzettingsvermogen, e.d.
U bent wettelijk verplicht bij aanmelding van uw kind op een school voor voortgezet onderwijs een toetsuitslag te overleggen. De resultaten van deze toets(en), evenals het schooladvies worden met het kind en de ouders besproken. Kinderen van onze school vervolgen hun schoolopleiding meestal op de R.S.G. N.O.-Veluwe of op CC De Noordgouw. Deze scholen hebben een breed aanbod van VMBO t/m Atheneum(+). Uw kind kan natuurlijk ook een andere school (bijv. in Apeldoorn of Zwolle) bezoeken. Wij vinden het belangrijk dat een kind op de juiste school voor voortgezet onderwijs terecht komt. Om tot een verantwoorde keus te komen zijn er gedurende dit schooljaar verschillende activiteiten gepland. In juli is het eerste gesprek, de kinderen uit groep 7 hebben we dan 7 jaar lang gevolgd en naar aanleiding van onze observaties en de toetsgegevens maken we een voorlopig advies. Deze adviezen worden door de groepsleerkrachten, directeur en IB-er besproken. Het voorlopig advies wordt dan met u en uw kind besproken.
Bij voldoende belangstelling is er in december of januari, op onze school, een voorlichtingsavond. U krijgt dan informatie over de verschillende vormen van voortgezet onderwijs, factoren die van invloed zijn op de schoolkeuze en andere belangrijke informatie. Deze avond is ook uitermate geschikt om vragen te stellen. Voor deze avond nodigen wij een onderbouwcoördinator uit het voortgezet onderwijs uit.
In januari/februari ontvangen de ouder(s) en hun kind een advies van de leerkracht van groep 8. Dit advies is in overleg met de IB-er en de directeur opgesteld. Dit advies wordt in een persoonlijk gesprek met u en uw kind besproken. Om tot zo’n advies te komen maken wij gebruik van verschillende gegevens; we kijken naar de belangstelling, inzet en motivatie van het kind, uitslagen uit het CITO-leerlingvolgsysteem, observaties en bevindingen van vooral het laatste schooljaar. Deze gegevens worden in een onderwijskundig rapport beschreven.
De verschillende scholen voor voortgezet onderwijs organiseren in februari informatieavonden en open lessen. Na al deze activiteiten vult de ouder een inschrijfformulier van de nieuwe school in. Alle formulieren worden door de leerkracht van groep 8 vóór 1 maart naar de nieuwe school voor voortgezet onderwijs opgestuurd en is de inschrijving een feit.
Voor de zomervakantie ontvangt uw kind een uitnodiging voor een eerste kennismaking op de nieuwe school.

Heroverweging schooladvies
Het schooladvies kan bij een hogere score van de IEP-Eindtoets heroverwogen worden als de ouders hier behoefte aan hebben. Ouders kunnen de directie om heroverweging vragen als de eindscore daar aanleiding toe geeft. De directeur betrekt minimaal de leerkracht groep 8 en de IB-er bij deze heroverweging en stelt het advies indien nodig bij.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven