Openbare Basisschool Nieuwe Wisselse School

Oude Wisselseweg 35 8162 HJ Epe

Schoolfoto van Openbare Basisschool Nieuwe Wisselse School

Het team

Toelichting van de school

De vakleerkracht voor godsdienst geeft iedere vrijdagmiddag les aan de kinderen van groep 7 en 8. Deze lessen zijn niet verplicht.

Bij de start van het schooljaar geven wij ouders de mogelijkheid te kiezen tussen godsdienstig- (GVO) of humanistisch (HVO) vormingsonderwijs. Voor het geven van GVO of HVO moeten er minimaal 7 kinderen de les volgen.

De kinderen die de lessen godsdienst niet volgen gebruiken deze tijd om onder begeleiding van de eigen groepsleerkracht werk af te maken of om extra oefeningen te maken.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij kort of lang verlof van personeel, bijvoorbeeld door ziekte of ouderschapsverlof, proberen we vervanging te regelen. Daarbij staat in alle gevallen een goede doorgang van ons onderwijs voorop. Soms doen we een beroep op een leerkracht van onze school, dan proberen we het intern op te lossen. We kunnen ook gebruik maken van een invalpool met daarin verschillende groepsleerkrachten die voor onze stichting werken. Invalleerkrachten die ingezet worden op onze school worden altijd goed begeleid in hun werkzaamheden, daar hebben we als stichting afspraken over gemaakt. Alleen als uiterste maatregel kunnen wij genoodzaakt zijn u te vragen uw kind thuis te houden. U wordt daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht. Als u niet thuis voor opvang kunt zorgen, kunt u dit aangeven bij de directie om samen naar een oplossing te zoeken.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij leerjaar 1 en 2 verweven we de doelen van taal, rekenen en motoriek met de thema's die we aanbieden. Daardoor oefenen de kinderen deze doelen spelenderwijs en is het lastig aan te geven hoeveel uur er in de week specifiek aan een bepaald vak wordt besteed. In bovenstaande tabel zijn we uitgegaan van het aanbieden van nieuwe doelen in kring situaties, deze staan dagelijks vast op het rooster. Daarbij hebben we een gemiddeld getal geteld van het spelen en werken.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bovenstaande tabel is een overzicht van het gemiddelde. Wij passen ons onderwijsaanbod en ook de onderwijstijd aan aan wat het kind nodig heeft. Van bovenstaande kan dus, beredeneerd, afgeweken worden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij bieden het onderwijs voor het jonge kind thematisch aan op doel. 
In alle hoeken wordt dan gewerkt aan thema en doel. We gebruiken de leerlijnen uit Parnassys om de kinderen te volgen en uit te dagen om de volgende stap te zetten. Ook in de hogere groepen werken we met leerlijnen. De leerlijnen van groep 1 tot en met 8 sluiten naadloos op elkaar aan en lopen op in niveau.
Naast rekenen en taal volgen we de kinderen op sociaal, motorisch en spelgebied. 

Terug naar boven