K Norel-School

Vleerveld 17 8162 JA Epe

  • Schoolfoto van K Norel-School
  • Schoolfoto van K Norel-School

In het kort

Toelichting van de school

"De K. Norel past jou wel"

De basisschooltijd vormt een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. Vanuit een veilige omgeving en een christelijke levensovertuiging bereiden wij kinderen voor op een leven lang leren en hun functioneren in de maatschappij. We leren de kinderen (samen) te leven en (samen) te werken en zo ontwikkelen zij zich tot stevige, verantwoordelijke burgers.

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, afspraken, verwachtingen en de wijze waarop er opvang geboden wordt. Tevens wordt er beschreven hoe we ons onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Maar ook wat we belangrijk vinden en waarin we ons mogelijk onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). We wensen u veel leesplezier.

Namens het team van de Anne de Vries,

Bertine Bouw


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gekend zijn
  • Vertrouwen
  • Betrokkenheid
  • Ambitie
  • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van onze reguliere groepen is vrij stabiel en de verwachting is dat dit zo zal blijven. De groei van het aantal leerlingen heeft te maken met onze taalklasvoorziening. We zijn in een korte periode gegroeid van 1 naar 5 taalklassen. Deze taalklassen zijn verspreid over vier locaties. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
148
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven