Basisschool Bomans

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede

  • Ons speelplein is voor alle leeftijden een speelplek met veel mogelijkheden en uitdagingen.
  • De leerlingen van de bovenbouw helpen bij het werken met I-pads in de onderbouw.
  • Onze kinderen leren om de gevoelens van zichzelf en anderen te begrijpen en om daar goed mee om te gaan.

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op het SchoolVenster van Basisschool Bomans. Wij zijn een basisschool met circa 185 leerlingen, gelegen in de wijk Stroïnkslanden in Enschede-Zuid. Wij verzorgen onderwijs  aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Ieder kind is welkom op de Bomans ongeacht zijn of haar achtergrond. Onze basis is respect voor ieders identiteit. De school heeft de katholieke identiteit en vindt het belangrijk te handelen vanuit waarden en normen als respect en zorgdragen voor elkaar. Het onderwijs is adaptief, waarbij we werken vanuit de groep en daarbinnen differentiëren. Ook zijn er bovenschools mogelijkheden voor extra ondersteuning en stemt de school af met zorgpartners waar dit nodig is. De school werkt aan de cognitieve, sociaal emotionele en creatieve vaardigheden.           

Basisschool Bomans, waar leren en respecteren samengaan.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Rijke leeromgeving
  • Respectvol
  • Ervaren van geluk
  • Kwaliteit
  • Gezamenlijke verantw.heid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het totaal aantal leerlingen in het basisonderwijs neemt landelijk af. Het leerlingenaantal is gestabiliseerd op basisschool Bomans en we zien in de onderbouw een groei. Het aantal leerlingen dat onderwijs volgt op de Bomans is ongeveer 185 leerlingen.

Er is een evenwichtige verdeling qua leeftijd in alle groepen. Met het leerlingenaantal kunnen we ieder schooljaar 8 groepen formeren. De groepsgrootte bestaat uit gemiddeld 25 leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
177
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven