Paus Joannes

Floraparkstraat 155 7531 XG Enschede

 • Schoolfoto van Paus Joannes
 • Schoolfoto van Paus Joannes
 • Schoolfoto van Paus Joannes
 • Schoolfoto van Paus Joannes
 • Schoolfoto van Paus Joannes

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In 2022-2023 is de Eindtoets (groep 8) afgenomen. Ook hiervoor hebben wij het instrument IEP ingezet. Ondanks dat wij de afgelopen jaren fors met corona te maken hebben gehad (meer dan gemiddeld binnen onze stichting) en met meer dan gemiddeld ziekte van leerlingen en medewerkers, zijn wij tevreden met het behaalde resultaat van deze jaargroep. 

Uit deze resultaten blijkt per vakgebied:

Taalverzorging 

 • Resultaat: 100% haalt het basisniveau en 64% haalt het streefniveau. Hierbij kunnen we zeer tevreden zijn over de resultaten. Op beide niveaus hebben wij een stijging in resultaat laten zien. Beide niveaus liggen ruim boven het landelijk gemiddelde en de signaleringswaarde van de Inspectie van Onderwijs.
 • Aanpak: Het aanbod taalverzorging zit onvoldoende in onze huidige methode van Taal Actief. De leerkracht heeft extra instructie, extra woordendictees aangeboden en Junior Einstein (verwerking) ingezet. Daarnaast is taalverzorging opgenomen in de weektaak.??Deze inzet heeft geleid tot hoger resultaat dan de prognose van deze groep liet zien. 

Rekenen

 • Resultaat: 89% haalt het basisniveau en 46% haalt het streefniveau. Bij het basisniveau hebben wij net iets onder het landelijk gemiddelde gescoord. Hoewel er op het streefniveau sprake is van forse groei, valt de score nog net onder het landelijk gemiddelde. Op beide niveaus scoren wij ruim boven de signaleringswaarde van de Inspectie van Onderwijs.
 • Aanpak: Afgelopen jaar heeft groep 8 methode WIG 5 geïmplementeerd. De groepen 3 t/m 7 werkten al met WIG 5. De lat is in de instructie verhoogd, zeker in combinatie met het instructiemodel EDI dat door de leerkracht wordt ingezet. De betrokkenheid van de leerlingen is, door de leerkracht, verhoogd door de inzet van verschillende 'Teach-like-a-champion-technieken'. We zien echter dat er nog onvoldoende sprake is van een doorgaande lijn in de inzet van rekenstrategieën en in de rekentaal door leerkrachten. Een aandachtspunt voor leerkrachten is het vinden van een goede balans tussen het verwerken van de lesstof digitaal en op papier.

Lezen

 • Resultaat: 96% haalt het basisniveau en 68% haalt het streefniveau. Ons basisniveau ligt op het landelijk gemiddelde en ons streefniveau iets onder het landelijk gemiddelde. Op beide niveaus scoren wij ruim boven de signaleringswaarde van de Inspectie van Onderwijs. 
 • Aanpak: We zijn in 2022-2023 gestart met verbetertraject voor begrijpend lezen. We zien, vanuit de leesmonitor, vergroting van professionaliteit en kennis van de leerkrachten, meer betrokkenheid bij leerlingen en meer leesplezier. Dit traject heeft nog niet tot verbetering van de opbrengsten van de Eindtoets geleid.?We zien, vanuit observaties en toetsen, dat de leerlingen een vergroting van hun kennisbasis en woordenschat nodig hebben.

Wanneer wij naar het driejaarlijks gemiddelde van de Eindtoets kijken, zien we dat we met name op het streefniveau, een stijgende trend terug. Bij nadere analyse van de Eindtoets blijkt dat de leerlingen, gemiddeld over drie jaar, met een HAVO-VWO advies een lager resultaat hebben behaald dan verwacht zou mogen worden. Ook is dit zichtbaar, vanaf leerjaar 7, in de midden-toetsing van IEP, ons leerlingvolgsysteem. Lezen is in de middentoetsing een aandachtspunt. 

Deze resultaten van de Eindtoets hebben we meegenomen in een schoolbrede scan om te meten hoe de leerlingen er op sociaal emotioneel gebied en cognitieve ontwikkeling ervoor staan. Vervolgens hebben we een groeps- en schoolanalyse uitgevoerd.

Bronnen die we hiervoor gebruikt hebben zijn: observaties van leerkrachten, afname van methodetoetsen, afname van CITO-LOVS/ IEP en het leerling-, ouder-, medewerkers tevredenheidsonderzoek. Dit hebben we middels een groeps- en een schoolanalyse vorm gegeven in het document ‘Centrale Schoolbespreking’.

Met het team hebben we gekeken naar de gebieden die op dit moment de meeste aandacht behoeven en waarop we focus moeten leggen om zo ons onderwijs te verbeteren. Hierbij gaan we uit van interventies die we tevens gekoppeld kunnen worden aan duurzame schoolontwikkeling.

Basisschool Paus Joannes heeft in 2023-2024, naast bovenstaande, voor vier interventies gekozen, namelijk:

 1. Cognitieve ontwikkeling (groepen 3 t/m 8) – Begrijpend lezen met focus op betekenisvol leesonderwijs gekoppeld aan geïntegreerd aanbod van Blink Wereld met de vakken Wereldoriëntatie, burgerschap, wetenschap & techniek en digitale vaardigheden. 
 2. Sociaal emotionele ontwikkeling, persoonsvormende ontwikkeling (groepen 1 t/m 8) – Vanuit ons concept versterken wij een leiderschapscultuur, het effectief communiceren door leerlingen en vergroten wij de stem van de leerlingen om zo te komen tot een verdieping van burgerschap. 
 3. Cognitieve ontwikkeling (groepen 1 en 2) – Wij zorgen voor een doorgaande lijn waarin leerlingen (schoolbreed) themagericht werken en voorbereid worden op onderzoekend en ontdekkend leren in de Zaakvakken/ Wetenschap & Techniek/ Burgerschap.
 4. Cognitieve ontwikkeling – Rekenen (groep 1 t/m 8) met focus op een doorgaande lijn van leer strategieën, rekentaal en een onderzoek naar een goede balans van het op papier verwerken en/of digitaal verwerken van rekenopgaven. 

De interventies staan beschreven in hoofdstuk 2.1 van deze schoolgids. Het is een samenvatting van een onderliggend jaarplan, welke opvraagbaar is bij de directie. De MR heeft voor dit opgestelde jaarplan instemming verleend. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We zijn voortdurend bezig om ons onderwijs te verbeteren. Dat doen we door kritisch te kijken naar de opbrengsten die af te leiden zijn uit ons IEP leerlingvolgsysteem middels de hoofd-hart- en handen instrumenten. Op de Paus Joannes nemen we, vanaf groep 3, twee keer per jaar de instrumenten van het IEP LOVS-systeem af. Bij het analyseren van de resultaten kijken we naar de individuele groei die een leerling maakt.

Het streven is dat elke leerling, gekeken over de periode van een heel jaar, minimaal zoveel groeit als een gemiddelde Nederlandse leerling. Daarnaast bekijken we of ook een groep gemiddeld op elk vakgebied voldoende leerwinst boekt.

De tussentijdse schoolbrede- en groepsresultaten worden geanalyseerd en geëvalueerd in onze Centrale Schoolbespreking. Hieraan nemen de leerkrachten, de intern begeleider en de directie deel. In deze bespreking wordt er ook gekeken of er op basis van de resultaten, wanneer er sprake is van score die structureel boven of onder het landelijk gemiddelde ligt, een verandering in onze onderwijskundige (schoolbrede) aanpak doorgevoerd moet worden. Dit doen we door een schoolnorm te hanteren. In dat geval zal er teambreed een plan van aanpak worden vastgesteld en zo nodig een jaarplan worden opgesteld. 

De schoolbrede resultaten en uitkomsten worden ook door de directeur gedeeld met de leerlingen van groep 5 tot en met 8 om uit te leggen waarom de school de desbetreffende keuzes in het lesprogramma maakt en om helder te krijgen waar onze plussen liggen, maar ook onze delta's. 

De groepsresultaten worden naast de Centrale Schoolbespreking ook in de groepsbesprekingen meegenomen. Hieraan nemen de groepsleerkrachten, de intern begeleider en de directeur deel. In deze bespreking staat het groepsplan centraal. Deze groepsresultaten worden halfjaarlijks geëvalueerd en bijgesteld voor de komende periode. 

Bij het portfolio ontvangt elke leerling ook de grafieken met IEP LOVS-toets resultaten. Zo is twee per jaar goed zichtbaar hoe een leerling zich ontwikkelt t.o.v. zichzelf en t.o.v. landelijke resultaten. In kindgesprekken bespreekt de groepsleerkracht samen met de leerling waar het leerdoel voor de komende periode ligt en wat de leerling, de leerkracht en ouders daaraan kunnen doen. Daarna volgen de Driehoeksgesprekken, waarin de leerling de resultaten en het plan presenteert aan de ouders. Op basis van de tussentoetsen bespreken we vanaf eind groep 6 met ouders en leerlingen wat het advies voor het Voortgezet Onderwijs wordt als een leerling de huidige ontwikkeling doorzet. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Doorstromen naar het voortgezet onderwijs is een belangrijke stap in de schoolcarrière van een kind. Daarom vinden we het van belang om een zorgvuldig en kansrijk advies te formuleren.

Hoe komt een advies tot stand? 

Het basisschooladvies wordt in overleg met leerkracht van groep 8, de intern begeleider (en zo mogelijk met de leerkrachten van groep 6 en groep 7 van deze groep) gebaseerd op: 

1. Kennis en vaardigheden 

Het gaat om kennis en vaardigheden die zijn opgedaan in groep 8, maar ook in groep 6 en 7. 

2. Overige factoren 

Bij overige factoren gaat het om: 

 • Sociaal emotionele ontwikkeling
 • Werkhouding en studievaardigheden
 • Gedrag 

Het leerlingvolgsysteem geeft een beeld van de opgedane kennis en vaardigheden. In het  leerlingvolgsysteem staan per leerling de toetsuitslagen van groep 1 tot en met groep 8. De toetsuitslagen van groep 6, 7 en 8 worden bij het opstellen van het basisschooladvies betrokken.   

De toetsuitslagen van de volgende vakken worden nadrukkelijk bij de  totstandkoming van het advies betrokken:  

 • Begrijpend lezen
 • Rekenen-wiskunde
 • Studievaardigheden
 • Spelling

Het schooladvies vindt plaats na zorgvuldige besprekingen met leerlingen, ouders, leerkrachten, intern begeleider en directie. Tijdens de tweede driehoeksgesprekken in groep 6 en in groep 7 geeft de school een vooruitblik mee. In de maand november van groep 8 staan de voorlopige adviesgesprekken gepland welke worden gevolgd door de definitieve adviesgesprekken in februari. Ouders kunnen er zelf voor kiezen om een onafhankelijke toets te laten afnemen indien ze het niet eens zijn met het advies van school. Ook is het mogelijk het  intelligentieniveau te bepalen indien er twijfel is over de capaciteiten van een leerling.

Na de doorstroomtoets wordt het definitief advies naast de uitslag van de doorstroomtoets gelegd en besproken. Zo nodig wordt het definitief advies naar boven bijgesteld en opnieuw afgegeven aan de leerling en ouder(s). 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Basisschool Paus Joannes heeft het volgende mission statement:

Op weg naar een levenslange leerreis

Klinkt misschien spannend. Maar bij ons krijg je alle ruimte om te ontdekken wie je bent. Eruit halen wat erin zit. Dat kan bij ons. Want wij zien jou. Wie ben je? En wat wil je? Daar kom je bij ons achter. Mooi toch, dat iedereen zo verschillend is? Bij ons ben je meer dan welkom.

Natuurlijk leer je bij ons rekenen, lezen, taal en schrijven. Daar heb je de rest van je leven plezier van. We hebben hoge verwachtingen van je. Waarom? Omdat we vertrouwen in je hebben. In het leven gaat het er ook om dat je ontdekt waar je goed in bent. En waar je blij van wordt. Die ruimte krijg je bij ons. Je leert beetje bij beetje ontdekken wie je daadwerkelijk bent. Ook leer je de wereld om je heen kennen. We halen de wereld in school. En gaan met jou de ‘wijde wereld’ in.

Bij ons sta je zelf aan het roer. Op weg naar jouw levenslange leerreis. Daar sta je niet alleen voor. Sterker nog: we leren graag samen. Wees nieuwsgierig. Neem initiatief. Want daar word je zelfstandig van. Je hoeft bij ons niet af te wachten. Je mag je eigen stappen zetten. Wij volgen jou.

De wereld om je heen zit vol met kansen. Daarin speel jij een belangrijke rol. Onze plek is jouw start aan een levenslange leerreis. Met een rugzak vol zelfvertrouwen.

Een positief pedagogisch klimaat wordt volgens ons niet gecreëerd door regels of systemen. Het zit in de houding en het handelen van de mensen die met de kinderen werken. We werken met één schoolregel gebaseerd op het feit dat we ernaar streven dat iedereen gelukkig is.

Elke maandag na een schoolvakantie bezoekt de directeur alle groepen. Bij dit bezoek worden de drie standaardvragen aan de hele klas gesteld:  

 • Ben je gelukkig?
 • Zijn alle kinderen in de klas gelukkig?
 • Zijn alle meesters en juffen gelukkig?  

Het is onze missie om ervoor te zorgen dat deze drie vragen altijd met ‘ja’ beantwoord worden.  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Geluk
 • Vertrouwen
 • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven