Paus Joannes

Floraparkstraat 155 7531 XG Enschede

 • Schoolfoto van Paus Joannes
 • Schoolfoto van Paus Joannes
 • Schoolfoto van Paus Joannes
 • Schoolfoto van Paus Joannes
 • Schoolfoto van Paus Joannes

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht verlof heeft, moet er gezocht worden naar een vervanger. Als er geen vervangende leerkracht te krijgen is, dan is er een bestuurlijk protocol waarmee gewerkt wordt.

 • In eerste instantie zullen (kleine) groepen worden samengevoegd;
 • Een groep kan verdeeld worden over andere groepen;          
 • Parttimers kunnen benaderd worden met de vraag om in te vallen;                  
 • Het compensatieverlof van leerkrachten, taakrealisatie kan worden geruild;
 • Als er een voldoende ervaren LIO-er aanwezig is, kan de vrij geroosterde leerkracht ingezet worden.  

Als bovenstaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing bieden, dan wordt de desbetreffende groep vrijgegeven volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie.  

Voor leerlingen die geen opvang hebben, wordt binnen de school noodopvang geregeld. Door de school wordt alles gedaan, om te voorkomen dat leerlingen naar huis worden gezonden. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons mission statement en onze kernwaarden zijn leidend voor ons dagelijks handelen. We dragen deze met trots uit en stellen ons mission statement bij wanneer nodig. Onze kernwaarden zijn niet alleen zichtbaar, maar ook voelbaar voor ouders, leerlingen en externen. We werken vanuit visie om te bepalen wat de goede dingen zijn. Bij het nastreven van onze ambities is ons eigenaarschap leidend en hebben we gedragsverwachtingen geformuleerd. We hebben ambities omgezet in opgestelde verbeterplannen en leggen focus op wat nodig is.  

Als onderwijskundig deel van het schoolteam zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons onderwijs. Hiervoor moeten we goed zicht hebben op het onderwijs. De intern begeleider en de schoolleider staan daarom dichtbij het primaire proces. Dit is merkbaar aan de frequentie waarin deze medewerkers in de groepen zijn te vinden. Daarnaast zijn er onderwijskundige werkgroepen van leerkrachten actief die samen het proces dragen voor de uitvoering van de ambities van de school. Hierbij maken we, als team, gebruik van de aanpak van Stichting Leerkracht (https://stichting-leerkracht.nl/). Deze aanpak geeft ons handvat om doelgericht te werken, samen als team ons in te zetten voor alle leerlingen, te leren van en met elkaar en onze lespraktijk te versterken voor onze leerlingen. 

Teams Leader in Me

Binnen de Leader in Me werken wij met een Lighthouse Team. Dit team is verantwoordelijk voor de implementatie van de Leader in Me. Daarnaast werken wij met een Leerling Ligthouse Team en Leerlingenteams (gr. 5 t/m 8) die samen de leerlingen, de ouders en de medewerkers gelukkig willen laten zijn en hiervoor activiteiten ontwikkelen die verbindend werken met zichzelf, de ander en omgeving.  

Deltagroepen

Stichting KOE biedt alle leerlingen passend onderwijs. Dus ook aan kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Deze leerlingen hebben vaak meer en andere uitdagingen nodig om het beste uit zichzelf te halen. Op dit moment heeft KOE op drie locaties bovenschoolse plusklassen, Deltagroepen genaamd. Basisschool Paus Joannes is één van deze locaties. Dit schooljaar ontvangen wij drie Deltagroepen. 

Wij zijn van mening dat er in eerste instantie binnen de eigen groep voor de leerling verrijking en verdieping moet plaatsvinden. Mocht er meer uitdaging nodig zijn en is er bij een leerling aantoonbaar sprake van (of vermoeden van) hoogbegaafdheid dan komt deze leerling vanaf groep 5 in aanmerking voor de Deltagroep. Eén keer in de week krijgt deze leerling begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht. Er wordt uitdagende leerstof aangeboden die een beroep doet op hun eigen leer- en werkstrategieën. Tegelijkertijd is de grote meerwaarde van een Deltagroep dat de leerling met ontwikkelingsgelijken kan werken.

Stichting KOE en de Paus Joannes hebben een werkdocument ontwikkeld waarin expliciet beschreven staat hoe wij omgaan met leerlingen die mogelijk hoogbegaafd zijn en waaraan een kind moet voldoen om aan de Deltagroep te kunnen deelnemen.

Boost

Boost, gesitueerd op de Paus Joannes, bestaat uit twee groepen leerlingen met (lichte) werkhoudings- en gedragsproblemen, voor het jonge en het oudere kind. Leerlingen van alle scholen binnen de stichting KOE kunnen hieraan deelnemen. Deze groep gaat één dagdeel per week naar Boost en werkt daar onder gespecialiseerde begeleiding aan het reguliere schoolwerk. Dat kunnen leerlingen zijn die moeite hebben hun werk af te krijgen, die zich onvoldoende aan de regels houden in de klas, die moeite hebben met taakgerichtheid, snel boos worden, kortom: leerlingen die gedrag vertonen waar het kind zelf, de klasgenootjes en/of de leerkracht hinder van kunnen ondervinden.

Opleidingsschool 

De Paus Joannes werkt in een samenwerkingsverband met de opleidingsschool Leraar Basisonderwijs (PABO, hogeschool Saxion). Dat betekent dat wij jaarlijks studenten ontvangen, die een groot deel van hun praktijk bij ons in de school uitvoeren. De studenten kunnen naast hun mentor (leerkracht van onze school) beroep doen op een schoolopleider. Deze schoolopleider vormt de verbinding tussen de studenten, de school en het opleidingsinstituut. De studenten kunnen op deze wijze oefenen in het in de praktijk brengen van hun theorie. Daarnaast heeft de school als voordeel dat wij nauwe contacten onderhouden met de opleidingsschool Leraar Basisonderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het lesrooster in de onderbouw is meer dan alleen de vakken die benoemd staan. De leerkracht werkt vanuit leerdoelen themagericht. Meerdere vakken worden geïntegreerd aangeboden. Ons onderwijs voor leerlingen in de groepen 1 en 2 gaat ervan uit dat een kind door spel de wereld om zich heen leert begrijpen en zijn plaats daarin leert vinden. Wij bieden daarom de kinderen spelsituaties aan die uitnodigen tot gevarieerd spel. Sleutelwoorden daarbij zijn uitdaging, veiligheid, aansluiten bij interesses en interactie bij betekenisvolle contexten. In de onderbouw zorgen de leerkrachten samen met de leerlingen voor een ‘rijke leeromgeving’ aan de hand van thema’s. Als basis voor ons onderwijs aan het jonge kind gaan wij uit van een leerlijn “Schatkist”, de leerlijnen van SLO. In schooljaar 2023-2024 worden de leerlingen in groep 1 en 2 op een speelse wijze voorbereid worden op onderzoekend en ontwerpend leren in een (schoolbreed) thema waarin wereldoriëntatie, burgerschap, digitale geletterdheid, wetenschap & techniek opgenomen zijn. Wij volgen de leerlingen in hun ontwikkeling middels het observatie instrument Horeb.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In bovenstaand overzicht is zichtbaar wat de schoolafspraken zijn m.b.t. de urenverdeling per vakgebied en per groep. Dit overzicht is uitgangspunt voor het jaarlijks te maken lesrooster per groep. Op grond van de behoefte van de groep of de individuele leerling kan er worden afgeweken van deze normafspraken. 

In de ochtend worden de basisvakken onderwezen; rekenen, lezen, taal en schrijven. In groep 3 werken wij met de methode Veilig Leren Lezen (KIM-versie). Ook groep 3 werkt vanuit doelen aan een thema. De taal- en rekenontwikkeling van deze leerlingen wordt door spel in hoeken gestimuleerd. In de groepen 4 tot en met 8 verwerken leerlingen de lesstof van de rekenen en spelling veelal digitaal. Ook is het mogelijk dat iedere leerling op eigen niveau de lesstof kan eigen maken en aan persoonlijke leerdoelen werkt.

In de middag is er in de groepen 3 tot en met 8 ruimte voor de wereld oriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, digitale geletterdheid, wetenschap & techniek, burgerschap), levensbeschouwing, verkeer en de creatieve vakken (tekenen, handvaardigheid en muziek). Hierin werken we, sinds schooljaar 2022-2023, vanuit leerdoelen en geïntegreerd in een thema. Projectwerk en oefenmogelijkheden tot presenteren vormen een vast onderdeel van ons lesprogramma.  Bewegingsonderwijs, gegeven door een vakleerkracht bewegingsonderwijs en leerkrachten die hun specialisatie bewegingsonderwijs hebben behaald, kan zowel op de ochtend als op de middag gegeven worden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen hun talenten ontplooien. Ze gaan met plezier naar school, zodat ze zoveel mogelijk leren. Iedere leerling heeft zijn eigen aanleg, interesse en tempo. Wij houden rekening met de onderwijsbehoeften van elke leerling. We werken via het principe van passend onderwijs, op de basisvakken geven we onderwijs op maat. Daarnaast werken we volgens het concept van The Leader in Me, waarbij we ons richten op de talenten van de leerlingen. De leerkrachten en de leerling zijn in staat om groepsdoorbrekend te werken aan de ontwikkeling van de leerling.

Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig. Door goed te observeren kunnen wij in een vroeg stadium acties ondernemen. In principe ziet ons ondersteuningsaanbod er als volgt uit:

 • De leerkracht observeert en geeft extra ondersteuning in de groep. 
 • De leerkracht vraagt advies aan de intern begeleider en collega’s als de ontwikkeling van de leerling niet volgens verwachting verloopt. Zij gaat in overleg met de ouders.
 • Drie keer per jaar komt er een schoolpsycholoog of een orthopedagoog van het Steunpunt St. KOE op school om samen met de intern begeleider, een consulent van het speciaal basisonderwijs en de leerkracht de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben te bespreken. Er wordt gekeken naar de individuele leerling, maar ook naar de groepsprocessen.
 • Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft, meldt de intern begeleider de leerling aan bij het Steunpunt KOE. Het Steunpunt wordt gevormd door twee schoolpsychologen en een orthopedagoog, een gespecialiseerde intern begeleider en een administratieve kracht.

Arrangementen basisonderwijs

Als we de beoogde doelen niet bereiken en de ontwikkeling van de leerling nog niet verbetert, kunnen we een steunarrangement aanvragen. Er zijn twee opties: intern of extern.

1. Interne arrangementen basisonderwijs

Dit arrangement is voor leerlingen die zich ondanks extra hulp en ondersteuning niet volgens verwachting ontwikkelen.

Dit arrangement kan bestaan uit:

 • Toegevoegde ondersteuning voor leerkracht en/of leerling 
 • Beschikbaarheid van specifieke hulpmiddelen op de reguliere basisschool voor leerlingen met een handicap
 • Plaatsing in de Deltagroep (Plusklas)
 • Plaatsing in de schakelklas
 • Plaatsing in Boost
 • Plaatsing in de inter-zuilaire opvangklas (IOK)
 • (Tijdelijke) plaatsing op een andere reguliere basisschool

2. Externe arrangementen

Bij een extern arrangement gaat het om een (tijdelijke) plaatsing op een andere school, namelijk:

 • Op een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) binnen het samenwerkingsverband
 • Op een school voor speciaal onderwijs (SO) binnen of buiten het samenwerkingsverband.

Ons schoolondersteuningsprofielkunt u vinden op onze website, namelijk: https://www.pausjoannes-enschede.nl.

Voor meer informatie kunt u ons schoolplan (zie schoolwebsite) raadplegen, hoofdstuk 3.6 (Ondersteuning voor de leerlingen).


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De Paus Joannes biedt alle leerlingen passend onderwijs.

De leerlingen met een ontwikkelsprong hebben vaak meer en andere uitdagingen nodig om het beste uit zichzelf te halen. Hiervoor is er op de Paus Joannes een Deltagroep. De Deltagroep is er voor leerlingen die niet voldoende hebben aan de reguliere lessen, intellectueel te kort komen, niet genoeg uitgedaagd worden en daardoor diverse problemen kunnen krijgen. De grote meerwaarde van een Deltagroep is dat het kind onder gelijkgestemden kan vertoeven. Ze voelen zich onder gelijken prettig en ze kunnen met ontwikkelingsgelijken werken. Ze voelen zich begrepen. Snelheid van werken ligt hoog. Er wordt uitdagende leerstof aangeboden die een beroep  doet op hun eigen leer- en werkstrategieën. Bovendien kunnen ze nieuwe vaardigheden en strategieën ontwikkelen.

Wij zijn van mening dat er in eerste instantie binnen de eigen groep voor de leerling verrijking en verdieping (vervangende leerstof) moet plaatsvinden. En dit in alle groepen. Hiervoor hebben wij een doorgaande leerlijn ontwikkeld (in 2022-2023) en deze is geïmplementeerd. Naast de leerlingen van de Deltagroep kunnen ook leerlingen gaan profiteren die cognitief sterk zijn, maar momenteel onderpresteren op het IEP Leerlingvolgsysteem en de IEP Eindtoets. Dit versterkte aanbod gaan we komend jaar verdiepen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school heeft een extra aanbod voor het jonge kind. Elk kind verdient een goede start in zijn of haar leven. De meeste van onze leerlingen komen van Peuteropvang Bolleboos (Human Kind) met wie wij o.a. het IKC Paus Joannes vormen. Wij bieden, binnen het IKC, maar ook in nauwe samenwerking met andere kindcentra, voor- en vroegschoolse educatie (vve). Alle kinderen van 2 tot 4 jaar volgen in het kindcentrum educatieve programma’s, waarmee ze al spelend doelgericht leren en hun emotionele en taalontwikkeling vergroot wordt. Met de leidsters en de intern begeleider van de peuterspeelzaal wordt regelmatig contact onderhouden en overleg gevoerd over praktische afspraken ten behoeve van de ontwikkeling van het jonge kind.

Overdracht en afstemming

De leerkracht van de kleuters heeft met de pedagogisch medewerker een overdrachtsgesprek. Indien nodig, is er ook een gesprek met de intern begeleider. Daarnaast wordt regelmatig contact onderhouden en overleg gevoerd om de doorgaande lijn van peuter naar kleuter te realiseren. Er vindt regelmatig een IKC Paus Joannes plaats, waarbij het doel is om een doorgaande lijn te bevorderen op pedagogisch en didactisch handelen. 

Zorg voor jonge leerlingen

Met ons onderwijs willen we voor een ononderbroken ontwikkeling van onze leerlingen zorgen. Omdat basisschoolkinderen op vierjarige leeftijd instromen en in jaargroepen doorstromen naar een volgende groep, zullen we tijdens de kleuterperiode goed kijken wat het beste bij de ontwikkeling van de leerling past. De lengte van die kleuterperiode kan daardoor variëren, van ruim twee en een half jaar tot anderhalf jaar, zonder dat er sprake is van versnellen, blijven zitten of een verlengde kleuterperiode.

De lengte van de kleuterperiode hangt dus niet alleen af van de geboortedatum, maar ook van de ontwikkeling van uw kind op dat moment. Wanneer de leerling is ingestroomd in november en het is in zijn ontwikkeling na anderhalf onderwijs in de leerjaren 1 en 2 toe aan groep 3, dan stroomt hij of zij door. Voor een andere leerling die in november is ingestroomd, kan juist twee en half jaar kleuteren een betere optie zijn passend bij zijn ontwikkeling, voordat hij of zij doorstroomt naar groep 3. Om een goede beslissing te kunnen nemen voor de overgang naar groep 3 kijken wij naar de brede ontwikkeling van de leerling. 

Om tot een verantwoorde beslissing te komen, hebben wij een aantal afspraken gemaakt:

 • De leerkrachten observeren en volgen de leerlingen aan de hand van de dagelijkse werkzaamheden, observatielijsten en het leerlingvolgsysteem. Dit kan eventueel aangevuld worden met een observatie door de kwaliteitscoördinator of een externe deskundige. Leerlingen over wie twijfels bestaan, worden gemeld bij de kwaliteitscoördinator en worden besproken in de leerlingbespreking en/of de consultatieve leerlingbespreking.
 • Er vindt dossiervorming plaats door leerkracht en kwaliteitscoördinator.
 • Vanaf het begin vinden er gesprekken plaats en worden ouders geïnformeerd over het besluitvormingstraject. De uiteindelijke beslissing valt aan het eind van het schooljaar (mei/juni) zodra alle gegevens bekend zijn.
 • De uiteindelijke beslissing wordt door de school in de persoon van de directeur genomen.
 • Er is sprake van een doublure wanneer een leerling voor 1 oktober in groep 3 zeven jaar wordt.

Terug naar boven