Openbare Basisschool De Esmarke

Esmarkelaan 201 7534 JZ Enschede

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Esmarke
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Esmarke
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Esmarke
  • Binnenkort komt hier een Tiny Forest.
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Esmarke

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De IEP-toets in het juiste perspectief: film of foto?

Prestaties. Het is belangrijk. Maar tegelijk moeten we niet het perspectief uit het oog verliezen. Daarom geeft Consent u graag uitleg over het belang van de IEP-toets en de manier waarop wij proberen kwaliteit te borgen. Want al is het nog zo verleidelijk om op lijstjes te focussen, het gaat om de ontwikkeling van kinderen en de kansen die wij ze met elkaar kunnen geven. Consent heeft samen met VCO (Vereniging Christelijk Onderwijs) Oost Nederland en het SPOE (Steunpunt Onderwijszorg Enschede) de ‘Kwaliteitswijzer’ ontwikkeld om de kwaliteit van onderwijs in beeld te brengen. Hiermee kunnen we voor alle leerlingen op onze scholen de leerwinst en toegevoegde waarde in beeld brengen. Wij vinden dit noodzakelijk omdat het hedendaags onderwijs permanent in ontwikkeling is. Vanaf groep 6 brengen we in beeld hoe uw kind presteert en vergelijken dit met wat op basis van zijn of haar mogelijkheden (potentieel) verwacht mag worden. Er vinden vanaf dan regelmatig “Driehoeksgesprekken” (leerling, ouders en school|) plaats waarbij de leerprestaties (foto) en het groeiperspectief wordt besproken. Op die manier ontstaat een “film” en spreken de deelnemers aan het “Driehoeksgesprek” uit waar de leerling eind groep 8 uit zal komen in het vervolgonderwijs. Voor zowel ouders, leerling als school kunnen we door deze werkwijze ( de film) duidelijk maken of we werkelijk uit het kind halen wat er in zit. Daar wil Consent graag op aangesproken worden. Met een eindtoets, ( een momentopname) uitgedrukt in één cijfer doen we kinderen tekort en meten we niet de toegevoegde waarde van de school.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vanaf het moment dat kinderen onze school binnenkomen wordt systematisch een toets- en observatielijst bijgehouden. Leerlingen die op vierjarige leeftijd bij ons op school beginnen, komen niet op basis van hun ontwikkelingsstadium/hun aanleg, maar gewoon op basis van het feit dat ze vier jaar worden. Tussen deze leerlingen bestaan grote verschillen in aanleg, ontwikkeling, taalvaardigheden, milieuomstandigheden, sociale vaardigheden en dergelijke. Om die reden spreken wij van kleutergroepen i.p.v groep 1 of 2. Wij volgen deze leerlingen met ons observatie- en registratiesysteem KIJK. De leerkrachten begeleiden de leerlingen in hun verdere ontwikkeling (onderwijs op maat) en gaan er daarbij vanuit dat de leerlingen onderling verschillen. Op basis van diverse gegevens zoals informatie van de ouders/verzorgers (intake gesprek met de leerkracht), observatie van de leerkracht/intern begeleider wordt een beginsituatie per leerling gemaakt. Dit is het begin van het leerlingvolgsysteem. Het afnemen van een toets is een momentopname en moet ook zo worden bekeken. Een toetsscore staat nooit op zich, het is altijd onderdeel van de totale ontwikkeling. De leerkracht informeert in ieder geval de ouders/ verzorgers tijdens voortgangsgesprekken over de ontwikkeling van het kind. Op verzoek van de leerkracht of de ouders kan dit ook tussentijds plaatsvinden. Voor kinderen die van andere scholen komen wordt het onderwijskundig rapport als startpunt genomen. Naast methode gebonden toetsen worden een aantal keren per jaar landelijk genormeerde toetsen afgenomen. Resultaten worden bijgehouden in een leerlingenvolgsysteem (KIJK en IEP).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven