Openbare Basisschool De Esmarke

Esmarkelaan 201 7534 JZ Enschede

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Esmarke
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Esmarke
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Esmarke
  • Binnenkort komt hier een Tiny Forest.
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Esmarke

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Door eigen leerkrachten of een invaller uit de invalpool van Consent.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend onderwijs op Obs de Esmarke

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Alle basisscholen maken deel uit van een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband 2302 (www.swv2302.nl). De scholen van het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over de basisondersteuning die in elke school geboden wordt (zie het document daarover op de website www.swv2302.nl). Naast deze basisondersteuning kan er op scholen extra ondersteuning geboden worden aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Sommige kinderen hebben extra zorg of begeleiding nodig op de basisschool. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen - eventueel met passende zorg - in de gewone basisschool kunnen blijven, werken basisscholen samen in samenwerkingsverband. Aan elk samenwerkingsverband neemt minimaal een school voor speciaal basisonderwijs deel. De speciale scholen voor basisonderwijs vervullen binnen de samenwerkingsverbanden de rol van expertisecentrum en vangen leerlingen op die (soms tijdelijk) meer zorg nodig hebben. Elk samenwerkingsverband heeft een extra budget voor de opvang van leerlingen met speciale zorgbehoeften.

Aanmelding

Bij de aanmelding van kinderen met specifieke ondersteuningsvragen verwachten wij van ouders dat zij ons vertellen dat hiervan sprake is en op welke gebieden. Wij onderzoeken vervolgens of wij de noodzakelijke ondersteuning kunnen bieden. Dit doen we samen met het Steunpunt Onderwijs Enschede (SPOE). Binnen 6 weken mag u van ons verwachten dat we aangeven of we uw kind passend onderwijs kunnen bieden. Als dat niet het geval is, mag u van ons verwachten dat we aangeven waar wel passend onderwijs geboden kan worden. In sommige gevallen moet onderzoek worden gedaan om dit te bepalen. In dat geval verwachten wij uw medewerking. Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is om binnen 6 weken een passend aanbod te doen. Dan kan de onderzoekstermijn met maximaal 4 weken verlengd worden. De afweging of onze school passend onderwijs aan uw kind kan bieden is een individuele afweging. Een eventueel ‘etiket’ als autisme of ADHD is niet leidend, maar van belang is om duidelijk te krijgen welke specifieke onderwijsbehoeften uw kind heeft. Ook kijken we naar de draaglast van de groep waarin uw kind komt en naar de langere termijn: kunnen wij uw kind gedurende meerdere schooljaren passend onderwijs bieden? Als we daar niet zeker van zijn maken we afspraken met u over periodieke evaluaties. Wij vinden dat een kind met specifieke ondersteuningsbehoeften de veiligheid voor andere kinderen en leerkrachten niet in gevaar mag brengen. Ook vinden wij dat er sprake moet kunnen zijn van voldoende ontwikkeling. De ondersteuningsbehoefte mag niet met zich mee brengen dat aan andere kinderen onvoldoende aandacht besteedt kan worden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven