obs Willem Wilmink

Hendrik Smeltweg 44 7541 XL Enschede

  • Samen spelen en samenwerken!
  • Samenspelen is ook samen leren: vaardigheden oefenen!
  • Buitenleren is hardwerken en ook gezellig!
  • Grenzen verleggen door samen te klimmen!
  • Samenwerken is een belangrijke vaardigheid!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De IEP-toets in het juiste perspectief: film of foto?

Prestaties. Het is belangrijk. Maar tegelijk moeten we niet het perspectief uit het oog verliezen. Daarom geeft Consent u graag uitleg over het belang van de IEP-toets en de manier waarop wij proberen kwaliteit te borgen. Want al is het nog zo verleidelijk om op lijstjes te focussen, het gaat om de ontwikkeling van kinderen en de kansen die wij ze met elkaar kunnen geven. Consent heeft samen met VCO (Vereniging Christelijk Onderwijs) Oost Nederland en het SPOE (Steunpunt Onderwijszorg Enschede) de ‘Kwaliteitswijzer’ ontwikkeld om de kwaliteit van onderwijs in beeld te brengen. Hiermee kunnen we voor alle leerlingen op onze scholen de leerwinst en toegevoegde waarde in beeld brengen. Wij vinden dit noodzakelijk omdat het hedendaags onderwijs permanent in ontwikkeling is. Vanaf groep 6 brengen we in beeld hoe uw kind presteert en vergelijken dit met wat op basis van zijn of haar mogelijkheden (potentieel) verwacht mag worden. Er vinden vanaf dan regelmatig “Driehoeksgesprekken” ( leerling, ouders en school|) plaats waarbij de leerprestaties (foto) en het groeiperspectief wordt besproken. Op die manier ontstaat een “film” en spreken de deelnemers aan het “Driehoeksgesprek” uit waar de leerling eind groep 8 uit zal komen in het vervolgonderwijs. Voor zowel ouders, leerling als school kunnen we door deze werkwijze ( de film) duidelijk maken of we werkelijk uit het kind halen wat er in zit. Daar wil Consent graag op aangesproken worden. Met een eindtoets, ( een momentopname) uitgedrukt in één cijfer doen we kinderen tekort en meten we niet de toegevoegde waarde van de school.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij nemen twee keer per jaar onafhankelijke toetsen af; in januari en in juni. Dit zijn de IEP- toetsen. Deze toetsen worden geregistreerd in het leerlingvolgsysteem. De resultaten worden door de intern begeleider besproken met de groepsleerkrachten. Op teamniveau worden de resultaten ook besproken. De directeur legt in het jaarlijkse managementgesprek met het bestuur verantwoording af over de resultaten. De resultaten worden met de ouders gedeeld via het rapport (op papier) en besproken op de rapportavonden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij werken, net als alle basisscholen in Nederland, met een leerlingvolgsysteem. Hierin houden leerkrachten de kennis en vaardigheden van leerlingen bij. Zo staan per leerling alle toetsresultaten van groepen 1 tot en met groep 8 hierin.

In groep 8 krijgen leerlingen een schooladvies. Sinds 2015 is het schooladvies wettelijk leidend bij de toelating van leerlingen tot het voortgezet onderwijs. De school voor voortgezet onderwijs moet de leerling plaatsen op het niveau van het schooladvies.  Dit advies bepaalt dus op welk niveau een leerling zich mag inschrijven op een school voor voortgezet onderwijs.

De basisschool baseert het schooladvies op toetsresultaten, de sociaal emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie en gedrag. Het adviestraject begint al in groep 6 en 7. Het schooladvies is gebaseerd op ‘harde’ (cijfermatige) en ‘zachte’ (persoonlijke) gegevens: Toetsresultaten Begrijpend lezen, Rekenen/Wiskunde, Spelling en Studievaardigheden in groep 6, 7 en 8;                                                        Sociaal emotionele ontwikkeling;                                                                                                                                                      Werkhouding, motivatie en gedrag; Indien er sprake is van een ‘ondersteuningsbehoefte’ voor passend onderwijs dan wegen de geboden ondersteuning en het effect daarvan ook mee.

Het basisschooladvies is dus niet alleen gebaseerd op toetsuitslagen. De sociaal emotionele ontwikkeling, motivatie en gedrag wegen ook mee. Dit worden ook wel de ‘zachte gegevens’ over de leerling genoemd. Hoe gedraagt het kind zich in de klas? Kan het zich concentreren? Is het gemotiveerd? Maakt het thuis huiswerk? De antwoorden op deze vragen spelen een grote rol omdat leerlingen in het voortgezet onderwijs zelfstandig moeten kunnen werken en hun huiswerk moeten kunnen plannen.

In februari maken alle leerlingen groep 8 in Nederland een doorstroomtoets. Goed om te weten: de doorstroomtoets is alleen maar bedoeld om het schooladvies dat al eerder is gegeven, te ondersteunen. Als je kind de toets slecht maakt, kan het geen lager advies krijgen. Als het schooladvies van de toets veel hoger uitvalt dan het advies vanuit school, kan het advies in een enkel geval nog naar boven worden aangepast.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op school moet een kind zich veilig en geaccepteerd voelen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Daarom zijn op onze school duidelijke afspraken over gedrag, het voorkomen van pesten (een respectprotocol is op school ter inzage aanwezig) en zijn er school- en groepsregels. Deze regels zijn duidelijk zichtbaar in de school aan-wezig.Om tot dat veilige schoolklimaat te komen, gebruiken we Positive Behavior Support (PBS).

PBS is een compleet programma om ongewenst gedrag van kinderen aan te pakken en om te buigen naar gewenst gedrag.

Het motto is: goed gedrag kun je leren!


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Betrokkenheid en Plezier
  • Respect
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven