obs Willem Wilmink

Hendrik Smeltweg 44 7541 XL Enschede

  • Samen spelen en samenwerken!
  • Samenspelen is ook samen leren: vaardigheden oefenen!
  • Buitenleren is hardwerken en ook gezellig!
  • Grenzen verleggen door samen te klimmen!
  • Samenwerken is een belangrijke vaardigheid!

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit 13 enthousiaste collega's die samen het onderwijs aan uw kind(eren) "in de breedste zin van het woord" mogelijk maken. Of dat nu is als directeur, conciërge, administratief medewerker of leerkracht..., samen doen we ertoe! Elk kind is uniek en straalt op zijn/haar eigen manier: ieder heeft zijn/haar eigen talenten. Onze leerkrachten begeleiden de kinderen daar natuurlijk bij. Met goed onderwijs, duidelijke regels en structuur in een fijne omgeving. Wij willen goed en passend onderwijs verzorgen voor ieder kind en hebben extra zorg voor alle leerlingen vanuit een positieve aanpak. Op basis van wederzijds vertrouwen willen wij met u als ouders (en eventueel externen) en uw kind(eren) samenwerken zodat elk kind zich optimaal ontwikkelt bij ons op school!

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze school en bestuur hanteren de CAO voor werknemers zoals die in het overleg met besturen en de vakbonden is vastgesteld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons onderwijs is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 à 13 jaar. Zij worden ingedeeld in 8 jaargroepen, afhankelijk van leeftijd en ontwikkelingsfase. Hierbinnen kennen we in onze school een onderverdeling: Onderbouw: groep 1/2, Middenbouw: groep 3,4,5 Bovenbouw: groep 6,7,8.

Wij werken vanuit een jaarklassensysteem met combinatiegroepen. Indien van toepassing kunnen kinderen voor instructie, bijvoorbeeld rekenen, ook meedoen in een andere groep zodat beter kan worden aangesloten bij het niveau en de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Groepsbezetting:

groep 1/2: Marianne Euving en Brigitte van der Heide

Groep 3: Nikkie Varkevisser

Groep 4/5: Emma-Sophie Rouw

Groep 6/7: Emmely Hudepohl en Dafne Prenger

Groep 8: Anthony Atzori en Brigitte van der Heide

Andere teamleden binnen de school:

Monique Bouman            Interim Directeur

Sanne Seugling               Locatiedirecteur

Nicole Winkelman           Onderwijskundig begeleider, IB

Gini Shirinzi                     Administratie

Carin Drent                    Onderw. assistent

Loes Harleman               Vakleerkracht Gym (ma, do)

Jan Haak                        Conciërge

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Activiteiten worden zoveel mogelijk gekoppeld en gecombineerd op een spelende wijze.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We proberen zoveel mogelijk waar kan vakken in elkaar over te laten vloeien. Tijden zijn niet strak, wanneer meer tijd voor het ene vak nodig is zullen we dat er zeker aan besteden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Binnen passend onderwijs wordt elke aanmelding van een leerling beoordeeld of de school datgene kan bieden wat de leerling van de school vraagt. Hiervoor hebben we binnen ons samenwerkingsverband een procedure die met de ouders wordt besproken, zodat de verwachtingen over en weer helder zijn. Het schoolondersteuningsplan (SOP) en het schoolbeleid zijn hiervoor het uitgangspunt.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op basis van ondersteuningsbehoeften van het kind en de mogelijkheden binnen onze school wordt in overleg bepaald of wij als school aan de ondersteuningsbehoefte, al dan niet met een aanvullend arrangement, kunnen voldoen, zodat per kind bekeken kan worden of zijn/haar ondersteuningsbehoefte gerealiseerd kan worden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school heeft een samenwerking met Human Kind, een organisatie voor kinderopvang / peuterspeelzaal. De leidinggevenden komen 4 keer per jaar bij elkaar voor overleg, de pedagogisch medewerkers, leerkrachten 1/2 en IB'ers hebben ook regelmatig overleg over het aanbod en de doorgaande lijn. De naam is 'IKC Willem Wilmink". Vanuit de warme overdracht worden VVE-activiteiten (Voor- en Vroegschoolse Educatie), bedoeld om onderwijskansen van kinderen te vergroten, wel voortgezet op onze school. Wij maken daarvoor o.a. gebruik van co-teaching met de Schakelklas.

Terug naar boven