Openbare Basisschool Dalton Lonneker

Dorpsstraat 104 7524 CK Enschede

Schoolfoto van Openbare Basisschool Dalton Lonneker

In het kort

Toelichting van de school

Scholen verschillen in hun manier van werken, in sfeer, in kwaliteit en in resultaten. Kiezen is niet eenvoudig.

Om u informatie te geven zodat u een verantwoorde keuze kunt maken, vertellen wij u graag over het onderwijs binnen onze school en wie erbij betrokken zijn.

OBDS Lonnekerschool

De Lonnekerschool is een kleinere school van ongeveer 180 leerlingen. De kleinschaligheid en de rust in de school maken de school voor kinderen tot een veilige en overzichtelijke omgeving. Naast het geven van goed onderwijs (als onze primaire opdracht) vinden wij het van groot belang dat kinderen en team hun talenten kennen en kunnen/durven te ontwikkelen. Door je talenten te kennen leer je ook wat je moeilijk vindt en vooral wat je kan doen om toch een stap verder te komen. Vanuit de Daltonprincipes en onze kernwaarden (..) geven we ons onderwijs vorm. Dit doen we in samenspraak met kinderen en ouders, waardoor we kinderen begeleiden om van de zone van de actuele ontwikkeling naar de zone van de naaste ontwikkeling te komen. Het team van de Lonnekerschool creëert een (speel-)leeromgeving waarbij ieder kind zich veilig mag voelen, de kans krijgt zich maximaal te ontwikkelen en zelfbewust de toekomst in stapt. 

Het motto is niet voor niets: "De Lonnekerschool, waar jouw talent mag groeien."

IKC Lonneker "Samen één Lonneker."

Lonneker is een hechte gemeenschap vlak bij de grote stad. Karakteristiek, levendig en gezellig.

Een plek waar saamhorigheid nog iets betekent. Een hechte samenwerking tussen opvang, peuteronderwijs en basisscholen. Dat past toch bij zo’n dorp? Dat vonden wij nou ook! Daarom hebben we het Integraal KindCentrum (IKC) Lonneker opgericht. IKC Lonneker bestaat uit de twee basisscholen in het dorp, samen met de kinder- en peuteropvang.

Ook de buitenschoolse opvang heeft een plaats in ons IKC. Samen hebben we de krachten gebundeld. Zo beleeft ieder kind één Lonneker. Spelen, ontwikkelen en leren met elkaar. De ontwikkellijn wordt voor kinderen duidelijker. De voorspelbaarheid neemt toe. Kinderen weten waar ze aan toe zijn. Daardoor hoeven ze niet steeds opnieuw te wennen. Het geeft kinderen rust en een veilig gevoel. Samen ontdekken we talenten van kinderen. We bieden activiteiten aan voor het hele IKC. Daardoor is er veel meer mogelijk. Een inspirerend en breed aanbod in sport, cultuur, techniek, kennis en muziek

Wij hopen dat 'scholen op de kaart' en onze schoolgids u voldoende informatie oplevert.

Voor vragen en/of opmerkingen bent u natuurlijk van harte welkom in onze school

Met vriendelijke groet namens team Lonnekerschool.
Remy Maatman

Directeur ODBS Lonnekerschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken
  • Zelfstandigheid
  • Effectiviteit
  • Verantwoordelijkheid
  • Talent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
151
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Rapportage aan oudersDe taakbrief Aan het einde van iedere week krijgen de leerlingen de taakbrief mee naar huis. Hierop kunnen ouders zien wat hun kind die week aan taakwerk gemaakt heeft.  KennismakingsgesprekkenIn het begin van ieder schooljaar worden ouders van groep 2 tot en met groep 8 uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Een kennismakingsgesprek is een soort omgekeerd 10-minutengesprek waarbij ouders de leerkracht(en) kunnen vertellen hoe het met hun kind gaat, wat hun verwachting voor het nieuwe schooljaar is en natuurlijk kennismaken met de (nieuwe) leerkracht en de nieuwe groep. Leerresultaten en vorderingen worden tijdens de 10-minutengesprekken besproken.Kennismakingsgesprekken zijn er niet voor groep 1, omdat de leerkracht van deze groepen op huisbezoek gaan.  (Facultatieve) 10-minutengesprekkenIn november voeren we facultatieve 10-minutengesprekken. Ze zijn facultatief omdat het zo kort op de kennismakingsgesprekken volgt en er vaak nog niet veel bespreekpunten zijn. Wanneer deze er wel zijn, worden ouders door leerkrachten uitgenodigd. Als ouders bespreekpunten hebben, kunnen zij dit aangeven bij de groepsleerkracht, dan worden zij ook voor een 10-minutengesprek uitgenodigd. Ouders van groep 3 en groep 8 worden standaard uitgenodigd voor deze gesprekken. Met de ouders van groep 3 wordt vooral de vorderingen van het lezen besproken.  Met de ouders én leerlingen van groep 6,7 en 8 wordt het (voorlopig)advies voor het Voortgezet Onderwijs besproken.   Het schoolverslagIn groep 1 t/m groep 8 krijgen de leerlingen twee keer per jaar een rapportfolio (in februari en juli), waarin zowel in woorden als door middel van cijfers een waardering voor prestaties en vorderingen gegeven wordt.   Tevens wordt er teruggekomen op talentgesprek wat met het kind heeft plaatsgevonden. Talentgesprekken Elk kind heeft talenten die het verdienen verder ontwikkeld en benut te worden. Deze talenten geven het kind eigenheid, maken het krachtig, geven motivatie en zijn het vertrekpunt voor leren. Maar deze talenten liggen niet altijd aan de oppervlakte – pas als ze gezien worden, kunnen ze echt benut worden. Bezig zijn met talenten geeft een goed gevoel, en dat heeft grote gevolgen. In een talentgesprek gaan wij met het kind op zoek naar zijn of haar talenten en gaan hiermee aan de slag binnen het lesprogramma. Als talenten excelleren in het leren leren, leren leven en leren werken levert dat positieve emoties op. De leerkracht werkt aan het vergroten van de veerkracht en weerbaarheid van het kind. Het verbreedt het arsenaal aan reacties op situaties. De veerkracht en ook grotere keuzes aan oplossingen helpt kinderen het inzicht te vergroten en anders om te gaan met situaties. Elk kind wordt hier weerbaarder van en kan daardoor beter omgaan met moeilijke situaties in het leven Talentgesprekken zijn een belangrijk onderdeel van ons onderwijs en dus ook aan het vormgeven van het pedagogisch klimaatSchoolverslagbespreking/ (facultatieve) 10-minutengesprekkenNadat we het schoolverslag hebben meegegeven aan de leerling, houden we op school een ouderavond. Tijdens de ouderavond worden de vorderingen en ontwikkelingen van het kind door de leerkracht toegelicht. Ouders worden via SocialSchools door de leerkracht uitgenodigd. Waar nodig houden we extra gesprekken met ouders, om hen te informeren over omstandigheden en ontwikkelingen die niet kunnen wachten tot een ouderavond. De wens tot een gesprek kan ook vanuit de ouders geuit worden.   Met de ouders én leerlingen van groep en 8 wordt het advies voor het Voortgezet Onderwijs besproken.    

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven