Obs de Uitvinding

Velveweg 52 7533 XK Enschede

  • Schoolfoto van Obs de Uitvinding
  • Iedere leerling beschikt over een eigen iPad. De leerling werkt op eigen niveau mbv een iPad op de vakken rekenen, spelling en taal
  • Met papa aan het lezen. Ontwikkelen doen we samen, kind, ouders en school.
  • Je eigen groenten en fruit verbouwen.
Het kan op onze basisschool.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij openbarel De Uitvinding.
Op onze school werken alle leerlingen op eigen niveau. We noemen dat gepersonaliseerdleren. Met behulp van een iPad kan een leerling op eigenniveau werken. De iPad zetten we in voor de hoofdvakken rekenen, taal,spelling en begrijpend lezen.Alle leerlingen in de groepen 1 t/m 8 hebben momenteel een eigen iPad. Doordatde iPad ook mee naar huis gaat hebben de leerlingen 24/7 de mogelijkheid omzich te ontwikkelen (AlwaysLearning).We stellen voor elke leerling een IOP (een individueel ontwikkelingsplan)op. Met behulp van het IOP kunnen we de ontwikkeling van de leerling,mbv een coachgesprek, goed volgen. Iedere leerling heeft om de 6 weken eencoachgesprek met zijn/haar coach. Persoonlijke aandacht is essentieel!In de middagworkshops komen creatieve of innovatieve vakken aanbod. Hiervoormag een leerling op basis van eigen interesse plannen! Op zoek naar je talent. Dit doen de leerlingen binnen ons Talentenplein.Met het O4NT concept kunnen we elke leerling beteren meer uitdaging bieden, we kunnen een leerling beter begeleiden, met alsgevolg een gelukkige leerling!Voor meer informatie kunt u kijkenonder het kopje ‘Steve Jobsschool’ of op www.o4nt.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • wereldwijsonderwijs
  • individueel ontwikkelingsplan
  • iedere leerling een eigen Ipad
  • PBS
  • vroegtijdig Engels

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
172
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven