Al Ummah

Javastraat 6 7512 ZJ Enschede

 • Schoolfoto van Al Ummah
 • Schoolfoto van Al Ummah
 • Schoolfoto van Al Ummah
 • Schoolfoto van Al Ummah

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Al Ummah neemt als eindtoets Route 8 af. Dit is een van de toegestane toetsen om de eindopbrengsten van ons onderwijs aan het eind van de basisschool in kaart te brengen. Route 8 hanteert een schaalscore van 100 tot 300 punten. Voor een indeling in onderwijsniveaus wordt de volgende schaalverdeling als richtlijn gegeven:     

 • 100 – 118: PRO/VMBO-B
 • 119 – 171: VMBO-B/K
 • 172 – 196: VMBO-K/T
 • 197 – 223: VMBO-T/HAVO
 • 224 – 246: HAVO/VWO
 • 247 – 300: VWO   

In 2010 is vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de wet ‘referentieniveaus Nederlandse Taal en Rekenen’ vastgelegd. Hierin is vastgelegd wat een leerling op een bepaald punt in zijn of haar schoolloopbaan moet weten op het gebied van rekenen en de Nederlandse taal. Dit om ervoor te zorgen dat (vrijwel) alle leerlingen op een bepaald punt in hun schoolloopbaan (van het basisonderwijs tot het hoger onderwijs) in ieder geval hetzelfde basisniveau aan vaardigheden hebben. Zij kunnen dan door naar de volgende fase in hun schoolloopbaan. Dit basisniveau wordt ook wel het fundamentele niveau (F) genoemd. Het kan zo zijn dat leerlingen sneller hun fundamentele niveau hebben bereikt. Daarom zijn er ook streefniveaus (S) vastgelegd. De vaardigheden die bij de streefniveaus horen zijn moeilijker dan de vaardigheden die bij de fundamentele niveaus horen. Bij de onderdelen Leesvaardigheid, Taalverzorging en Rekenen worden deze referentieniveaus aangegeven.   

Het niveau 1F is het eerste fundamentele niveau. Ongeveer 90% van de leerlingen bereikt dit niveau aan het einde van de basisschool. Niveau 1S en 2F zijn vrijwel gelijk en worden door ongeveer 60% van de leerlingen behaald. Heeft een leerling referentieniveau 2F of 1S behaald, dan heeft de leerling automatisch ook referentieniveau 1F behaald. Een gedeelte van de leerlingen zal het eerste fundamentele niveau niet behalen aan het einde van groep 8. Niet ieder kind ontwikkelt zich even snel en sommige kinderen hebben vanwege omstandigheden meer moeite om het niveau te bereiken en hebben hier meer tijd voor nodig. 


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De te behalen doelen en halverwege en aan het eind van het jaar de leeropbrengsten worden in kaart gebracht op basis van leerlingobservaties en verslagen van de leerkrachten, methodeafhankelijke toetsen, LOVS-toetsen en vanaf in de groep 6/7 en 8 toetsen die een indicatie geven van de capaciteiten, resp. de NSCCT en de NIO.   De school betrekt leerlingen uit alle groepen bij het onderwijsproces en de leerdoelen in kindgesprekken en de aanwezigheid van de leerlingen bij de rapportgesprekken

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Al Ummah neemt als eindtoets Route 8 af. Dit is een van de toegestane toetsen om de eindopbrengsten van ons onderwijs aan het eind van de basisschool in kaart te brengen. Route 8 hanteert een schaalscore van 100 tot 300 punten. Voor een indeling in onderwijsniveaus wordt de volgende schaalverdeling als richtlijn gegeven:  

 • 100 – 118: PRO/VMBO-B
 • 119 – 171: VMBO-B/K
 • 172 – 196: VMBO-K/T
 • 197 – 223: VMBO-T/HAVO
 • 224 – 246: HAVO/VWO
 • 247 – 300: VWO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

In schooljaar 2022-2023 heeft de school de volgende gemiddelde scores behaald:   

 • Leesvaardigheid: 188
 • Taalverzorging: 209
 • Taal totaal: 196
 • Getallen: 197
 • Verhoudingen:202
 • Meten en meetkunde: 199
 • Verbanden: 199
 • Rekenen totaal: 198
 • Standaardscore: 197,2   

In 2010 is vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de wet ‘referentieniveaus Nederlandse Taal en Rekenen’ vastgelegd. Hierin is vastgelegd wat een leerling op een bepaald punt in zijn of haar schoolloopbaan moet weten op het gebied van rekenen en de Nederlandse taal. Dit om ervoor te zorgen dat (vrijwel) alle leerlingen op een bepaald punt in hun schoolloopbaan (van het basisonderwijs tot het hoger onderwijs) in ieder geval hetzelfde basisniveau aan vaardigheden hebben. Zij kunnen dan door naar de volgende fase in hun schoolloopbaan. Dit basisniveau wordt ook wel het fundamentele niveau (F) genoemd. Het kan zo zijn dat leerlingen sneller hun fundamentele niveau hebben bereikt. Daarom zijn er ook streefniveaus (S) vastgelegd. De vaardigheden die bij de streefniveaus horen zijn moeilijker dan de vaardigheden die bij de fundamentele niveaus horen. Bij de onderdelen Leesvaardigheid, Taalverzorging en Rekenen worden deze referentieniveaus aangegeven.    

 • Leesvaardigheid 1F behaald: 100%
 • Taalverzorging 1F behaald: 97,1%
 • Rekenen totaal 1F behaald: 97,1%

Doorstroomtoets groep 8

Vanaf het schooljaar 2023-2024 wordt de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets welke in de maand februari door de leerlingen uit groep 8 gemaakt wordt. Door deze wijziging wordt er bijgedragen aan een soepele overgang van leerlingen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en functioneert de toets beter als instrument voor kansengelijkheid. Tussen 25 en 31 maart komt er een centrale aanmeldweek voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau. Doordat er één aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets:

- Leerlingen ontvangen eind groep 7 hun voorlopig schooladvies.
- Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun (eventueel bijgesteld) schooladvies.
- Leerlingen maken de doorstroomtoets in de eerste of tweede volle week van februari.
- Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
- Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
- Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school*.

*Voor leerlingen uit het po, het so en het sbo die de overstap maken naar het vso, geldt de centrale aanmeldweek niet.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Al Ummah is in 2017 geaccrediteerd als Vreedzaam. Vreedzaam is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen ongeacht (etnische) afkomst, religie, sexe, beperking, seksuele voorkeur en economische omstandigheden. De principes van Vreedzaam vormen de basis voor onze visie op sociale opbrengsten. Al Ummah hanteert ook de veiligheidsthermometer van Vreedzaam. Deze wordt na 6 weken onderwijs - na de groepsvorming en de normingsfase - afgenomen. De uitkomsten worden gebruikt als nulmeting en vormen de basis voor het voeren van kindgesprekken. Kindgesprekken maken deel uit van ons onderwijs. Daarnaast gebruikt Al Ummah Leerling in Beeld als observatie-instrument om het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen in kaart te brengen. De interne begeleiders en de leerkrachten formuleren vanuit meerdere perspectieven indien nodig interventies.  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Eem vreedzame grondhouding
 • Kinderen een stem geven
 • Passende interventies inzetten

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het laatste inspectiebezoek aan onze school heeft plaatsgevonden op 31 maart 2022 en dit betrof een verificatieonderzoek in het kader van een stichtingsbreed onderzoek. Onderwerpen waar in het bijzonder tijdens het bezoek op gelet is zijn de sociale veiligheid en burgerschap.

Op schoolniveau bleek uit observaties en gesprekken met leerlingen, leerkrachten en directie dat de sociale veiligheid goed op orde is. Kinderen en medewerkers voelen zich veilig en kunnen zichzelf zijn. Dit is voor ons ook de belangrijkste voorwaarde voor goed onderwijs. We zijn dan ook blij met de bevestiging van de Inspectie dat de veiligheid op onze locaties op orde is. Wel stelt de Inspectie vast dat er SIMON-breed, met name in de bestuurlijke laag, verbeteringen mogelijk en nodig zijn. De Inspectie schrijft: "De professionele cultuur geven de schoolteams zelf vorm. Dat gebeurt in afstemming op wat in een team nodig is. De professionalisering en (bij)scholing voor de teams is stichtingbreed naar tevredenheid ingericht. De waarborg voor de sociale veiligheid is op de scholen eveneens in orde, stelden we vast in onze schoolbezoeken. Deze uitspraak kunnen we echter voor het bovenschools, bestuurlijk niveau niet doen. We treffen daar een divers beeld aan betreffende de beleving van de sociale veiligheid, dat samenhangt met wat we hierboven stellen: er is te weinig openheid in de bestuurlijke lagen van de organisatie." 

Het tweede thema waar de Inspectie haar onderzoek op richtte was de implementatie van de regelgeving voortvloeiend uit de Wet Burgerschapsonderwijs (1 augustus 2021). Al Ummah heeft in dit kader een uitgebreid beleidsstuk en een doelgericht, herkenbaar en samenhangend onderwijsprogramma ontwikkeld. Al Ummah is een school die open staat voor diversiteit en respect heeft voor ieders leefwijze en verschillen in (morele) opvattingen. Zowel wat betreft verschillen tussen moslims en niet-moslims als verschillen in opvatting, geloofsbeleving en normen en waarden tussen moslims onderling. Wij zijn er trots op een school te zijn waar leerlingen ouders, personeel en bezoekers van de school zich thuis en welkom voelen. En wij zijn er erg blij mee dat de Inspectie dit eveneens waarneemt en positief waardeert. Ook op dit thema is de constatering van de Inspectie echter dat de kwaliteit op onze school weliswaar op orde is maar dat er stichtingsbreed verbetering mogelijk en nodig is. De Inspectie schrijft: "Het aanbod voor burgerschapsonderwijs vindt op de scholen uitvoering- we zien dat daarvoorin de teams die we bezochten goede aandacht en inzet is. De stichtingbrede aanpak voor burgerschapsonderwijs in het kader van de bestuurlijke kwaliteitszorg, is echter onvoldoende zichtbaar."

Op stichtingsniveau legt de Inspectie SIMON daarom een herstelopdracht op en komt volgend schooljaar met een vervolgonderzoek. SIMON neemt de opmerkingen van de Inspectie serieus en benoemt dat deze een kwaliteitsimpuls tot gevolg kunnen hebben. Het volledige rapport wordt gepubliceerd op www.onderwijsinspectie.nl.  

Terug naar boven