Al Ummah

Javastraat 6 7512 ZJ Enschede

 • Schoolfoto van Al Ummah
 • Schoolfoto van Al Ummah
 • Schoolfoto van Al Ummah
 • Schoolfoto van Al Ummah

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Continuering van de lessen heeft te allen tijde onze hoogste prioriteit. Zoals bekend is er in Nederland een tekort aan leerkrachten en invallers. Basisschool Al Ummah heeft de volgende mogelijkheden voor vervanging:

 • Wij benaderen een van onze vaste vervangers om de groep van de uitgevallen leerkracht over te nemen.
 • Wij benaderen de professionele organisaties met wie wij samenwerken om uitval van personeel op te vangen.
 • Wij vragen een van onze parttime leerkrachten meer dagen te werken.
 • Wij zetten een onderwijsassistent in die onder auspiciën van de interne begeleider een deel van een groep overneemt.
 • Wij verdelen een groep over andere groepen, maximaal een dag per groep per week.
 • Indien geen oplossing kan worden gevonden blijft een groep een dag thuis. Wij informeren de ouders dan tenminste één dag van te voren via een mailbericht en bieden de mogelijkheid - indien ouders geen oppas kunnen regelen - op kleine schaal leerlingen in andere groepen te plaatsen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen de school zijn de volgende vakleerkrachten structureel actief:

 • Godsdienstleerkracht (groepen 1-8)
 • Koranleerkrachten (groepen 4-8)
 • Gymleerkracht(groepen 1-8)
 • Gymleerkracht beweging plein (groepen 1-8)
 • Leerkracht voor de bevordering van de Duitse taal (groep 8)
 • Leerkracht voor de bevordering van de Engels taal (groep 8)
 • Muziekleerkracht (groep 1-8)

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Basisschool Al Ummah volgt de richtlijnen van het Ministerie van OCW en de onderwijsinspectie:

Leerlingen moeten in de acht schooljaren van het basisonderwijs ten minste 7.520 uren onderwijs krijgen. Verder moeten leerlingen in de eerste vier schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur onderwijs krijgen. In de laatste vier schooljaren (bovenbouw) is dit 3.760 uur. Scholen mogen naar eigen inzicht 240 uur verdelen over de onder- en bovenbouw zodat het totaal uitkomt op 7.520 uur.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Basisschool Al Ummah volgt de richtlijnen van het Ministerie van OCW en de onderwijsinspectie:

Leerlingen moeten in de acht schooljaren van het basisonderwijs ten minste 7.520 uren onderwijs krijgen. Verder moeten leerlingen in de eerste vier schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur onderwijs krijgen. In de laatste vier schooljaren (bovenbouw) is dit 3.760 uur. Scholen mogen naar eigen inzicht 240 uur verdelen over de onder- en bovenbouw zodat het totaal uitkomt op 7.520 uur.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Al Ummah gunt elk kind een plek op onze school. Hoe graag we echter ook alle kinderen willen opvangen, er zijn nu en in de toekomst grenzen aan onze mogelijkheden. Deze grenzen willen we specifiek aangeven omdat we sommige leerlingen tekort zouden doen, doordat we niet genoeg mogelijkheden en expertise hebben. We denken hierbij aan:

1. Kinderen die op meerdere vakgebieden een eigen ontwikkelingslijn volgen.

2. Kinderen die een ernstige taalstoornis hebben.

3. Kinderen die een specifiek medisch handelen van de leerkracht nodig hebben en waar de leerkrachten niet de kennis, vaardigheden en/of tijd voor hebben.

4. Kinderen die een dusdanige verstoring brengen in de rust en veiligheid binnen de groep, dat het leerproces van hen en andere kinderen in het gedrang komt.

Daarnaast kan het ook zijn dat de samenstelling van de groep zodanig complex is (didactisch en/of sociaal emotioneel), dat een leerling met specifieke onderwijsbehoeften niet in een bepaalde groep opgevangen kan worden. In een dergelijk geval kan de school besluiten om een aangemelde leerling niet aan te nemen. In geval het om een reeds ingeschreven leerling gaat en de school constateert dat zij handelingsverlegen is, gaat de directie en de intern begeleider samen met ouders en eventueel in overleg met SPOE op zoek naar een geschikte plek op één van de andere scholen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op de hoofdlocatie wordt Engels aangeboden aan de leerlingen in de groepen 1 tot en met 8. Er is een vakdocent Engels (moedertaalspreker); de ambitie is er de lessen uit te breiden, ook op de nevenlocatie. Mogelijkheden worden onderzocht.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven