Al Ummah

Javastraat 6 7512 ZJ Enschede

  • Schoolfoto van Al Ummah
  • Schoolfoto van Al Ummah
  • Schoolfoto van Al Ummah
  • Schoolfoto van Al Ummah

In het kort

Toelichting van de school

Voorwoord

Via Abu Hurayrah is overgeleverd dat de Profeet gezegd heeft: Wie een pad kiest om kennis op te doen, hem zal Allah een weg naar het paradijs vergemakkelijken (Muslim).   

In het licht van het bovenstaande geven wij iedere dag weer vol overgave vorm en invulling aan ons onderwijs op Basisschool Al Ummah. Wij bedanken alle ouders voor het vertrouwen dat zij in onze school stellen en zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid van onze taak.  

Kerntaak van Al Ummah is het verzorgen van kwalitatief goed basisonderwijs dat voldoet aan de kaders die in de Wet op het Primair Onderwijs (Wpo) worden gesteld. Om tot goede leerprestaties te komen moeten leerlingen zich in de eerste plaats veilig en geborgen voelen op onze school. De school ziet het als haar taak haar leerlingen op te voeden tot zelfbewuste en ruimdenkende persoonlijkheden die actief en positief in de maatschappij participeren.  

Al Ummah is sinds 2017 een Vreedzame School. Kinderen voelen zich er gehoord en gezien, krijgen een stem en leren samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen.  

Daarnaast is Al Ummah een Gezonde School, in 2018 geaccrediteerd op het gebied van voeding. Dit houdt in dat leerlingen en medewerkers heel bewust omgaan met voeding: deze moet vanzelfsprekend halal maar ook gezond zijn. Het bewust worden van het belang van gezonde voeding maakt onderdeel van ons onderwijsaanbod uit. Het voedingsbeleid is na te lezen op onze website. Wij hopen hiermee een belangrijke bijdrage te leveren aan een gezonde nieuwe generatie!   

Namens het team en de directie van Basisschool Al Ummah,   

J.G.E. Meijerink

Mw. E. Erel-Agca

Directie

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Liefde omwille van Allah
  • Een vreedzame school
  • NT2-programma
  • Gezond en duurzaam
  • Democratisch burgerschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
312
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Al Ummah werkt met een continurooster. Beide locaties hanteren de gelijke hoeveelheid lesuren maar er is een verschil in begin- en eindtijd.

De schooldag begint op de hoofdlocatie aan de Javastraat om 8.30 uur. Kinderen hebben halverwege de ochtend een kwartier pauze en tussen de middag pauze. De begin- en eindtijden van de pauzes zijn per groep verschillend om voldoende ruimte en rust op het plein te waarborgen. De schooldag eindigt om 14.30 uur.  

De schooldag begint op locatie de Tulp aan de Floraparkstraat om 8.45 uur. Zowel om leerlingen die van ver komen in de gelegenheid te stellen op tijd op school te zijn als om de verkeersdrukte rond de school te verminderen is ervoor gekozen een kwartier later te starten op deze locatie. Kinderen hebben halverwege de ochtend en tussen de middag pauze. De pauzetijden worden met de andere school afgestemd. De begin- en eindtijden van de pauzes zijn per groep verschillend om voldoende ruimte en rust op het plein te waarborgen. De schooldag eindigt om 14.45 uur.  

De groepen 1/2 hebben om de vrijdag vrij. Deze vrijdagen zijn terug te vinden op de bijgevoegde schoolkalender en op de website. Om de kinderen in de gelegenheid te stellen het vrijdagsgebed in de moskee bij te wonen is er voor gekozen de kinderen niet op de woensdagmiddag vrij te geven, maar op de vrijdagmiddag.  

Het spreekt vanzelf dat ouders verplicht zijn de schooltijden te respecteren. Onze school is gebonden aan wet- en regelgeving. Wij verwijzen naar de verzuimkaart van de gemeente Enschede, die als bijlage is opgenomen. Leerlingen die te laat komen missen lesstof en verstoren de les. Ouders die hun kinderen te laat komen ophalen doen een onrechtmatig beroep op het toezicht door de leerkrachten, terwijl zij na lestijd andere verplichtingen hebben.  

Tijdens de lestijd willen wij graag rust in de school, dit komt de werksfeer en hiermee de onderwijsresultaten van uw kind(eren) ten goede. Ouders wordt daarom verzocht buiten het hek te wachten en de school alleen op afspraak te betreden.  

Schooltijden groepen 1 tot en met 8 hoofdlocatie (Javastraat)  

Maandag t/m donderdag:               

08.30 uur – 14.30 uur

Vrijdag:                                         

08.30 uur – 12.00 uur

Groepen 1/2:                                 

Om de vrijdag vrij  

Schooltijden groepen 1 tot en met 8 locatie de Tulp (Floraparkstraat)  

Maandag t/m donderdag:               

08.45 uur – 14.45 uur

Vrijdag:                                         

08.45 uur – 12.15 uur

Groepen 1/2:                                 

Om de vrijdag vrij

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De vertrouwenspersoon op school wordt contactpersoon sociale veiligheid genoemd. De contactpersoon sociale veiligheid kan doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon die de melding of klacht verder in behandeling neemt. Ook kunnen medewerkers en ouders zelf contact opnemen met deze vertrouwenspersonen. Deze kan de klacht mogelijk via bemiddeling oplossen en advies of begeleiding bieden bij mogelijke vervolgstappen. Onze vertrouwenspersoon, mevrouw Alice Vlottes, is bereikbaar via mail: vertrouwenspersoon@bezemer-schubad.nl of de vertrouwenslijn van Bureau Bezemer & Schubad (088-144 02 00). Op www.bezemer-schubad.nl vindt u meer informatie en een contactformulier.

Terug naar boven