Al Ummah

Javastraat 6 7512 ZJ Enschede

  • Schoolfoto van Al Ummah
  • Schoolfoto van Al Ummah
  • Schoolfoto van Al Ummah
  • Schoolfoto van Al Ummah
  • Schoolfoto van Al Ummah

In het kort

Toelichting van de school

Voorwoord

  ?? ??? ????? ??? ???? ??? ?? ???? ???? ??? ???? ???? ???? ???: ??? ??? ????? ????? ??? ???? ??? ???? ?? ????? ?? ??? ????? | ???? ????  

Via Abu Hurayrah is overgeleverd dat de Profeet (?) gezegd heeft: Wie een pad kiest om kennis op te doen, hem zal Allah een weg naar het paradijs vergemakkelijken (Muslim).  

In het licht van het bovenstaande geven wij iedere dag weer vol overgave vorm en invulling aan ons onderwijs op Basisschool Al Ummah. Wij bedanken alle ouders voor het vertrouwen dat zij in onze school stellen en zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid van onze taak.  

Kerntaak van Al Ummah is het verzorgen van kwalitatief goed basisonderwijs dat voldoet aan de kaders die in de Wet op het Primair Onderwijs (Wpo) worden gesteld. Om tot goede leerprestaties te komen moeten leerlingen zich in de eerste plaats veilig en geborgen voelen op onze school. De school ziet het als haar taak haar leerlingen op te voeden tot zelfbewuste en ruimdenkende persoonlijkheden die actief en positief in de maatschappij participeren.  

Al Ummah is sinds 2017 een Vreedzame School. Kinderen voelen zich er gehoord en gezien, krijgen een stem en leren samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen.  

Daarnaast is Al Ummah een Gezonde School, in 2018 geaccrediteerd op het gebied van voeding. Dit houdt in dat leerlingen en medewerkers heel bewust omgaan met voeding: deze moet vanzelfsprekend halal maar ook gezond zijn. Het bewust worden van het belang van gezonde voeding maakt onderdeel van ons onderwijsaanbod uit. Het voedingsbeleid is na te lezen op onze website. Wij hopen hiermee een belangrijke bijdrage te leveren aan een gezonde nieuwe generatie!  

Speerpunten voor schooljaar 2020-2021 die het team van Al Ummah zich ten doel stelt zijn het versterken van de woordenschat en het verbeteren van het begrijpend lezen. Voor de leerlingen in de groepen 1/2 wordt het programma ‘Praten met Pim’ gebruikt en voor de groepen 3-8 ‘Digiwak’. Daarnaast willen de leerkrachten in de groepen 1-3 hun onderwijs op het gebied van spelend leren verder versterken en de overgang van groep 2 naar groep 3 versoepelen. Dit traject is het vorige schooljaar gestart en loopt dit jaar door. Schoolbreed zal gewerkt worden aan het verder ontwikkelen van de didactiek gericht op onderwijs aan NT2-verwervers met als doel hogere leeropbrengsten, in het bijzonder op het gebied van begrijpend lezen.  

In de groepen 5, 6 is de afgelopen jaren op pilotbasis gewerkt met Chromebooks; het gebruik is goed bevallen en dit jaar wordt het structureel op onderdelen werken met Chromebooks uitgebreid met groep 7. Naast digitaal onderwijs bieden wij in alle groepen ook nog steeds schriftelijke verwerking aan.  

Het afgelopen jaar heeft het team zich georiënteerd op een nieuwe taal- en spellingmethode. De keuze is gevallen op Taal op maat en Spelling op maat. Wij denken dat kinderen hier met plezier en succes uit kunnen gaan werken!  

Daarnaast heeft het team zich bekwaamd in het verzorgen van lessen Duits. De planning de komende jaren is het onderwijs in de Duitse taal uit te breiden naar de groepen 1 tot en met 8. Ook voor het onderwijs in de Engels taal oriënteren wij ons op een nieuwe methode voor de groepen 1 tot en met 8.  

Om deze opgaven optimaal te kunnen realiseren is vanzelfsprekend de bevlogen inzet van het onderwijsteam van groot belang. Maar ook een harmonieus contact met het thuisfront van de leerlingen is van grote waarde voor een succesvolle schoolloopbaan. Onze deur staat voor u open en wij gaan graag in gesprek. Als ouders en school werken wij samen aan één doel: de optimale ontwikkeling van uw kinderen, onze leerlingen.  

Alle SIMON-scholen hebben een schoolgids met informatie over de dagelijkse gang van zaken. Deze schoolgids is tot en met schooljaar 2020-2021 actueel. Voor de periode tot en met 2024 is ook een schoolplan opgesteld; hierin staat beschreven hoe onze basisschool haar onderwijs vorm geeft en verder wil ontwikkelen. Nieuwsbrieven en andere actuele informatie worden via de website en e-mailberichten onder de aandacht van de ouders gebracht.  

Wij wensen al onze leerlingen een prettig en succesvol schooljaar 2020-2021 toe.  

Namens het team en de directie van Basisschool Al Ummah,  

J.G.E. Meijerink

Directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Liefde omwille van Allah
  • Een vreedzame school
  • NT2-programma
  • Gezond en duurzaam
  • Democratisch burgerschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
326
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven