Willem van Oranje

Ravenhorsthoek 34 7546 EA Enschede

  • Schoolfoto van Willem van Oranje
  • Schoolfoto van Willem van Oranje
  • Schoolfoto van Willem van Oranje
  • Schoolfoto van Willem van Oranje

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op verschillende manieren kunnen scholen een rapportage geven van het bij hen op school behaalde eindresultaat. De toetsen geven wel een bepaald eindniveau aan, maar zeggen niets over de kwaliteit van het onderwijs in vergelijking tot andere scholen. Wij menen dat het gaat om wat een kind heeft bijgeleerd tussen de tijd dat het als vierjarige de school binnenkwam en als twaalfjarige de school weer verlaat. Het kan zijn dat een kind met een hoge eindscore in de acht schooljaren minder heeft bijgeleerd, dan een kind met een lagere score. Bovendien spelen andere factoren dan alleen kennis een rol. Individuele toetsresultaten worden daarom altijd met de ouders doorgesproken. Achter elk cijfer gaat een heel verhaal schuil; de ene groep is de andere niet! 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Dit jaar stappen wij over op de toetsen van Leerling in beeld. 

Hierbij hebben wij ervoor gekozen om de midden- en eindtoetsen af te nemen in de groepen 3 tot en met 7.
Groep 8 neemt de begintoetsen af. Hier is voor gekozen omdat zij later nog een doorstroomtoets dienen af te nemen.
De resultaten worden teambreed besproken. We controleren hierbij of we voldoen aan de vooraf (door ons) gestelde doelen.

Uit deze analyse volgen plannen die ervoor zorgen dat ons onderwijs op het door ons gewenste niveau blijft. Hierdoor ontstaat een continu proces van verbetering.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

In alle groepen zijn we bezig met de KANJERTRAINING. Het belangrijkste doel van deze training is dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. De kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress en kan het kind zich beter concentreren op school en betere leerresultaten behalen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Structuur
  • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven