Willem van Oranje

Ravenhorsthoek 34 7546 EA Enschede

Schoolfoto van Willem van Oranje

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van een groepsleerkracht proberen we altijd een invaller te regelen. Helaas hebben we de afgelopen tijd gemerkt dat dat niet altijd lukt.  We zijn aangesloten bij een  invallerspoule en van daaruit wordt de inval geregeld. Indien er geen invaller beschikbaar is proberen wij het eerst intern op te lossen. De betreffende groep wordt verdeeld of er wordt gekeken of er intern iemand de groep kan overnemen. Alle mogelijke opties worden bekeken en de beste gekozen. Het laatste wat wij als team willen is dat een groep naar huis wordt gestuurd. Helaas kan het gebeuren dat er echt geen andere mogelijkheid is dan de kinderen naar huis te sturen. Bij deze overmacht zullen we u altijd schriftelijk informeren; in principe uiterlijk de dag van te voren.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Niet alle kinderen hebben dezelfde mate van uitleg nodig. Op CBS Willem van Oranje zijn de lessen zo vorm gegeven dat kinderen die meer uitleg of aandacht nodig hebben die ook krijgen. Kinderen die moeite hebben met rekenen, spelling, technisch- en begrijpend lezen krijgen extra instructie in een klein groepje door de groepsleerkracht. Ook kinderen die meer uitdaging nodig hebben worden extra begeleid door de leerkracht. Uit onderzoeken blijkt dat een kind het meest profiteert van de extra hulp als deze gegeven wordt door de eigen groepsleerkracht. Ook op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling bieden we extra ondersteuning als kinderen dit nodig hebben.

Op school hebben we een zorgstructuur waarbij de kinderen 3 keer per jaar worden besproken door de leerkracht met de intern begeleider om de juiste hulp te bieden zodat een kind zich kan blijven ontwikkelen. Indien nodig wordt er een plan van aanpak opgesteld dit wordt dan ook met u besproken. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Terug naar boven